13

Y-Đawit Ƀuăn Ba Hip Klei Bhiăn kơ Ƀuôn Yêrusalem

1Y-Đawit trông čhai mbĭt hŏng phung khua kơ sa êbâo čô leh anăn khua kơ sa êtuh čô, grăp čô khua gai gĭt. 2Y-Đawit lač kơ jih jang phung Israel bi kƀĭn, “Tơdah diih mĭn jing jăk, leh anăn tơdah jing klei Yêhôwa Aê Diê drei čiăng, brei drei mơĭt asăp blŭ tar ƀar kơ phung ayŏng adei drei ăt dôk hlăm jih čar Israel, leh anăn wăt kơ phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi hlăm ƀuôn mâo kdrăn rơ̆k, čiăng kơ diñu dưi hriê bi kƀĭn mbĭt hŏng drei. 3Leh anăn brei drei lŏ kkung ba hip Aê Diê drei kơ drei; kyuadah drei amâo uêñ ôh kơ gơ̆ ênuk Y-Sôl.” 4Jih jang phung bi kƀĭn tŭ srăng ngă snăn, kyuadah klei anăn jing djŏ ti anăp ală jih jang phung ƀuôn sang.

Y-Đawit Nao Mă Hip Aê Diê

(II Sam 6:1-11)

5 Snăn Y-Đawit bi kƀĭn jih jang phung Israel mơ̆ng ƀuôn Sihôr hlăm čar Êjip truh kơ anôk mŭt ƀuôn Hamat, čiăng kkung ba hip Aê Diê mơ̆ng ƀuôn Kiriat-Jêarim. 6 Y-Đawit leh anăn jih jang phung Israel đĭ nao kơ ƀuôn Bala, lŏ bi anăn ƀuôn Kiriat-Jêarim, jing ƀuôn hlăm čar Yuđa, čiăng kkung ba mơ̆ng anôk anăn hip Aê Diê, arăng pia hŏng anăn Yêhôwa, pô dôk gŭ ti dlông phung čêrubim. 7Diñu mdiăng hip Aê Diê hŏng êdeh êmô mrâo mơ̆ng sang Y-Abinadap, leh anăn Y-Usa leh anăn Ahiô gai êdeh. 8Y-Đawit leh anăn jih jang phung Israel ngă klei hơ̆k mơak ti anăp Aê Diê hŏng jih klei diñu dưi, hŏng klei mmuñ, ayŭ đĭng kliă, pĕ brô̆, tông hgơr, êyuh dang, leh anăn ayŭ ki.
9Tơdah diñu truh kơ anôk prah mdiê ƀuôn Kidôn, Y-Usa yơr kngan ñu čiăng krơ̆ng hip, kyuadah êmô têč hnêč. 10Snăn Yêhôwa čuh ai ngêñ kơ Y-Usa, leh anăn čăm gơ̆ kyuadah gơ̆ yơr kngan djă hip, leh anăn gơ̆ djiê tinăn ti anăp Aê Diê. 11Y-Đawit ăl kyuadah Yêhôwa bi kmhal leh Y-Usa; leh anăn arăng pia anôk anăn Pêres-Usa truh kơ hruê anei. 12Leh anăn Y-Đawit huĭ kơ Aê Diê hruê anăn, leh anăn ñu lač, “Si kâo dưi atăt ba hip Aê Diê kơ sang kâo?” 13Snăn Y-Đawit amâo atăt ba ôh hip mŭt hlăm ƀuôn Y-Đawit, ƀiădah weh bi mŭt hip hlăm sang Y-Ôbet-Êđôm êkei Gitit. 14 Hip Aê Diê ăt dôk hlăm sang Y-Ôbet-Êđôm êjai tlâo mlan; leh anăn Yêhôwa brei klei jăk jĭn kơ sang Y-Ôbet-Êđôm leh anăn kơ jih jang mnơ̆ng gơ̆ mâo.