7

Xalaumoo xyeem lub tuam tsev rau Vajtswv

(1Vntx. 8:62-66)

1Thaum Xalaumoo thov tag txawm muaj hluavtaws poob saum ntuj los kub tej qhov txhia chaw uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab tej tsiaj uas muab tua xyeem mas Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab puv nkaus lub tuam tsev. 2Cov pov thawj mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev tsis tau rau qhov Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab puv nkaus nws lub tuam tsev. 3Thaum cov Yixayee sawvdaws pom hluavtaws nqes los thiab pom Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab saum lub tuam tsev, lawv khoov ntshis ua plhu ti nkaus cov lag zeb uas pua hauv av, thiab lawv pe hawm Yawmsaub thiab ua nws tsaug hais tias,
  “Yawmsaub yog tus zoo,
   nws txojkev hlub ruaj khov
   nyob mus ib txhis tsis kawg.”
4Mas vajntxwv thiab cov pejxeem sawvdaws tua tsiaj xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 5Vajntxwv Xalaumoo muab nyuj 22,000 tus thiab yaj 120,000 tus tua xyeem. Vajntxwv thiab cov pejxeem sawvdaws thiaj muab lub tuam tsev xyeem pub rau Vajtswv li no. 6Cov pov thawj nyias sawv ntawm nyias lub chaw thiab cov Levi kuj sawv ntsug tuav tej cuab yeej phim nkauj rau Yawmsaub uas vajntxwv Davi tau npaj cia ua Yawmsaub tsaug uas siv rau thaum Davi qhuas Vajtswv hais tias, “Yawmsaub txojkev hlub ruaj khov nyob mus ib txhis tsis kawg.” Cov pov thawj tshuab raj nyob ncaj ntawm cov Levi xubntiag. Thiab cov Yixayee sawvdaws sawv ntsug.
7Mas Xalaumoo ua kevcai tu lub plawv tshav puam uas ncaj ntawm lub qhov rooj tuam tsev kom dawb huv. Nws muab tsiaj ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab muab cov hlab hluas roj hlawv ua kevcai xyeem sib raug zoo rau qhov ntawd, vim lub thaj tooj liab uas Xalaumoo tau ua lawm tsis txaus tso tej uas ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej hlab hluas roj.
8Zaum ntawd Xalaumoo thiab ib tsoom Yixayee sawvdaws ua kevcai pam noj haus xya hnub. Muaj neeg coob heev tuaj txoos ua ke txij ntua ntawm txojkev uas mus rau lub moos Hama mus txog ntua tus dej Iyi. 9Mas hnub uas yim lawv tuaj txoos ua ke caiv so rau qhov lawv twb ua kevcai xyeem pub lub thaj rau Vajtswv tau xya hnub thiab ua kevcai pam noj haus xya hnub lawm. 10Hnub tim nees nkaum peb lub xya hli mas Xalaumoo tso cov pejxeem rov mus tsev. Lawv zoo siab thiab siab xyiv fab vim yog tej kev zoo uas Yawmsaub ua tshwm los rau Davi thiab Xalaumoo thiab rau Yawmsaub haiv neeg Yixayee.

Yawmsaub tshwm rau Xalaumoo

(1Vntx. 9:1-9)

11Xalaumoo ua tau Yawmsaub lub tuam tsev thiab nws lub tsev tiav tag li no. Txhua yam uas Xalaumoo tau xav tseg tias yuav ua Yawmsaub lub tuam tsev thiab nws lub tsev mas nws ua tau tiav huvsi lawm. 12Mas Yawmsaub los tshwm rau Xalaumoo thaum hmo ntuj thiab hais rau nws tias, “Kuv twb hnov koj tej lus thov lawm thiab kuv tau xaiv lub chaw no ua lub tsev uas tua tsiaj xyeem rau kuv. 13Thaum kuv kaw rooj ntug tsis pub kom nag los, lossis kuv hais kom kooj txig los txom fav lub tebchaws lossis tso mob kis los rau hauv kuv haiv neeg, 14mas yog kuv haiv neeg uas luag hu raws li kuv lub npe txo hwjchim thiab taij thov thiab nrhiav kuv thiab tig ntawm lawv tej kev txhaum kuv yuav nyob saum ntuj mloog thiab yuav zam lawv lub txim thiab yuav kho lawv lub tebchaws kom zoo. 15Kuv yuav tsa muag ntsia thiab tig ntsej mloog tej lus uas lawv thov ntawm lub chaw no. 16Rau qhov nimno kuv tau xaiv thiab tu lub tuam tsev no kom dawb huv kom kuv lub npe thiaj nyob hauv ib txhiab ib txhis. Kuv lub qhov muag thiab kuv lub siab yuav nrog nraim lub chaw no mus ib txhis. 17Hais txog koj, yog koj ua koj lub neej tab meeg kuv ib yam nkaus li koj txiv Davi ua thiab ua txhua yam raws li uas kuv hais kom koj ua, thiab tuav rawv kuv tej kab ke thiab kuv tej kevcai,, 18mas kuv yuav tsa koj lub zwm txwv nyob ruaj khov raws li kuv tau cog lus tseg rau koj txiv Davi lawm tias, ‘Tsis muaj ib hnub twg uas koj caj ces yuav tu ncua tus txivneej ua vajntxwv kav cov Yixayee li.’
19“Tiamsis yog nej thim thiab muab kuv tej kab ke thiab kuv tej lus nkaw uas kuv tau cob rau nej tso tseg, es nej mus ua koom tu thiab pe luag tej dab, 20mas kuv yuav muab nej rho kiag tawm ntawm lub tebchaws uas kuv tau muab rau nej, thiab kuv yuav muab lub tuam tsev uas kuv tu kom dawb huv rau kuv lub npe nyob lawd laim pov tseg kom ploj ntawm kuv qhov muag. Kuv yuav muab lub tuam tsev ua paj lug rau txhua haiv neeg hais tiag luag ncauj luag lo. 21Lub tuam tsev no uas zoo nkauj kawg mas txhua tus uas taug kev yuav xav tsis thoob thiab hais tias, ‘Ua cas Yawmsaub ua li ntawd rau lub tebchaws no thiab lub tuam tsev no?’ 22Ces luag yuav teb tias, ‘Vim yog lawv muab Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv uas coj lawv tawm hauv Iyi tebchaws los tso pov tseg, es mus tsawv nkaus luag tej dab los pe thiab ua koom tu. Vim li no Yawmsaub thiaj coj tej xwm txheej phem no huvsi los raug lawv.’ ”