23

Kevcai Ncaj Ncees rau Txhua Tus

1“Tsis txhob coj tej zaj tsis tseeb mus hais rau nraum toj nraum pes, thiab tsis txhob ua timkhawv tsis tseeb pab tus neeg txhaum. 2Tsis txhob nrog pab neeg coob mus ua txhaum lossis nrog feem coob ua timkhawv tsis ncaj hauv tsev tu plaub, 3thiab tsis txhob xaiv cov neeg pluag ntsejmuag hauv tsev tu plaub.
4“Yog koj mus pom koj tus yeebncuab, tus nyuj lossis tus neesluav uas ploj lawm, koj cia li cab rov qab los rau nws. 5Yog koj pom nws tus neesluav thauj nra ntog, koj yuav tsum mus pab tsa tus neesluav ntawd sawv; tsis txhob dhau mus.
6“Tsis txhob txiav txim tsis ncaj rau tus neeg pluag thaum nws tuaj rau hauv tsev tu plaub. 7Tsis txhob lam nrhiav lus tsis tseeb liam lwm tus, thiab tsis txhob tua cov neeg uas tsis muaj txim dabtsi povtseg. Kuv yuav rau txim rau txhua tus uas ua phem li ntawd. 8Tsis txhob yuav luag tej nyiaj xiab, rau qhov tej nyiaj ntawd ua rau cov nomtswv qhovmuag fam, txiav txim tsis ncaj thiab ua rau cov neeg ncaj ncees swb cai.
9“Tsis txhob tsimtxom cov neeg txawv tebchaws; nej yeej paub hais tias ua neeg txawv tebchaws zoo li cas, rau qhov thaum ub nej yeej tau mus ua neeg txawv tebchaws nyob nram tebchaws Iziv lawm thiab.

Xyoo Xya thiab Hnub Xya

10“Nej muab rau xyoo los tseb nplej thiab sau nej tej qoobloo hauv nej tej teb. 11Tiamsis xyoo xya cia tej teb so, thiab tsis txhob sau ib yam dabtsi uas tuaj hauv nej tej teb ntawd li. Cov neeg pluag yuav noj tej khoom uas tuaj hauv tej teb ntawd, thiab tej tsiaj qus yuav tau noj tej uas seem. Nej tej vaj txiv hmab thiab nej tej txiv ntoo roj los ua ib yam li ntawd.
12“Nej ua nej tej haujlwm rau hnub, tiamsis hnub xya nej so tsis txhob ua haujlwm, cia nej tej tub qhe thiab cov neeg txawv tebchaws uas ua haujlwm rau nej thiab nej tej tsiaj tau so.
13“Nco ntsoov txhua yam uas kuv hais rau nej lawm. Tsis txhob thov lwm tus vajtswv; thiab tsis txhob hais txog lawv tej npe hlo li.

Ib Xyoos ua Peb Zaug Kevcai

( Khiavdim 34.18-26; 2 Kevcai 16.1-17)

14“Yuav tsum ua kevcai ua kuv tsaug ib xyoos twg peb zaug. 15Lub hli Anpis, yog lub hli uas nej tawm nram tebchaws Iziv los, nej ua Kevcai Noj Ncuav Tsis Xyaw Keeb raws li kuv twb tau samhwm tseg rau nej lawm. Xya hnub uas nej ua kevcai ntawd nej tsis txhob noj tej ncuav xyaw keeb hlo li. Nej tsis txhob tuaj pehawm kuv tes dawb tes npliag.
16“Ua Kevcai Sau Qoobloo rau thaum lub caij uas nej pib sau nej tej qoob.
 “Ua Kevcai Nyob Tsev Pheebsuab rau lub caij nplooj ntoos zeeg thiab thaum nej de nej tej txiv hmab txiv ntoo hauv nej tej vaj.
17Nej yuav tsum ua kevcai ib xyoos peb zaug thiab tagnrho nej cov txivneej cia li tuaj pehawm kuv uas yog tus TSWV nej tus Vajtswv.
18“Tsis txhob muab ncuav xyaw keeb fij rau kuv thaum nej muab tsiaj tua hlawv fij rau kuv. Cov roj tsiaj uas tua theej txhoj fij rau kuv thaum nej ua cov kevcai no tsis pub seem mus txog tagkis sawv ntxov li.
19“Txhua xyoo nej yuav tsum coj tej qoob uas nej xub sau tau los, tuaj fij rau hauv tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lub tsev.
 “Tsis txhob muab tus menyuam yaj lossis tus menyuam tshis cov nqaij hau xyaw leej niam cov kua mis.

Lus Cog Tseg thiab Lus Cob Qhia

20“Kuv yuav txib ib tug timtswv mus ua nej ntej, tsomkwm nej thaum nej tabtom taug kev thiab nws yuav coj nej mus kom txog qhov chaw uas kuv twb tau npaj tseg rau nej lawm. 21Nej yuav tsum mloog nws lus thiab hwm nws. Tsis txhob ntxeev siab tawmtsam nws, rau qhov kuv yog tus tso nws los, thiab nws yuav tsis zam txim rau nej. 22Tiamsis yog nej hwm nws thiab ua raws li kuv tej lus samhwm, kuv yuav tawmtsam nej tej yeebncuab. 23Kuv tus timtswv yuav mus ua nej ntej thiab coj nej mus kom txog hauv lub tebchaws uas cov Amaules, cov Hitis, cov Pelixes, cov Kana-as, cov Hivis thiab cov Yenpus nyob, thiab kuv yuav ua kom lawv puastsuaj tas. 24Nej tsis txhob pe lawv tej mlom thiab tsis txhob mus xyaum coj lawv tej kevcai. Muab lawv tej mlom rhuav povtseg thiab muab lawv tej ncej zeb tseemceeb tsoo povtseg. 25Yog nej pehawm kuv uas yog tus TSWV nej tus Vajtswv, kuv yuav foom koob hmoov kom nej muaj mov noj thiab dej haus nplua mias thiab yuav tshem nej tej kab mob kev nkeeg mus huv tibsi. 26Nyob hauv nej lub tebchaws, nej cov pojniam yuav tsis nchuav menyuam lossis txhua tus pojniam yuav muaj tub muaj ki, kuv yuav pub kom nej muaj sia nyob ntev.
27“Kuv yuav ua rau cov neeg uas thaiv nej kev kom lawv ntshai kuv; kuv yuav coj kev ntxhov siab los rau cov neeg uas nej yuav mus tua ntawd thiab kuv yuav ua kom nej cov yeebncuab khiav tawm ntawm nej mus. 28Kuv yuav ua kom nej cov yeebncuab ntshai yoob tas; kuv yuav ntiab cov Hivis, cov Kana-as, thiab cov Hitis khiav ua ntej nej mus txog. 29Kuv yuav tsis ntiab lawv khiav kom tas hauv ib lub xyoo. Yog kuv ua li ntawd, lub tebchaws yuav ciaj nroj tsuag thiab yuav muaj tsiaj qus coob heev. 30Kuv yuav ntiab lawv tawm ib zaug mentsis, mus txog thaum nej huamvam coob zuj zus, mam li muab hlo lub tebchaws rau nej. 31Kuv yuav tu ciam rau nej lub tebchaws pib kiag ntawm ces dej Hiavtxwv Liab mus txog ntua ntawm Hiavtxwv Meditelanes, thiab pib kiag ntawm tiaj suabpuam mus txog ntua ntawm tus Dej Efalates. Kuv yuav muab hwjchim rau nej raws cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws ntawd kom khiav ua ntej uas nej mus nyob. 32Nej tsis txhob koom tes nrog lawv lossis teev lawv tej mlom hlo li. 33Tsis txhob cia cov neeg ntawd nrog nej nyob hauv nej lub tebchaws; yog nej cia lawv nrog nej nyob, lawv yuav coj nej mus ua txhaum tawmtsam kuv. Yog nej pe lawv tej mlom, tej mlom ntawd yuav yog ib rooj ntxiab uas tais nej cajdab.”