13

Tavi coj Vaajtswv lub swb xaab ntawm Khile‑a Ye‑ali lug

(2Xmy. 6:1-11)

1Tavi nrug cov kws kaav ib txheeb hab cov kws kaav ib puas hab cov thawj txhua tug sablaaj, 2mas Tavi has rua ib tsoom pejxeem Yixayee tas, “Yog mej suavdawg pum zoo hab yog lawv le Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv lub sab nyam, kuas peb xaa xuv moog thoob plhawv rua peb cov kwvtij kws tseed tshuav huv tebchaws Yixayee huvsw hab xaa rua cov pov thawj hab cov Levi kws nyob huv tej moos kws muaj tshaav zaub kuas puab tuaj txoos ua ke cuag peb ntawm nuav. 3Mas peb ca le coj peb tug Vaajtswv lub swb xaab rov qaab lug rua peb, tsua qhov thaus Xa‑u ua vaajntxwv mas peb tsw quav ntsej lawm.” 4Ib tsoom pejxeem suavdawg kuj has hum le hov, tsua qhov yaam hov cov pejxeem suavdawg pum zoo.
5Yog le ntawd Tavi txhad hu cov pejxeem Yixayee huvsw kws nyob txwj nrho ntawm tug dej Sihau huv Iyi tebchaws moog txug ntawm txujkev kws moog rua lub moos Hama tuaj txoos ua ke es yuav moog coj Vaajtswv lub swb xaab ntawm lub moos Khile‑a Ye‑ali lug. 6Tavi hab ib tsoom Yixayee huvsw moog rua ntawm lub moos Npa‑ala kws yog lub moos Khile‑a Ye‑ali huv Yuta tebchaws es yuav coj Vaajtswv lub swb xaab kws hu lawv le Yawmsaub lub npe kws nyob lub zwm txwv sau cov Khelunpee lug. 7Puab kuj muab ib lub tsheb nyuj tshab thauj Vaajtswv lub swb xaab ntawm Anpinanta lub tsev moog, mas Uxa hab Ahiyau tsaav lub tsheb ntawd. 8Tavi hab cov Yixayee suavdawg kuj zoo sab xyiv faab rua ntawm Yawmsaub lub xubndag kawg puab tug daag tug zug, hab hu nkauj ntaus nkauj nog ncaas miv nkauj nog ncaas luj, ntaus nruag hab npuaj nruag tooj lab hab tshuab raaj kub yaaj.
9Thaus puab lug txug ntawm Khintoo lub tshaav ntaus qoob Uxa cev teg tuav nkaus lub swb xaab tsua qhov nyuj dawm. 10Mas Yawmsaub txhad npau tawg rua Uxa hab ntaus Uxa tuag vem yog nwg cev teg tuav lub swb xaab, tes nwg txawm tuag rua ntawm Vaajtswv xubndag. 11Tavi chim tsua qhov Yawmsaub txujkev npau tawg tshwm plawg lug rua Uxa, vem le ntawd txhad hu lub chaw hov hu ua Pele‑uxa lug txug naj nub nwgnuav. 12Nub ntawd Tavi kuj ntshai Vaajtswv heev hab nwg has tas, “Kuv yuav ua le caag coj tau Vaajtswv lub swb xaab rov moog rua kuv?” 13Tavi txawm tsw coj lub swb xaab rov moog rua huv Tavi lub nroog, tassws nwg coj moog ca rua tom Aunpe Entoo kws yog tuabneeg Ka lub tsev. 14Vaajtswv lub swb xaab nyob huv Aunpe Entoo lub tsev tau peb lub hlis, mas Yawmsaub foom koob moov rua Aunpe Entoo tsev tuabneeg hab txhua yaam kws nwg muaj.