23

Tơlơi Tơpă Laih Anŭn Tơlơi Ngă Djơ̆

1“Anăm pơlar khul tơlơi gơ̆ng jơlan ƀlŏr ôh. Anăm djru pô sat ƀai ngă gơ̆ng jơlan soh ôh. 2Anăm đuaĭ tui mơnuih lu amăng bruă soh ôh. Tơdang ih ngă gơ̆ng jơlan ƀơi anih phat kơđi, anăm pơsoh hĭ tơlơi tơpă kiăng kơ đuaĭ tui ƀing lu ôh, 3laih anŭn anăm lăng đôč đač kơ pô ƀun rin amăng tơlơi kơđi yuakơ gơ̆ ngă soh ôh.
4“Tơdah ih ƀuh rơmô ƀôdah aseh glai rŏh ayăt ih nao jrôk jơlan, ba glaĭ bĕ kơ pô ñu. 5Tơdah aseh glai pô pơrơmut kơ ih rơbuh yuakơ gơnam kơtraŏ đơi, ih anăm ngă amơ̱ng ôh, samơ̆ djru bĕ gơ̆ kơ tơlơi anŭn.
6“Anăm hơngah hĭ tơlơi ngă tơpă kơ ƀing ană plei rin ih amăng khul tơlơi kơđi ƀing gơ̆ ôh. 7Anăm phŏng kơđi soh laih anŭn jao sa čô mơnuih tơpă ƀôdah ƀu soh kơ tơlơi djai ôh, yuakơ Kâo či pơkơhma̱l hlơi pô ngă tơlơi ƀai anŭn yơh.
8“Anăm tŭ mă gơnam plŏm ƀlŏr ôh, yuakơ gơnam plŏm ƀlŏr go̱m hĭ mơta ƀing hlơi thâo hluh laih anŭn pơblư̆ hĭ hơdôm boh hiăp ƀing tơpă hơnơ̆ng.
9“Anăm kơtư̆ juă sa čô tuai ôh; gih pô thâo pơmưn laih hiư̆m jing ƀing tuai, yuakơ ƀing gih jing laih ƀing tuai amăng lŏn čar Êjip.

Thŭn Tal Tơjuh Laih Anŭn Hrơi Tal Tơjuh

10“Amăng năm thŭn ih či jŭ pla amăng đang hơma laih anŭn hơpuă bơyan boh čroh ih, 11samơ̆ amăng thŭn tal tơjuh, brơi bĕ anih lŏn anŭn pơdơi, anăm jŭ pla kŏn yua ñu lơi. Giŏng anŭn, mơnuih rin amăng plei pla ih dưi hơmâo gơnam ƀơ̆ng mơ̆ng anŭn yơh, laih anŭn tơpul hlô mơnơ̆ng glai či ƀơ̆ng hơdôm boh čroh dŏ glaĭ. Ngă bĕ hrup hăng anŭn mơ̆n amăng đang boh kơƀâo laih anŭn kơ khul kơyâo ôliwơ ih.
12“Mă bruă bĕ amăng năm hrơi, samơ̆ anăm mă bruă ôh amăng hrơi tal tơjuh; tui anŭn rơmô, aseh glai ih laih anŭn hlŭn tơkeng rai amăng sang anŏ ih dưi pơdơi, wơ̆t hăng tuai kar kaĭ mơ̆n kiăng kơ dưi hơmâo glaĭ pran kơtang.
13“Pơñen bĕ kiăng kơ ngă tui rĭm tơlơi Kâo hơmâo pơtă kơ ih laih. Anăm iâu kwưh anăn ƀing yang pơkŏn ôh; anăm pơhiăp tơbiă khul anăn gơñu ôh.

Klâo Tơlơi Phet Prŏng

(Tơbiă 34:18-26; Juăt 16:1-17)

14“Klâo wơ̆t amăng sa thŭn ih či djă̱ hơdơr tơlơi phet kiăng kơ pơpŭ kơ Kâo. 15Djă̱ hơdơr bĕ tơlơi Phet Ƀañ Tơpŭng Ƀu Hơmâo Tơpơi; ƀơ̆ng bĕ ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi amăng tơjuh hrơi kar hăng Kâo hơmâo pơtă laih kơ ih. Ngă bĕ tơlơi anai ƀơi mông pơkơčah laih amăng blan Abib, yuakơ amăng blan anŭn yơh ih tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip. Anăm hơmâo hlơi pô ôh rai ƀơi anăp Kâo hăng tơngan đôč đač.
16“Djă̱ hơdơr bĕ tơlơi Phet Bơyan Hơpuă hăng hơdôm boh čroh blung hlâo ih pla amăng hơma ih.
 “Djă̱ hơdơr bĕ tơlơi Phet Pơƀut Glaĭ ƀơi mông tơluč amăng thŭn, tơdang ih pơƀut glaĭ hơdôm boh čroh ih mơ̆ng hơma.
17“Klâo wơ̆t amăng sa thŭn abih bang ƀing đah rơkơi či rai ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ih.
18“Anăm pơyơr ôh drah hlô mơnơ̆ng kơ Kâo hrŏm hăng hơdôm gơnam hơmâo tơpơi.
 “Anăm djă̱ pioh rơmuă hơdôm gơnam pơyơr Kâo hlŏng truh kơ mơguah ôh.
19“Ba rai bĕ hơdôm boh hlâo hla̱ng mơ̆ng hơma ih pơ sang Yahweh Ơi Adai ih.
 “Anăm hơtŭk sa drơi ană bơbe hrŏm hăng ia tơsâo amĭ ñu ôh.

Khul Tơlơi Ƀuăn Laih Anŭn Khul Tơlơi Pơtă Pơtăn

20“Lăng bĕ, Kâo hlak pơkiaŏ rai sa čô ling jang nao hlâo kơ ih kiăng kơ pơgang ih kơtuai jơlan, laih anŭn kiăng kơ ba ih truh pơ anih Kâo hơmâo prap rơmet laih. 21Hơmư̆ ñu bĕ hăng tui gưt bĕ hơget tơlơi ñu laĭ. Anăm tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu ôh; ñu ƀu či pap brơi kơ bruă ƀai ih ôh, yuakơ anăn Kâo dŏ amăng ñu. 22Tơdah ih hơmư̆ pơñen hơget tơlơi ñu laĭ laih anŭn ngă tui abih bang tơlơi Kâo laĭ, Kâo či jing rŏh ayăt hăng ƀing rŏh ayăt ih laih anŭn či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing hlơi pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih yơh. 23Ling jang Kâo či nao hlâo kơ ih hăng ba ih mŭt nao amăng anih lŏn ƀing Amôr, ƀing Hit, ƀing Periz, ƀing Kanaan, ƀing Hiwi laih anŭn ƀing Yebus; laih anŭn Kâo či pơrăm pơrai hĭ abih ƀing gơñu yơh. 24Anăm bon kơkuh kơ ƀing yang gơñu ôh, jing tơlơi kơkuh pơpŭ ƀôdah đuaĭ tui khul bruă ngă gơñu anŭn. Ih khŏm pơrai hĭ ƀing gơñu laih anŭn pơglưh pơčah hĭ abih anih boh pơtâo tal gơñu. 25Kơkuh pơpŭ bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ih, tui anŭn tơlơi mơyŭn hiam Kâo či dŏ ƀơi gơnam ƀơ̆ng laih anŭn ƀơi ia mơñum ih. Kâo či mă pơđuaĭ hĭ tơlơi ruă duăm amăng ih, 26laih anŭn ƀu hơmâo djuai mơnơ̆ng hơget ôh či pơlê̆ pơrăm hĭ hlâo kơ tuh ană ƀôdah jing hĭ plao amăng anih lŏn ih. Kâo či brơi kơ ih tơlơi hơdip đĭ kơyar yơh.
27“Kâo či mơit tơlơi huĭ Kâo nao hlâo kơ ih laih anŭn ngă brơi kơ rĭm lŏn čar ih mŭt blah bă hăng tơlơi rŭng răng. Kâo či ngă kơ abih bang ƀing rŏh ayăt ih wir rŏng gơñu hăng đuaĭ. 28Kâo či brơi rai khul ho̱ng nao hlâo kơ ih kiăng kơ puh pơđuaĭ hĭ ƀing Hiwi, ƀing Kanaan laih anŭn ƀing Hit mơ̆ng jơlan ih nao. 29Samơ̆ Kâo ƀu či puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu amăng sa thŭn đôč ôh yuakơ anih lŏn anŭn či jing hĭ hông hang, laih anŭn hơdôm hlô mơnơ̆ng glai či čeh lar lu jai yơh. 30Ƀrư̆ tui ƀrư̆ yơh Kâo či puh tơbiă hĭ ƀing gơñu mơ̆ng anăp ih, tơl ih pơlar djŏp kiăng kơ mă tŭ anih lŏn anŭn.
31“Kâo či pơkơjăp khul guai čar ih čơdơ̆ng mơ̆ng ia Rơsĭ Mriah truh kơ Rơsĭ ƀing Philistia, laih anŭn mơ̆ng tơdron ha̱r hlŏng truh kơ Krong Huphrat. Kâo či jao kơ ih ƀing ană plei hơdip amăng anih lŏn anŭn laih anŭn ih či puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng anăp ih yơh. 32Anăm pơjing tơlơi pơgop hăng ƀing gơñu ƀôdah hăng ƀing yang gơñu ôh. 33Anăm brơi ƀing gơñu hơdip amăng anih lŏn ih ôh, tơdah ih brơi, ƀing gơñu či pơsoh hĭ ih kiăng kơ ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo, yuakơ tơlơi kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang gơñu či jing sa boh čơđo̱ng kơ ih yơh.”