2

Tus vajntxwv uas Yawmsaub tsa

1Vim li cas ib tsoom tebchaws
   ntaus tswvyim fav xeeb,
  thiab tej neeg yuav ntaus tswvyim phem
   qhuav qhuav?
  2Tej vajntxwv hauv lub ntiajteb npaj sawv twv,
   cov uas ua thawj tuav tswvyim ua ke
  tawm tsam Yawmsaub
   thiab tus uas raug hliv roj tsa.
  3“Cia peb ua kom txoj saw hlau
   uas ob tug khi peb tu nrho,
  thiab muab txoj hlua uas ob tug zawm peb
   laim pov tseg.”

  4Tus uas nyob lub zwm txwv saum ntuj luag lawv,
   Yawmsaub thuam luag lawv cov ntawd.
  5Nws hais rau lawv ua npau taws vog,
   nws chim heev ua rau lawv ntshai
   thiab hais tias,
  6“Kuv twb tsa kuv tus vajntxwv
   nyob rau saum Xi‑oo,
   uas yog kuv lub roob dawb huv.”

  7Kuv yuav hais txog Yawmsaub tej lus,
   nws hais rau kuv tias,
  “Koj yog kuv tus tub,
   hnub no kuv yug tau koj lawm.
  8Cia li thov kuv mas kuv yuav muab ib tsoom
   tebchaws ua qub txeeg qub teg rau koj,
  thiab muab tag nrho lub ntiajteb
   ua koj teej koj tug.
  9Koj yuav xuas qws hlau ntaus lawv tawg,
   thiab ntsawm lawv tawg tag
   ua tej dwb daim yam li tej laujkaub av.”

  10Vim li no tej vajntxwv 'e, nej cia li ntse,
   tej thawj uas kav ntiajteb 'e,
   nej cia li mloog lus qhuab ntuas.
  11Cia li paub ntshai thiab ua koom tu Yawmsaub,
   cia li ntshai tshee hnyo.
  12Cia li pe hawm nws ntshai tsam nws chim
   ces nej puam tsuaj rau hauv nej txojkev,
  rau qhov nws txojkev npau taws
   tshwm plaws sai kawg.
  Txhua tus uas los cawm siav rau hauv nws
   yuav tau nyob kaj siab lug.