9

Ƀing Israel Răm Rai

1Kâo ƀuh Yahweh dŏ dơ̆ng jĕ kơnưl, laih anŭn Ñu laĭ:
  “Taih bĕ ƀơi rơjŭng khul tơmĕh
   tơl khul bah amăng anŭn či pơpư̆ pơgơi,
  laih anŭn gơñu glưh pơčah hĭ lê̆ trŭn ƀơi khul akŏ abih bang ană plei;
   laih anŭn ƀing hlơi pô dŏ glaĭ Kâo či pơdjai hĭ hăng đao gưm yơh;
  ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi đuaĭ tơklaih,
   kŏn hơmâo hlơi pô lơi či đuaĭ kơdŏp.
  2Wơ̆t tơdah gơñu klơi truh pơ khul anih dơlăm jing plei atâo Seôl,
   mơ̆ng anŭn yơh tơngan Kâo či mă gơñu;
   wơ̆t tơdah gơñu đĭ truh pơ adai,
   mơ̆ng anŭn mơ̆n Kâo či pơtrŭn hĭ gơñu.
  3Wơ̆t tơdah gơñu pơdŏp gơñu pô ƀơi kơčŏng čư̆ Karmel,
   pơ anŭn yơh Kâo či lua mă gơñu;
   wơ̆t tơdah gơñu đuaĭ kơdŏp mơ̆ng Kâo pơ atur ia rơsĭ,
   pơ anŭn yơh Kâo či brơi ala nao čŏh gơñu.
  4Wơ̆t tơdah ƀing rŏh ayăt gơñu pơpuh gơñu jing hlŭn mơnă,
   pơ anŭn yơh Kâo či mơit đao gưm arăng nao pơdjai hĭ gơñu;
   laih anŭn Kâo či krăp lăng ƀơi gơñu
   kiăng kơ pơkơhma̱l yơh ƀu djơ̆ ngă brơi tơlơi hiam ôh.”

  5Yahweh, jing Ơi Adai Dưi Kơtang,
   jing Pô tĕk ƀơi lŏn tơnah laih anŭn lŏn tơnah lê̱k hĭ,
   laih anŭn abih bang ƀing hơdip amăng anŭn rơngot hơning,
   abih bang anih lŏn tơgŭ đĭ hrup hăng krong Nil,
   giŏng anŭn kơdram trŭn hrup hăng krong Nil čar Êjip,
  6Ñu yơh jing Pô pơdơ̆ng đĭ sang pơtao Ñu amăng khul adai
   laih anŭn pơdơ̆ng atur ñu ƀơi lŏn tơnah,
   Ñu yơh jing Pô iâu rai ia rơsĭ
   laih anŭn tuh tơbiă rơsĭ anŭn ƀơi rŏng lŏn tơnah,
   Yahweh yơh jing anăn Ñu.

  7“Ƀu djơ̆ ôh hă ƀing gih jing ƀing Israel,
   samơ̆ Kâo lăng kơ ƀing gih hrup hăng ƀing Kus?”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp.
  “Ƀu djơ̆ ôh hă Kâo yơh ba ƀing Israel tơbiă mơ̆ng čar Êjip,
   laih anŭn ƀing Philistia mơ̆ng anih lŏn Kaptôr
   laih anŭn ƀing Aram mơ̆ng anih lŏn Khir?

  8“Anai nê, mơta Yahweh Ơi Adai
   dŏ lăng ƀơi lŏn čar soh sat anai,
   laih anŭn Kâo či pơrai hĭ ñu
   mơ̆ng rŏng lŏn tơnah;
   samơ̆ Kâo ƀu či pơrai hĭ abih bang sang anŏ Yakôb ôh.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhaih.
  9“Anai nê, Kâo či pơđar,
   laih anŭn Kâo či rơyŭh sang anŏ Israel tŏng krah abih bang kơnung djuai mơnuih
   hrup hăng pơdai arăng hơdơi ƀơi gra̱ng,
   laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ abih ƀing hlơi ƀu năng lăp.
  10Abih bang ƀing mơnuih soh amăng ană plei Kâo či djai hăng đao gưm,
   jing ƀing hlơi pô pơang tui anai,
   ‘Ƀing ta ƀu či bưp tơlơi tơnap tap ôh.’

Tơlơi Rŭ̱ Pơdơ̆ng Đĭ Israel

  11“Amăng hrơi anŭn Kâo či rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ sang khăn Dawid hơmâo rơbuh laih.
   Kâo či pơkra glaĭ khul anih ñu hơmâo glưh laih,
   hăng rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ khul tơlơi răm rai ñu,
   laih anŭn ma̱n đĭ ñu hrup hăng hlâo adih;
  12tui anŭn gơñu či mă tŭ hĭ črăn dŏ glaĭ amăng čar Edôm
   laih anŭn abih bang kơnung djuai jing ƀing Israel wai lăng laih brơi kơ Kâo hlâo adih,”
 Yahweh yơh pơhiăp, jing Pô či ngă khul tơlơi anŭn.
  13Yahweh pơhaih, “Anai nê, khul hrơi anŭn hlak rai,
   tơdang pô jŭ pla pơdai či kiaŏ hơma̱o pô hơpuă
   laih anŭn pô djet ia boh kơƀâo či kiaŏ hơma̱o pô jai pơjĕh.
  Khul čư̆ čan či tơdjŏh rai ia boh kơƀâo mơmĭh,
   laih anŭn khul bŏl čư̆ či rô rai ia anŭn yơh.
  14Kâo či ba glaĭ ƀing ană plei Kâo jing ƀing Israel pơ lŏn čar gơñu pô;
   laih anŭn gơñu či pơdơ̆ng glaĭ khul plei hơmâo răm rai laih hlâo adih laih anŭn hơdip pơ anŭn;
   gơñu či pla khul đang boh kơƀâo laih anŭn mơñum ia boh kơƀâo gơñu;
   gơñu či pla pơkra khul đang laih anŭn ƀơ̆ng khul boh čroh gơñu.
  15Kâo či rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ ƀing Israel amăng anih lŏn gơñu pô,
   laih anŭn arăng ƀu či buč đuaĭ hĭ gơñu dơ̆ng tah
   mơ̆ng anih lŏn Kâo hơmâo brơi laih kơ gơñu,”
 anŭn yơh jing tơlơi Yahweh Ơi Adai gih laĭ.