2

Pô Pơtao Yahweh Ruah

  1Yua hơget hơmâo lu ƀing lŏn čar tuai tơgŭ đĭ pơkơdơ̆ng lĕ?
   Yua hơget ƀing ană plei gơñu pơkra hơdôm hơdră mơneč đôč đač lĕ?
  2Ƀing pơtao gơñu tơgŭ pơkơdơ̆ng,
   laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ gơñu pơƀut glaĭ djru pơmĭn hrŏm hơbĭt,
   kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh laih anŭn hăng Pô Pơtao Yahweh ruah laih.
  3Ƀing gơñu pơlaĭ hăng tơdruă tui anai, “Brơi kơ ƀing ta pơrai hĭ bĕ hrĕ čuăk gơñu akă,
   laih anŭn glŏm đuaĭ hĭ bĕ tơlơi git gai gơñu mơ̆ng ƀing ta.”

  4Yahweh dŏ ƀơi grê pơtao Ñu amăng adai adih klao
   laih anŭn djik djak kơ hơdôm hơdră mơneč đôč đač gơñu.
  5Giŏng anŭn, Ñu pơkơđiăng kơ ƀing gơñu amăng tơlơi hil Ñu
   laih anŭn pơbra̱l hĭ ƀing gơñu amăng tơlơi Ñu hil ƀrŭk.
  6Yahweh laĭ, “Kâo hơmâo pơkô̆ laih pơtao Kâo ƀơi Ziôn,
   jing bŏl čư̆ rơgoh hiam Kâo.”
7Pơtao anŭn laĭ, “Kâo či ruai pơhaih tơlơi Yahweh pơtă pơtăn:
  “Ñu laĭ hăng kâo, ‘Ih jing ană Kâo,
   sĭt hrơi anai Kâo hơmâo jing laih Ama kơ ih.
  8Rơkâo bĕ kơ kâo, tui anŭn Kâo či brơi kơ ih git gai abih bang lŏn čar;
   tui anŭn abih bang lŏn tơnah či lŏm kơ ih yơh.
  9Ih či pơrai hĭ ƀing gơñu hăng gai hơnuăt pơsơi,
   laih anŭn taih pơphač hĭ ƀing gơñu hrup hăng taih gŏ lŏn yơh.’ ”

  10Hơnŭn yơh ră anai, Ơ ƀing pơtao amăng ƀing lŏn čar hơi, brơi kơ ƀing gih hơmư̆ bĕ tơlơi rơgơi anai;
   Ơ ƀing khua djă̱ akŏ amăng lŏn tơnah hơi, hrăm bĕ tơlơi pơkơđiăng anai:
  11Mă bruă bĕ kơ Yahweh hăng tơlơi huĭ pơpŭ
   laih anŭn hơ̆k mơak bĕ hăng tơlơi tơtư̆ tơtơ̆ng,
  12laih anŭn bon kơkuh bĕ kơ Ñu,
   huĭdah tơlơi hil Ñu či čuh đĭ tañ
  laih anŭn ƀing gih či răm rơngiă hĭ yơh;
   Samơ̆ mơyŭn mơak yơh kơ abih bang hlơi pô dŏ kơđap amăng Ñu.