2

Vua được Chúa chọn

  1Tại sao các quốc gia nổi giận,
   và dân chúng lập mưu vô ích?
  2Các vua trên đất chuẩn bị chiến đấu,
   mọi lãnh tụ âm mưu cùng nhau chống lại CHÚA
   và vua được Ngài bổ nhiệm.
  3Họ bảo, “Chúng ta hãy bẻ
   xiềng trói và ném bỏ các dây buộc chúng ta.”
  4Nhưng Đấng ngự trên trời cười;
   CHÚA chế nhạo họ.
  5Rồi Ngài khiển trách họ
   và dùng cơn giận Ngài
   làm chúng hoảng sợ.
  6Ngài bảo, “Ta đã chỉ định vua ta trị vì tại Giê-ru-sa-lem,
   trên Xi-ôn là núi thánh ta.”
  7Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết điều CHÚA đã phán:
  Ngài nói cùng ta, “Con là con ta.
   Ngày nay ta sinh ra con.
  8Nếu con xin, ta sẽ cho con các quốc gia;
   mọi dân trên đất sẽ thuộc về con.
  9Con sẽ cai trị họ bằng một cây roi sắt.
   Con sẽ đập nát chúng như đồ gốm.”
  10Cho nên, các vua ơi, hãy khôn ngoan,
   các quan quyền ơi, hãy học bài nầy.
  11Hãy kính sợ và vâng phục Thượng Đế.
   Hãy run sợ mà phục vụ Ngài.
  12Hãy tỏ lòng trung thành với con Ngài,
   nếu không Ngài sẽ nổi giận
   tiêu diệt các ngươi
   vì Ngài rất dễ nóng giận.
  Nhưng phúc cho người nào
   nhờ cậy Ngài bảo vệ mình.