13

Davi coj Vajtswv lub phij xab ntawm Khile‑a Ye‑ali los

(2Xmy. 6:1-11)

1Davi nrog cov uas kav ib txhiab thiab cov uas kav ib puas thiab cov thawj txhua tus sablaj, 2mas Davi hais rau ib tsoom pejxeem Yixayee tias, “Yog nej sawvdaws pom zoo thiab yog raws li Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv lub siab nyiam, kom peb xa xov mus thoob plaws rau peb cov kwvtij uas tseem tshuav hauv tebchaws Yixayee huvsi thiab xa rau cov pov thawj thiab cov Levi uas nyob hauv tej moos uas muaj tshav zaub kom lawv tuaj txoos ua ke cuag peb ntawm no. 3Mas peb cia li coj peb tus Vajtswv lub phij xab rov qab los rau peb, rau qhov thaum Xa‑u ua vajntxwv mas peb tsis quav ntsej lawm.” 4Ib tsoom pejxeem sawvdaws kuj hais hum li ntawd, rau qhov yam ntawd cov pejxeem sawvdaws pom zoo.
5Yog li ntawd Davi thiaj hu cov pejxeem Yixayee huvsi uas nyob txij ntua ntawm tus dej Sihau hauv Iyi tebchaws mus txog ntawm txojkev uas mus rau lub moos Hama tuaj txoos ua ke es yuav mus coj Vajtswv lub phij xab ntawm lub moos Khile‑a Ye‑ali los. 6Davi thiab ib tsoom Yixayee huvsi mus rau ntawm lub moos Npa‑ala uas yog lub moos Khile‑a Ye‑ali hauv Yuda tebchaws es yuav coj Vajtswv lub phij xab uas hu raws li Yawmsaub lub npe uas nyob lub zwm txwv saum cov Khelunpee los. 7Lawv kuj muab ib lub tsheb nyuj tshiab thauj Vajtswv lub phij xab ntawm Anpinada lub tsev mus, mas Uxa thiab Ahiyau tsav lub tsheb ntawd. 8Davi thiab cov Yixayee sawvdaws kuj zoo siab xyiv fab rau ntawm Yawmsaub lub xubntiag kawg lawv lub dag lub zog, thiab hu nkauj ntaus nkauj nog ncas me nkauj nog ncas loj, ntaus nruas thiab npuaj nruas tooj liab thiab tshuab raj kub yaj.
9Thaum lawv los txog ntawm Khidoo lub tshav ntaus qoob Uxa cev tes tuav nkaus lub phij xab rau qhov nyuj dawm. 10Mas Yawmsaub thiaj npau taws rau Uxa thiab ntaus Uxa tuag vim yog nws cev tes tuav lub phij xab, ces nws txawm tuag rau ntawm Vajtswv xubntiag. 11Davi chim rau qhov Yawmsaub txojkev npau taws tshwm plaws los rau Uxa, vim li ntawd thiaj hu lub chaw ntawd hu ua Pele‑uxa los txog niaj hnub nimno. 12Hnub ntawd Davi kuj ntshai Vajtswv heev thiab nws hais tias, “Kuv yuav ua li cas coj tau Vajtswv lub phij xab rov mus rau kuv?” 13Davi txawm tsis coj lub phij xab rov mus rau hauv Davi lub nroog, tiamsis nws coj mus cia rau tom Aunpe Edoo uas yog neeg Ka lub tsev. 14Vajtswv lub phij xab nyob hauv Aunpe Edoo lub tsev tau peb lub hlis, mas Yawmsaub foom koob hmoov rau Aunpe Edoo tsev neeg thiab txhua yam uas nws muaj.