13

Kwv Lub Phijxab Tawm Hauv Lub Nroog Kili-as Ye-alees

(2 Xamuyees 6.1-12)

1Vajntxwv Daviv tau sablaj nrog cov thawj tubrog uas saib pawg txhiab, pawg pua thiab tsoom thawjcoj. 2Ces nws txawm tshaj tawm rau cov Yixalayees hais tias, “Yog nej pom zoo thiab yog tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv pom zoo, peb cia li tso neeg mus hu peb cov neeg uas nyob thoob plaws hauv tebchaws Yixalayees no, cov povthawj thiab cov Levis uas nyob hauv lawv tej nroog kom tuaj koom nrog peb ntawm no. 3Thiab peb yuav tsum tau mus kwv Vajtswv lub Phijxab rov los rau peb, vim thaum uas Xa-ules tseem ua vajntxwv peb muab tso tseg lawm.” 4Cov pejxeem sawvdaws pom zoo ua raws li tej lus uas Daviv hais ntawd thiab txaus siab kawg li.
5Yog li ntawd, Daviv thiaj sau tagnrho cov Yixalayees pib kiag nram Sihaules uas yog Iziv tus ciamteb mus txog ntua pem lub Dawm Hamas, kom mus kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg hauv Kili-as Ye-alees los tso rau hauv lub nroog Yeluxalees. 6Ces Daviv thiab cov Yixalayees thiaj mus rau hauv lub nroog Npa-alas, mus rau ntawm lub nroog Kili-as Ye-alees hauv xeev Yudas thiab kwv Vajtswv lub Phijxab uas muaj tus TSWV lub npe nyob ntawm lub zwmtxwv hauv qab ob tug qhelunpees ob sab qab tis los. 7Lawv thiaj tsaws lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg hauv Anpinadas lub tsev los tso rau hauv ib lub tsheb nyuj tshiab, ces Uxahas thiab Ahi-aus nkawd ua ob tug tsav lub tsheb ntawd. 8Daviv thiab cov pejxeem dhia zoo siab kawg lawv lub zog qhuas Vajtswv. Lawv thiaj li hu nkauj, tshuab raj, ntaus nkauj nogncas, npuaj nruas thiab tshuab xyu ua Vajtswv tsaug taug kev los.
9Thaum lawv los txog rau ntawm lub tshav ntaus nplej ntawm Khidoos, nkawm heev nyuj txawm dawm ntog, Uxahas thiaj cev loo tes mus tuav nkaus lub phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg. 10Tus TSWV chim thiab npautaws rau Uxahas thiab muab nws tua tuag, vim qhov uas nws cev tes mus tuav lub phijxab ntawd. 11Thiaj muab qhov chaw ntawd tis npe hu ua Peles Uxahas, txij thaum ntawd los txog niaj hnub no. Daviv chim heev, rau qhov tus TSWV chim thiab rau txim rau Uxas.
12Hnub ntawd Daviv ntshai Vajtswv heev nws thiaj nug hais tias, “Kuv yuav ua li cas kwv tau Vajtswv lub Phijxab no nrog kuv mus?” 13Yog li ntawd, Daviv thiaj tsis coj lub Phijxab ntawd nrog Daviv los rau hauv lub nroog Yeluxalees. Tiamsis nws muab tso tseg rau hauv ib tug txivneej hu ua Aunpes Edoos lub tsev, nws yog cov neeg uas nyob hauv lub nroog Nkas. 14Vajtswv lub Phijxab thiaj nyob tau peb hlis rau hauv Aunpes Edoos tsev, tus TSWV foom koob hmoov rau nws tsevneeg thiab txhua yam uas nws muaj.