23

Công lý cho mọi người

1Đừng báo cáo sai sự thực. Đừng hùa theo kẻ ác để làm chứng gian.
2Đừng phụ họa theo số đông để làm việc ác. Khi làm nhân chứng trong một vụ kiện, ngươi không được hùa theo số đông đi nghịch công lý; 3cũng không được thiên vị người nghèo.
4Nếu ai gặp bò hay lừa của kẻ thù đi lạc, phải dẫn nó về cho chủ nó. 5Nếu ai thấy lừa chở nặng phải ngã quỵ, dù đấy là lừa của một kẻ ghét mình, phải đỡ lừa dậy, không được làm ngơ.
6Trong các vụ kiện liên hệ đến người nghèo, đừng bẻ cong công lý.
7Không được cáo gian; đừng để cho người vô tội chịu án tử hình vì Ta không dung tha việc gian ác đâu.
8Đừng nhận hối lộ. Của hối lộ làm mờ mắt người tinh tường, đánh đổ lý lẽ của người ngay.
9Đừng áp bức ngoại kiều; các ngươi biết rõ tâm trạng họ như thế nào, vì các ngươi đã là ngoại kiều ở Ai-cập.
10Cứ gieo và gặt trong sáu năm, 11nhưng qua năm thứ bảy, phải hưu canh, để đất nghỉ. Trong thời gian ấy, các đồng bào nghèo khổ của ngươi sẽ thu nhặt mà sống, còn lại thú đồng được hưởng. Lệ này cũng áp dụng cho các vườn nho và vườn ô-liu.
12Các ngươi có sáu ngày để làm việc, qua ngày thứ bảy là ngày nghỉ. Như thế, bò và lừa của các ngươi cùng với mọi người khác trong nhà kể cả người làm, kiều dân và nô tỳ cũng được nghỉ.
13Phải tuân theo mọi điều Ta đã dạy bảo. Nhớ không được nhắc đến tên của các thần khác.

Ba kỳ lễ trong năm

14Mỗi năm các ngươi phải hành lễ ba kỳ: 15Lễ Bánh Không Men vào tháng giêng, kỷ niệm ngày các ngươi thoát khỏi Ai-cập. Phải ăn bánh không men trong bảy ngày như Ta đã dặn. Mỗi người phải mang một lễ vật dâng cho Ta. 16Lễ Gặt Hái, các ngươi sẽ dâng hiến các hoa quả đầu mùa của công lao mình. Lễ Thu Hoạch vào cuối mùa gặt. 17Hằng năm trong ba kỳ lễ này, các nam công dân phải đến hầu Thượng Đế.
18Không được dâng huyết sinh vật chung với bánh có men. Không được dâng mỡ sinh vật đã để qua đêm.
19Nhớ đem đến Đền thờ của Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế ngươi các hoa quả đầu mùa chọn lọc.
Đừng nấu dê con trong sữa mẹ nó.

Thiên sứ của Thượng Đế

20Đây, Ta sai một Thiên sứ đi trước dẫn đường, đưa các ngươi đi bình an vào nơi Ta đã dự bị. 21Phải kính trọng và vâng lời Thiên sứ, không được phản động chống đối, Thiên sứ sẽ không bỏ qua tội ngươi đâu, vì vị này là Đại diện của Ta. 22Nhưng nếu các ngươi hết lòng nghe lời Thiên sứ, làm mọi điều Ta dặn bảo, Ta sẽ nghịch thù kẻ thù nghịch ngươi, chống đối kẻ chống đối ngươi. 23Thiên sứ của Ta sẽ đi trước, đưa các ngươi vào đất của dân A-mo, dân Hê-tít, dân Phê-rết, dân Ca-na-an, dân Hê-vít và dân Giê-bu, còn Ta sẽ tiêu diệt các dân ấy.
24Các ngươi không được thờ lạy và phục vụ thần của các dân ấy, không được bắt chước những điều họ làm. Phải nhất quyết đạp đổ và đập tan thần tượng của họ. 25Chỉ phục vụ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế ngươi mà thôi, rồi Ta sẽ chúc phước lành cho của ăn nước uống, làm cho bệnh tật lánh xa ngươi. 26Trong cả nước sẽ không thấy có phụ nữ son sẻ hoặc hư thai, người người vui hưởng trường thọ.
27Ta sẽ làm cho các dân tộc trước mặt ngươi kinh hãi, dân các nước thù sẽ quay đầu chạy trốn. 28Ta sẽ sai ong vò vẽ đánh đuổi dân Hê-vi, dân Ca-na-an, dân Hếch khỏi trước mặt ngươi.
29Nhưng Ta sẽ không đuổi họ khỏi xứ trong thời hạn một năm đâu. Nếu như thế đất sẽ thành hoang phế, thú rừng sẽ trở nên quá đông, ngươi không kiểm soát nổi. 30Ta sẽ đuổi họ từ từ, cho đến khi dân Y-sơ-ra-ên tăng gia đủ để choán đất. 31Biên giới nước ngươi sẽ chạy từ Hồng Hải tới biển Phi-li-tin, từ sa mạc đến Phát-giang; Ta sẽ nạp các dân sống trong phần đất này vào tay ngươi và ngươi sẽ đuổi họ ra.
32Đừng lập ước với các dân đó hoặc dính líu gì đến các thần của họ. 33Họ sẽ không được ở trong nước với ngươi, vì sống chung với họ, ngươi sẽ bị nhiễm tội, phụng thờ tà thần của họ và bị họ lừa bẫy."