2

Tus Vajntxwv uas Vajtswv Xaiv

  1Vim li cas txhua haivneeg tuav hauv ntxeev siab?
  Vim li cas cov pejxeem tuav tswvyim
   ua tej uas tsis muaj qabhau?
  2Lawv cov vajntxwv los ntxeev siab,
   thiab lawv tej nomtswv
  tuaj txoos ua ke tuav tswvyim tawmtsam tus TSWV
  thiab tawmtsam tus vajntxwv uas tus TSWV xaiv.
  3Lawv hais tias, “Cia peb nyob ywj
   siab tsis txhob cia nkawd kav peb,
  thiab cia peb khiav tawm ntawm nkawd kev tswjhwm.”

  4Tus TSWV nyob saum nws lub
   zwmtxwv saum ntuj luag lawv plig,
  thiab thuam lawv tej tswvyim uas tsis muaj qabhau.
  5Nws ntuas lawv npautaws vog thiab nws txojkev chim
   ua rau lawv ceeb ras pes dheev.
  6Nws hais tias, “Kuv tsa kuv tus vajntxwv
   rau saum lub Roob Xi-oos uas yog kuv lub roob dawbhuv lawm.”

  7Tus vajntxwv hais tias, “Kuv yuav
   qhia tej lus uas tus TSWV hais tseg cia.
  Nws hais rau kuv li no: ‘Koj yog kuv tus tub,
   hnub no mus kuv yog koj txiv lawm.
  8Cia li thov, kuv yuav muab txhua
  haivneeg cob rau koj, tagnrho lub
   ntiajteb no yuav yog koj tug.
  9Koj yuav muab ib tug qws hlau los kav lawv,
  koj yuav ntaus lawv tawg ntsoog
   ntxaws ib yam li tej laujkaub av.’ ”

  10Nej cov uas yog vajntxwv, nej cia li
   mloog tej lus qhuab ntuas no,
  nej cov uas kav lub ntiajteb, nej cia li
   kawm zaj no.
  11Nej cia li muab lub siab dawb paug ua tus TSWV
  tes haujlwm thiab paub ntshai nws,
  12cia li txo hwjchim thiab txhos
   caug ntua pehawm nws,
  lossis yuav cia nws chim sai rau nej,
   thiab ua kom nej tuag tamsim.
  Txhua tus uas mus thov nws ua tus
   tsomkwm thiaj yuav tau kev kaj siab lug.