2

1Sao muôn dân cuồng giận
Và mơ chuyện hão huyền?
2Vua trần gian hội nghị liên miên,
Các lãnh tụ âm mưu đối đầu
Với Chúa, và Đấng được xức dầu:
3“Này, ta bứt đứt dây tròng,
Bẻ xích xiềng cho được thong dong."
4Chúa ngự trên trời cao cười rộ,
Đấng Tự Hữu Hằng Hữu khinh thường.
5Ngài quở họ trong cơn phẫn nộ,
Mọi người đều khiếp đảm kinh hồn.
6Thượng Đế phán: "Đây, Vua Ta lập,
Đặt ngai Người tại núi thánh Si-ôn."
7Đấng được chọn tuyên bố:
"Tôi công bố sắc lệnh Chân Thần:
'Ngài bảo Tôi: Hỡi Con thừa kế,
Hôm nay là ngày Con đăng quang
8Hãy cầu xin, Ta sẽ cho Con quyền tối cao
Bình trị tất cả nhân dân trên thế gian,
Lãnh thổ bao trùm khắp địa cầu.
9Con cai trị với cây gậy thần,
Đập chúng tan như chiếc bình đất!
10Hãy khôn ngoan, vua chúa cõi trần!
Nhà cầm quyền, khá nên cảnh giác!
11Phục vụ Chúa với lòng hân hoan,
Và vui mừng trong run sợ.
12Hãy quỳ gối hôn Con
Trước khi Ngài phẫn nộ,
Khiến các ngươi hư vong,
Vì Ngài sắp nổi giận.
Nhưng phúc cho người tin cậy Ngài.