23

Tej kevcai

1“Tsis txhob coj tej lus dag mus piav rau ub rau no. Tsis txhob nrog cov neeg phem koom siab ua cuav timkhawv. 2Tsis txhob raws cov neeg feem coob mus ua phem. Tsis txhob ua timkhawv raws kua cov neeg feem coob, yog ua li ntawd yuav tu plaub tsis ncaj. 3Thaum muaj plaub tsis txhob tuaj kiag tus neeg pluag tog.
4“Yog nej ntsib tej yeeb ncuab tus nyuj lossis tus nees luav khiav tuaj mas nej cia li muab xa rov qab mus rau tus tswv kom tau. 5Yog nej pom tus neeg uas ntxub nej tus nees luav ntog vim yog thauj nra hnyav mas tsis txhob cia ntog li ntawd, cia li pab muab tsa kom sawv.
6“Thaum muaj plaub mas tsis txhob tu tsis ncaj rau cov neeg pluag. 7Yog luag tuaj kom plaub tsis ncaj mas tsis txhob quav ntsej, tsis txhob muab tus uas tsis txhaum thiab ua ncaj tua pov tseg, rau qhov kuv yuav tsis zam txim rau cov neeg limhiam. 8Tsis txhob yuav tej nyiaj xiab vim yog tej nyiaj xiab yuav ua rau tej nom tswv dig muag thiab yuav muab tus uas muaj cai ntxeev ua swb cai.
9“Nej tsis txhob tsim txom lwm haiv neeg uas nrog nej nyob, rau qhov nej yeej paub lwm haiv neeg txojkev nyuaj siab lawm vim nej txeev ua lwm haiv neeg rau hauv Iyi tebchaws lawm.

Hnub xya thiab xyoo xya

10“Nej yuav cog qoob cog loo sau qoob sau loo hauv nej tej teb rau xyoo xwb, 11mas xyoo uas xya cia tej teb so muab tso tseg cia rau tej neeg pluag tau mus de los noj. Yog tseem tshuav seem kuj cia rau tej tsiaj qus noj. Nej tej vaj txiv hmab vaj txiv aulib kuj ua ib yam nkaus li ntawd thiab.
12“Nej ua nej tej haujlwm rau hnub xwb mas hnub uas xya nej yuav tsum so, nej tej nyuj tej nees luav thiaj tau so thiab nej tus nkauj qhev li tub thiab lwm haiv neeg uas nrog nej nyob thiaj li tau so los siav. 13Nej yuav tsum ceev faj coj txhua yam uas kuv twb qhia rau nej lawm huvsi. Tsis txhob tuav lwm tus dab lub npe kiag li. Tsis txhob tsa ncauj hais tej dab npe kiag li.

Ib xyoos muaj peb zaug kevcai loj

14“Ib xyoos nej yuav tsum ua peb zaug kevcai noj haus xyeem rau kuv. 15Nej yuav tsum nco ntsoov coj kevcai noj ncuav tsis xyaw keeb. Nej yuav tsum noj ncuav tsis xyaw keeb kom puv xya hnub. Nej yuav noj rau lub sijhawm uas teem cia hauv lub hli Anpis raws li kuv hais rau nej lawd, vim yog lub hli ntawd nej tawm hauv Iyi tebchaws los. Tsis txhob tuaj pe kuv tes dawb tes npliag.
16“Nej yuav tsum nco ntsoov ua kevcai rau thaum hlais qoob loo tag, yog xyeem thawj phaum qoob loo uas cog hauv nej tej teb los rau kuv.
 “Nej yuav tsum nco ntsoov ua kevcai sau qoob loo tag rau thaum lub qab xyoo yuav tag, yog thaum uas nej twb sau txhua yam qoob loo hauv teb los txog vaj txog tsev tiav tag lawm.
17Nej cov txivneej sawvdaws yuav tsum tuaj cuag Vajtswv Yawmsaub lub xubntiag ib xyoos peb zaug.
18“Tsis txhob muab cov ntshav tsiaj uas tua xyeem rau kuv xyeem nrog cov ncuav xyaw keeb ua ke. Tsis txhob tseg tus tsiaj uas tua xyeem rau kuv ntawd cov roj cia nyob mus txog kaj ntug.
19“Thawj phaum qoob loo uas nej sau hauv nej tej teb los mas coj tej uas zoo kawg nkaus tuaj xyeem rau hauv Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv lub tsev.
 “Tsis txhob muab tus maum tshis cov kua mis los hau nws tus menyuam.

Tus tubtxib saum ntuj coj cov Yixayee kev

20“Nej sim saib, kuv yuav txib ib tug tubtxib saum ntuj ua nej ntej tsom kwm nej taug kev thiab coj nej mus kom txog lub chaw uas kuv npaj tseg rau nej lawd. 21Yuav tsum muab siab rau mloog tus tubtxib ntawd hais thiab ua raws li nws tej lus. Tsis txhob tawv ncauj ntawm nws, rau qhov nws yuav tsis zam txim rau nej vim kuv nyob hauv nws. 22Yog nej muab siab rau mloog nws tej lus thiab ua txhua yam uas kuv hais rau nej, mas kuv yuav ua yeeb ncuab rau nej cov yeeb ncuab, thiab yuav tawm tsam cov uas tawm tsam nej.
23“Kuv tus tubtxib yuav ua nej ntej coj nej kev mus txog cov Amaulai, cov Hithai, cov Pelixai, cov Khana‑as, cov Hivai thiab cov Yenpu tej tebchaws, mas kuv yuav muab lawv cov neeg ntawd rhuav tshem huvsi mus. 24Tsis txhob pe tsis txhob teev lawv tej dab. Tsis txhob coj raws li lawv tej kevcai dab. Nej yuav tsum muab lawv tej dab mlom rhuav pov tseg thiab muab lawv tej ncej uas teev dab tsoo kom pob tag huvsi. 25Nej yuav tsum pe hawm Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv, kuv thiaj foom hmoov rau nej tej zaub mov thiab rau nej tej dej haus. Kuv yuav sau tej mob nkeeg hauv nej huvsi mus. 26Cov pojniam yuav tsis muaj ib tug nchuav menyuam, yuav tsis muaj ib tug uas mooj rau hauv nej lub tebchaws. Kuv yuav pub nej muaj txoj sia loj sia ntev. 27Kuv lub moo yuav ua nej ntej mus ua rau cov neeg sawvdaws uas nej yuav ntsib hauv lub tebchaws ntawd ntshai ras zom zaws thiab ua rau nej cov yeeb ncuab sawvdaws tig hlo khiav. 28Kuv yuav tso nkawj tso daiv ua nej ntej mus ntiab cov Hivai, cov Khana‑as thiab cov Hithai kom khiav ntawm nej hauv ntej mus. 29Kuv yuav tsis ua tib xyoo muab lawv ntiab khiav tawm tag tsam ces lub tebchaws ho fab qas hnyo thiab tej tsiaj qus huaj vam coob los txov nej. 30Kuv yuav ntiab kom lawv khiav zuj zus ntawm nej hauv ntej mus txog thaum uas nej huaj vam coob coob es nej txeeb kiag tau lub tebchaws ntawd ua nej tug. 31Kuv yuav tu ciam teb rau nej txij ntua ntawm Hiavtxwv Liab mus txog ntua cov Filixatee lub Hiavtxwv thiab txij ntua ntawm tebchaws moj sab qhua mus txog tus dej Yufeti. Kuv yuav muab cov neeg hauv lub tebchaws ntawd cob rau hauv nej txhais tes mas nej yuav muab lawv ntiab tau khiav ntawm nej hauv ntej mus. 32Koj tsis txhob nrog lawv lossis lawv tej dab sib cog lus dabtsi li. 33Tsis txhob kheev lawv nrog nej nyob hauv nej lub tebchaws kiag li ntshai tsam lawv yuav yaum kom nej mus ua txhaum rau kuv. Yog nej mus teev lawv tej dab mas qhov ntawd yeej yuav ua rooj hlua uas cuab nej ntag.”