2

Singx Nzung 2

Tin-Hungh Liepc Nyei Hungh Duqv Gunv

  1Maanc guoqv nyei mienh weic haaix diuc faanv lunc?
   Maanc fingx mienh weic haaix diuc daav maiv lamh longc nyei za'eix?
  2Lungh ndiev nyei zuangx hungh diex dongh hnyouv caangh laangh,
   gunv maanc guoqv nyei mienh lomh nzoih daav za'eix ngaengc Ziouv
   caux ninh ⟨longc youh orn daaih⟩ nyei hungh diex.
  3Ninh mbuo gorngv, “Mbuo oix zuqc cutv dangx ninh mbuo ndoh nyei limc,
   yaac jaiv nqoi ninh mbuo ndoh mbuo nyei hlaang.”
  4Ziouv yiem gu'nguaaic lungh zueiz jienv weic jatv ninh mbuo,
   yaac huotv ninh mbuo.
  5Ninh qiex jiez jienv caux ninh mbuo gorngv waac,
   ninh nouz haic ziouc haeqv ninh mbuo gamh nziex. Ninh gorngv,
  6“Yie zungv liepc yie ginv daaih nyei hungh,
   yiem yie nyei cing-nzengc mbong, ⟨Si^on.⟩”
  7Hungh diex gorngv, “Yie oix zunh Ziouv njiec nyei lingc.
  “Ninh gorngv mbuox yie, ‘Meih zoux yie nyei dorn,
   ih hnoi yie benx meih nyei die.
  8Gunv tov yie maah!
   Yie ziouc zorqv maanc guoqv jiu bun meih nzipc,
   zorqv nzengc lungh ndiev jiu benx meih nyei buonc.
  9Meih ziouc longc hlieqv-biaav mborqv ninh mbuo huv,
   yaac zong ninh mbuo hnangv zong nie-mor huv muonc nzengc nor.’ ”
  10O zuangx hungh diex aah! Hnangv naaic oix zuqc maaih cong-mengh.
   O gunv lungh ndiev nyei mienh aah!
   Oix zuqc muangx naaiv deix donv nyei waac.
  11Oix zuqc gamh nziex jienv fu-sux Ziouv,
   oix zuqc za'gengh taaih ninh.
   12Oix zuqc puoqv njiec ninh nyei nza'hmien.
  Maiv zei aeqv, nziex ninh qiex jiez,
   meih mbuo ziouc haih zuqc mietc,
  weic zuqc ninh nyei ga'qiex haih siepv-siepv nyei baetv cuotv.
   Da'faanh ndaauh kaux ninh wuov deix maaih orn-lorqc.