25

Coj Khoom mus Fij rau hauv Lub Tuamtsev

(Khiavdim 35.4-9)

1Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 2“Koj hais rau cov Yixalayees kom coj khoom tuaj fij rau kuv. Koj cia li txais txhua yam uas cov neeg txaus siab coj tuaj fij rau kuv ntawd. 3Cov khoom uas lawv coj tuaj fij no mas yog: kub, nyiaj, tooj; 4xov xiav, xov tsamxem, xov liab thiab tej ris tsho uas muab plaub tshis los ntos ua; 5thiab tej tawv yaj uas muab kob tsamxem zas, tej tawv nyuj uas zoo heev, ntoo kubtwm; 6thiab roj sam teeb, tej roj txhawb meejthawj, thiab tej hmoov tshuaj tsw qab; 7tej qe zeb kanelias thiab lwm yam hlaws uas coj mus dai rau ntawm tus Povthawj Hlob lub tsho efaus thiab nws daim ntaub npog hauvsiab. 8Lawv yuav tsum ua ib lub Tsevntaub rau kuv, kuv thiaj nrog lawv nyob. 9Ua lub Tsevntaub no thiab npaj ua tej khoom siv rau hauv lub Tsevntaub ntawd raws li uas kuv yuav qhia koj ua ntag.

Lub Phijxab uas Ntim Tej Lus Cog Tseg

(Khiavdim 37.1-9)

10“Muab cov ntoo kubtwm los ua ib lub Phijxab, qhov ntev ob tshim thiab ib dos, qhov dav ib tshim thiab ib dos, thiab qhov siab ib tshim thiab ib dos. 11Muab cov tseem kub vuam lub Phijxab ntawd sab nraud thiab sab hauv nruab nrog, thiab muab kub los ua tus ntug thoob plaws. 12Muab kub ua plaub lub khawb ntsia rau ntawm plaub tus ceg, ntsia ib sab ob lub khawb. 13Muab ntoo kubtwm ua ob tug nqaj uas kwv thiab muab kub vuam ob tug nqaj ntoo ntawd huv tibsi, 14thiab muab ob tug nqaj ntawd ntxig rau hauv cov khawb ntawm lub Phijxab ib sab ib tug nqaj. 15Thaum ntxig rau hauv cov khawb lawm tsis txhob rho li. 16Cia li muab ob daim txiag zeb uas kuv sau kuv cov lus samhwm uas kuv yuav muab rau koj tso rau hauv lub Phijxab ntawd.
17“Muab cov tseem kub ua daim khwb, qhov ntev ob tshim thiab ib dos, qhov dav ib tshim thiab ib dos. 18Muab kub ntaus ua ob tug qhelunpees muaj tis 19txawb ib tug rau ib tog hau Phijxab. Muab ob tug qhelunpees cog keevxeeb rau lub hau Phijxab ib tug rau ib tog. 20Tso ob tug qhelunpees ntawd tig xubntiag tuaj ua ke, kom cov koojtis nthuav los roos lub Phijxab. 21Muab ob daim txiag zeb cia rau hauv lub Phijxab thiab muab lub hau khwb lub Phijxab. 22Kuv yuav ntsib koj qhov ntawd, thiab kuv nyob saum lub hau Phijxab kis nruab nrab ntawm ob sab qab koojtis qhelunpees, kuv yuav muab kuv tej kevcai rau koj coj mus qhia cov Yixalayees.

Lub Rooj Txawb Ncuav Fij rau Vajtswv

(Khiavdim 37.10-16)

23“Muab ntoo kubtwm los ua ib lub rooj ntev ob tshim, dav ib tshim thiab siab ib tshim thiab ib dos. 24Muab kub vuam lub rooj ntawd, thiab muab kub nchuav ua ib tug ntug ncig thoob plaws lub npoo rooj. 25Lub npoo rooj ntawd ua tuab nkaus li ib xib, thiab muab kub ua ib tug ntswg thoob plaws lub npoo rooj. 26Muab kub ntaus ua plaub lub khawb ntsia rau plaub lub kaum rooj ntawm plaub tug ceg. 27Cov khawb uas ntxig nqaj kwv lub rooj ntawd, muab ntsia kom ze rau ntawm tus npoo. 28Muab ntoo kubtwm los txua ua ob tug nqaj thiab muab kub vuam rau ob tug nqaj ntawd. 29Ua phaj, khob, hub thiab tais los tau hliv cawv txiv hmab ua khoom fij. Tej twj taig no yuav tsum muab cov tseem kub ua xwb. 30Lub rooj ntawd yuav tsum txawb rau ntawm hauv ntej lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, thiab cov ncuav dawbhuv uas fij rau kuv yuav tsum cia nyob saum lub rooj.

Tus Ncej Txawb Teeb

(Khiavdim 37.17-24)

31“Muab cov tseem kub ntaus ua ib lub teeb. Lub taw thiab tus ncej txawb teeb los muab tej tseem kub ntaus ua ib cov paj, ib cov cos paj thiab ib cov nplai paj kom keevxeeb rau ntawm tus ncej txawb teeb. 32Thiab ua kom ncau ua rau ces, ib sab peb ceg. 33Rau ces ntawd, ib ceg ua peb lub paj zoo li paj txiv duaj, nrog cov cos paj thiab cov cos nplooj. 34Tus ncej txawb teeb mas zaig ua plaub lub paj zoo li paj txiv duaj, nrog cov cos paj thiab cov cos nplooj. 35Ntawm rau tus ceg teeb ntawd, ua ib lub paj rau hauv qab ntawm cov ceg ncau. 36Cov cos paj, cov ceg thiab tus ncej txawb teeb yog muab tib thooj kub ntaus ua xwb. 37Ua xya lub teeb rau ntawm tus ncej txawb teeb, thiab taws kom cig pom kev lamlug rau tom hauv ntej. 38Muab cov tseem kub ntaus ua rab txiab uas txiav cov teebxeeb thiab ua lub phaj rau txiab. 39Muab xya caum tsib choj kub los ntaus ua tus ceg teeb, thiab tej twj taig uas siv rau lub teeb. 40Yuav tsum ua txhua yam no raws li kuv tau qhia rau koj saum roob lawm.

Tus TSWV Lub Tsevntaub