23

Tej kevcai

1“Tsw xob coj tej lug daag moog pav rua u rua nuav. Tsw xob nrug cov tuabneeg phem koom sab ua cuav timkhawv. 2Tsw xob lawv cov tuabneeg feem coob moog ua phem. Tsw xob ua timkhawv lawv kua cov tuabneeg feem coob, yog ua le ntawd yuav tu plaub tsw ncaaj. 3Thaus muaj plaub tsw xob tuaj hlo tug tuabneeg pluag tog.
4“Yog mej ntswb tej yeeb ncuab tug nyuj lossws tug neeg luav tswv tuaj mas mej ca le muab xaa rov qaab moog rua tug tswv kuas tau. 5Yog mej pum tug tuabneeg kws ntxub mej tug neeg luav qaug vem yog thauj nraa nyaav mas tsw xob ca qaug le hov, ca le paab muab tsaa kuas sawv.
6“Thaus muaj plaub mas tsw xob tu tsw ncaaj rua cov tuabneeg pluag. 7Yog luas tuaj kom plaub tsw ncaaj mas tsw xob quav ntsej, tsw xob muab tug kws tsw txhum hab ua ncaaj tua pov tseg, tsua qhov kuv yuav tsw zaam txem rua cov tuabneeg limham. 8Tsw xob yuav tej nyaj xab vem yog tej nyaj xab yuav ua rua tej num tswv dig muag hab yuav muab tug kws muaj cai ntxeev ua swb cai.
9“Mej tsw xob tswm txom lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob, tsua qhov mej yeej paub lwm haiv tuabneeg txujkev nyuaj sab lawm vem mej txeev ua lwm haiv tuabneeg rua huv Iyi tebchaws lawm.

Nub xyaa hab xyoo xyaa

10“Mej yuav cog qoob cog loos sau qoob sau loos huv mej tej teb rau xyoo xwb, 11mas xyoo kws xyaa ca tej teb su muab tso tseg ca rua tej tuabneeg pluag tau moog de lug noj. Yog tseed tshuav seem kuj ca rua tej tsaj qus noj. Mej tej vaaj txwv maab vaaj txwv aulib kuj ua ib yaam nkaus le ntawd hab.
12“Mej ua mej tej num rau nub xwb mas nub kws xyaa mej yuav tsum su, mej tej nyuj tej neeg luav txhad tau su hab mej tug nkauj qhev le tub hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob txhad le tau su lug sav. 13Mej yuav tsum ceev faaj coj txhua yaam kws kuv tub qha rua mej lawm huvsw. Tsw xob tuav lwm tug daab lub npe hlo le. Tsw xob tsaa ncauj has tej daab npe hlo le.

Ib xyoos muaj peb zag kevcai luj

14“Ib xyoos mej yuav tsum ua peb zag kevcai noj haus xyeem rua kuv. 15Mej yuav tsum ncu ntsoov coj kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb. Mej yuav tsum noj ncuav tsw xyaw keeb kuas puv xyaa nub. Mej yuav noj rua lub swjhawm kws teem ca huv lub hli Anpis lawv le kuv has rua mej lawd, vem yog lub hli hov mej tawm huv Iyi tebchaws lug. Tsw xob tuaj pe kuv teg dawb teg nplag.
16“Mej yuav tsum ncu ntsoov ua kevcai rua thaus hlais qoob loos taag, yog xyeem thawj phaum qoob loos kws cog huv mej tej teb lug rua kuv.
 “Mej yuav tsum ncu ntsoov ua kevcai sau qoob loos taag rua thaus lub qaab xyoo yuav taag, yog thaus kws mej tub sau txhua yaam qoob loos huv teb lug txug vaaj txug tsev tav taag lawm.
17Mej cov txwvneej suavdawg yuav tsum tuaj cuag Vaajtswv Yawmsaub lub xubndag ib xyoos peb zag.
18“Tsw xob muab cov ntshaav tsaj kws tua xyeem rua kuv xyeem nrug cov ncuav xyaw keeb ua ke. Tsw xob tseg tug tsaj kws tua xyeem rua kuv hov cov roj ca nyob moog txug kaaj ntug.
19“Thawj phaum qoob loos kws mej sau huv mej tej teb lug mas coj tej kws zoo kawg nkaus tuaj xyeem rua huv Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lub tsev.
 “Tsw xob muab tug nam tshws cov kua mig lug hau tug mivnyuas tshws.

Tug tubkhai ntuj coj cov Yixayee kev

20“Mej swm saib, kuv yuav khaiv ib tug tubkhai ntuj ua mej ntej tsom kwm mej taug kev hab coj mej moog kuas txug lub chaw kws kuv npaaj tseg rua mej lawd. 21Yuav tsum muab sab rau noog tug tubkhai hov has hab ua lawv le nwg tej lug. Tsw xob tawv ncauj ntawm nwg, tsua qhov nwg yuav tsw zaam txem rua mej vem kuv nyob huv nwg. 22Yog mej muab sab rau noog nwg tej lug hab ua txhua yaam kws kuv has rua mej, mas kuv yuav ua yeeb ncuab rua mej cov yeeb ncuab, hab yuav tawm tsaam cov kws tawm tsaam mej.
23“Kuv tug tubkhai yuav ua mej ntej coj mej kev moog txug cov Amaulai, cov Hithai, cov Pelixai, cov Khana‑aa, cov Hivai hab cov Yenpu tej tebchaws, mas kuv yuav muab puab cov tuabneeg hov rhuav tshem huvsw moog. 24Tsw xob pe tsw xob teev puab tej daab. Tsw xob coj lawv le puab tej kevcai daab. Mej yuav tsum muab puab tej txoov daab rhuav pov tseg hab muab puab tej ncej kws teev daab tsoo kuas pob taag huvsw. 25Mej yuav tsum pe hawm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, kuv txhad foom moov rua mej tej zaub mov hab rua mej tej dej haus. Kuv yuav sau tej mob nkeeg huv mej huvsw moog. 26Cov quaspuj yuav tsw muaj ib tug pob mivnyuas, yuav tsw muaj ib tug kws mooj rua huv mej lub tebchaws. Kuv yuav pub mej muaj txuj sa luj sa ntev. 27Kuv lub moo yuav ua mej ntej moog ua rua cov tuabneeg suavdawg kws mej yuav ntswb huv lub tebchaws hov ntshai raag zum quas zawg hab ua rua mej cov yeeb ncuab suavdawg tig hlo tswv. 28Kuv yuav tso nkawj tso daiv ua mej ntej moog lawv cov Hivai, cov Khana‑aa hab cov Hithai kuas tswv ntawm mej hauv ntej moog. 29Kuv yuav tsw ua tuab xyoo muab puab lawv tswv tawm taag tsaam tes lub tebchaws tsua faab quas nyo hab tej tsaj qus fuam vaam coob lug txuv mej. 30Kuv yuav lawv kuas puab tswv zuj quas zug ntawm mej hauv ntej moog txug thaus kws mej fuam vaam coob coob es mej txeeb hlo tau lub tebchaws hov ua mej tug. 31Kuv yuav tu nrwm teb rua mej txwj nrho ntawm Havtxwv Lab moog txug ncua cov Filixatee lub Havtxwv hab txwj nrho ntawm tebchaws moj saab qhua moog txug tug dej Yufeti. Kuv yuav muab cov tuabneeg huv lub tebchaws hov cob rua huv mej txhais teg mas mej yuav muab puab lawv tau tswv ntawm mej hauv ntej moog. 32Koj tsw xob nrug puab lossws puab tej daab sws cog lug daabtsw le. 33Tsw xob kheev puab nrug mej nyob huv mej lub tebchaws hlo le ntshai tsaam puab yuav yum kuas mej moog ua txhum rua kuv. Yog mej moog teev puab tej daab mas qhov ntawd yeej yuav ua rooj hlua kws cuab mej ntaag.”