23

Zoux Baengh Fim Nyei Sic

1“Maiv dungx dorh jaav waac mingh zunh mbuox mienh. Maiv dungx caux mienh waaic mienh dongh hnyouv zoux zorng-zengx hoic mienh.
2“Maiv dungx gan mienh camv zoux waaic sic. Gorngv sic nyei ziangh hoc maiv dungx gan mienh camv zoux jaav zorng-zengx bun baengh fim nyei leiz pien.
3“Mienh jomc mienh dorngc sic yaac maiv dungx bouc ninh nyei leiz.
4“Se gorngv buatc meih nyei win-jaa nyei ngongh fai lorh ndutv biaux mingh, oix zuqc dorh nzuonx bun ninh. 5Se gorngv buatc nzorng meih wuov dauh mienh nyei lorh ndorpc mingh, tor nyei ga'naaiv ngatv jienv ninh, meih oix zuqc tengx lorh ziouv liepc jiez sin daaih. Maiv dungx zoux hnangv maiv guen maiv sic nyei.
6“Meih mbuo nyei mienh jomc mienh maaih sic nor, maiv dungx waengc. Oix zuqc bun ninh mbuo duqv baengh fim nyei leiz. 7Maiv dungx gox jaav sic yaac maiv dungx daix maiv zoux dorngc nyei mienh fai hnyouv zingx nyei mienh, weic zuqc yie zungv maiv guangc zoux naaiv nyungc waaic sic mienh nyei zuiz.
8“Maiv dungx nyanc nyaanh hmuangx. Nyaanh hmuangx haih bun m'zing njang nyei mienh nyei m'zing maengh, yaac mbienv kuv mienh nyei waac.
9“Maiv dungx zoux doqc hoic ganh fingx mienh. Meih mbuo hiuv duqv ninh mbuo haiz hnangv haaix nor weic zuqc zinh ndaangc meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung yaac zoux jiex ganh fingx mienh.

Da'cietv Hnyangx Caux Da'cietv Hnoi

10“Juqv hnyangx gu'nyuoz, oix zuqc zoux liangx-ndeic zuangx ga'naaiv, siou gaeng-zuangx. 11Mv baac taux siec hnyangx wuov hnyangx oix zuqc bun ndau henh, maiv dungx zuangx ga'naaiv. Sueih yiem meih mbuo gu'nyuoz nyei mienh jomc mienh mingh siou yiem ndeic nyei ga'naaiv-louz. Zengc njiec wuov deix sueih hieh zoih nyanc. Meih mbuo nyei a'ngunc huingx caux ga'lanv huingx yaac oix zuqc fih hnangv nyei zoux.
12“Longc juqv hnoi zoux meih mbuo nyei gong. Siec hnoi wuov hnoi oix zuqc dingh gong weic bun meih mbuo nyei ngongh, meih mbuo nyei lorh hitv kuonx. Meih mbuo nyei nouh aengx caux meih mbuo yiem nyei ganh fingx mienh yaac hitv kuonx, duqv kuh yiem deix.
13“Yie, Ziouv, mbuox meih mbuo naaiv deix yietc zungv waac, meih mbuo oix zuqc longx-longx nyei gan. Yaac maiv dungx heuc ganh dauh zienh nyei mbuox, liemh maiv dungx gorngv cuotv naaiv deix zienh nyei mbuox.

Buo Norm Domh Zipv

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 34:18-26; Nzamc Leiz-Latc 16:1-17)

14“Yietc hnyangx oix zuqc weic yie jiex buo norm zipv.
15“Oix zuqc jiex ⟨Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv.⟩ Siec hnoi gu'nyuoz oix zuqc nyanc maiv an bingv nyei njuov hnangv yie hatc meih mbuo nor. Oix zuqc ziux dingc daaih nyei ziangh hoc yiem ⟨Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv.⟩ jiex zipv, weic zuqc wuov norm hlaax meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung biaux cuotv daaih.
 “Maiv dungx bun haaix dauh kungx-buoz baeqc zaux daaih yiem yie nyei nza'hmien.
16“Oix zuqc jiex Siou Siang-Mbiauh nyei Zipv, se siou yiem liangx-ndeic ndortv qaqv zuangx nyei daauh torngx cun-gaeng.
 “Hnyangx-dueiv meih mbuo siou nzengc meih mbuo nyei gaeng-zuangx ga'naaiv, oix zuqc jiex Siou Gaeng-Zuangx nyei Zipv.
17“Meih mbuo nyei yietc zungv m'jangc dorn oix zuqc daaih yiem yie, Ziouv Tin-Hungh, nyei nza'hmien, yietc hnyangx buo nzunc.
18“Meih mbuo dorh saeng-kuv ziec bun yie, cin-maanc maiv dungx longc an bingv nyei njuov caux jienv fongc horc.
 “Jiex zipv ziec bun yie nyei saeng-kuv hmei, maiv dungx liouh taux njang ndorm.
19“Yiem meih mbuo nyei lingh deic cuotv gauh longx jiex nyei daauh torngx cun-gaeng oix zuqc dorh mingh Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv.
 “Maiv dungx longc yungh maa nyei nyorx zouv yungh dorn.

Tin-Hungh Paaiv Fin-Mienh Dorh Jauv

20“Mangc maah! Yie paaiv dauh fin-mienh mingh ndaangc weic yiem jauv zaangc beu jienv yaac dorh meih mbuo mingh taux yie liuc leiz ziangx nyei dorngx. 21Oix zuqc longc hnyouv muangx, ei jienv ninh nyei waac. Maiv dungx ngaengc. Meih mbuo ngaengc maiv muangx ninh nyei waac nor, ninh maiv guangc meih mbuo nyei zuiz, weic zuqc ninh dengv yie nyei Mbuox daaih. 22Mv baac se gorngv meih mbuo za'gengh muangx ninh nyei waac yaac ei jienv yie gorngv nyei yietc zungv, yie ziouc caux meih mbuo nyei win-wangv zoux win-wangv, yaac caux meih mbuo nyei win-jaa zoux win-jaa. 23Yie nyei fin-mienh oix mingh ndaangc, dorh meih mbuo bieqc Aa^mo^lai Mienh, Hitv^tai Mienh, Be^litv^si Mienh, Kaa^naa^an Mienh, Hiwai Mienh, Ye^mbutc Mienh yiem nyei deic-bung. Yie yaac oix mietc nzengc ninh mbuo. 24Maiv dungx gueic njiec baaix ninh mbuo nyei zienh yaac maiv dungx zaangc. Maiv dungx zuotc ninh mbuo nyei nyungc zeiv zoux. Oix zuqc mietc nzengc ninh mbuo nyei miuc-fangx, mborqv huv ninh mbuo zaangc zienh nyei la'bieiv-dongc. 25Oix zuqc fu-sux yie, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Yie ziouc ceix fuqv bun meih mbuo maaih laangh ziqc maaih wuom, yaac bun yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei nyungc-nyungc baengc tuix. 26Yiem meih mbuo nyei deic-bung ziouc maiv maaih haaix dauh waaic gu'nguaaz, yaac maiv maaih haaix dauh maiv haih maaih gu'nguaaz. Yie yaac oix bun meih mbuo nyei siouc nyuonh ndaauv.
27“Da'faanh meih mbuo mingh taux haaix, yie oix bun yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx nyei mienh gamh nziex haic yaac lunc nzengc. Yie yaac oix bun meih mbuo nyei yietc zungv win-wangv daaux sin biaux. 28Yie yaac oix bun guanh mueiz-njeiv mingh ndaangc meih mbuo, weic zunc Hiwai Mienh, Kaa^naa^an Mienh, Hitv^tai Mienh biaux cuotv meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx. 29Mv baac yie maiv zeiz yietc hnyangx gu'nyuoz zunc ninh mbuo cuotv nzengc. Nziex deic-bung haih benx deic-bung-huaang, hieh zoih ziouc hiaangx daaih hoic meih mbuo. 30Yie manc-manc zunc ninh mbuo cuotv meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx, zuov meih mbuo hiaangx daaih haih duqv wuov norm deic-bung benx meih mbuo nyei buonc.
31“Yie oix dingc meih mbuo nyei gapv-jaaix yiem Koiv-Siqv mingh taux Me^ndi^de^le^nien Koiv, aengx yiem deic-bung-huaang mingh taux Yu^fe^ditc Ndaaih. Yie oix zorqv naaiv norm deic-bung nyei mienh jiu bun yiem meih mbuo nyei buoz-ndiev, bun meih mbuo zunc ninh mbuo biaux cuotv meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx nzengc. 32Maiv dungx caux ninh mbuo fai caux ninh mbuo nyei zienh liepc haaix nyungc ngaengc waac. 33Maiv dungx bun wuov deix mienh yiem meih mbuo nyei deic-bung. Nziex ninh mbuo haih nduov meih mbuo baamz zuiz dorngc yie. Se gorngv meih mbuo zaangc ninh mbuo nyei zienh, meih mbuo ndongc haaix zungv zaeng hlaang hlopv meih mbuo ganh aqv.”