9

Vajtswv kev teem txim

1Kuv pom Yawmsaub sawv ntawm lub thaj xyeem ib sab thiab nws hais tias,
  “Cia li ntaus tej hau ncej
   ua kom tej taw rooj ua zog koog,
  thiab cia li muab lov ua tej dwb daim
   poob rau saum cov pejxeem sawvdaws taubhau.
  Cov uas tseem tshuav nyob,
   kuv yuav xuas ntaj tua pov tseg,
  yuav tsis muaj ib tug twg khiav mus tau,
   yuav tsis dim ib tug kiag li.
  2Txawm yog lawv khawb mus
   txog tub tuag teb
  los kuv txhais tes
   yuav ntes lawv qhov ntawd los.
  Txawm yog lawv nce mus txog saum ntuj, l
   os kuv yuav coj lawv nqes qhov ntawd los.
  3Txawm yog lawv tsiv nraim
   rau saum lub ncov roob Khamee,
  los kuv yuav nrhiav lawv
   thiab ntes lawv qhov ntawd los.
  Txawm yog lawv tsiv nraim
   rau hauv qab thu hiavtxwv
   kom dhau kuv qhov muag,
  los kuv yuav hais rau tus zaj
   uas nyob hauv kom tom lawv.
  4Txawm yog lawv raug ntes coj mus
   rau ntawm yeeb ncuab xubntiag lawm,
  los kuv yuav txib tej hniav ntaj hniav riam
   tua lawv qhov ntawd.
  Kuv yuav tsom ntsoov saib lawv
   rau qhov phem, tsis yog saib rau qhov zoo.”

  5Vajtswv Yawmsaub uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus,
  nws kov lub ntiajteb
   mas lub ntiajteb yaj ntshis tag,
  thiab txhua tus uas nyob hauv
   yuav quaj ntsuag.
  Lub ntiajteb phwj tuaj yam li tus dej Nai,
   thiab rov nqeg ib yam li
   tus dej Nai hauv Iyi tebchaws.
  6Tus uas tsim nws lub chaw nyob
   rau txheej saum ntuj,
   thiab tsim lub ntuj khwb lub ntiajteb,
  yog tus uas hu dej hiavtxwv tawm tuaj
   thiab muab hliv rau saum lub ntiajteb,
   nws lub npe hu ua Yawmsaub.

  7Yawmsaub hais tias, “Cov Yixayee 'e,
   nej tsis thooj li cov neeg Khuj rau kuv lov?
  Kuv tsis coj cov Yixayee
   tawm hauv Iyi tebchaws los lov,
  thiab tsis tau coj cov Filixatee
   tawm hauv Khathau tebchaws
  thiab cov Alas tawm hauv
   Khi tebchaws los lov?
  8Saib nawj, Vajtswv Yawmsaub
   lub qhov muag ntsia ntsoov
   lub tebchaws uas ua txhaum muaj txim.
  Kuv yuav muab lub tebchaws ntawd
   rhuav tshem kom ploj ntais
   hauv lub ntiajteb mus,
  tiamsis kuv yuav tsis rhuav tshem
   Yakhauj caj ces kom tu noob nrho.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  9“Kuv yuav hais thiab kuv yuav tshau
   cov Yixayee hauv nruab nrab
   ib tsoom tebchaws sawvdaws
  ib yam li muab vab tshaus los tshau,
   tiamsis tsis muaj ib lub qe zeb
   yuav poob rau hauv av.
  10Kuv haiv neeg uas ua txhaum txhua tus
   yuav tuag tag rau hniav ntaj,
  lawv yog cov uas hais tias,
   ‘Kev phem yuav caum tsis cuag
   thiab tsis raug peb.’ ”

Cov Yixayee yuav rov vam meej li qub

  11“Hnub ntawd kuv yuav tsa Davi
   lub tsev ntaub uas vau lawd
   sawv dua tshiab,
  thiab kho tej ntu uas tawg thiab tsa
   tej uas pob tag ua tej niag pawg dua tshiab,
  thiab tsim dua tshiab
   kom zoo yam li yav thaum ub.
  12Lawv thiaj li txeeb tau
   tej uas tshuav hauv Edoo tebchaws
  thiab hauv txhua lub tebchaws
   uas hu raws li kuv lub npe
  los ua lawv teej lawv tug.”
   Yawmsaub uas yuav ua tej no
   hais li no ntag.

  13Yawmsaub hais tias, “Saib maj,
   lub caij lub nyoog tabtom los
  mas tus uas laij teb
   yuav laij yeej tus uas hlais,
  thiab tus uas tsuam kua txiv hmab
   yuav tsuam yeej
   tus uas cog noob txiv hmab.
  Tej cawv txiv hmab qab zib yuav nrog
   saum tej roob los, thiab yuav ntws
   saum tej pov roob huvsi los.
  14Kuv yuav pub kuv haiv neeg Yixayee
   rov vam meej li qub.
  Lawv yuav tsim tej moos uas pob tag
   dua tshiab thiab nyob rau hauv,
  lawv yuav cog vaj txiv hmab
   thiab tau cawv txiv hmab los haus,
  lawv yuav cog vaj txiv ntoo
   thiab tau noj tej txiv ntawd.
  15Kuv yuav cog lawv
   rau hauv lawv lub tebchaws,
  lawv yuav tsis raug muab dob
   tawm hauv lub tebchaws
   uas kuv twb pub rau lawv dua li lawm.”
  Nej tus Vajtswv Yawmsaub
   hais li no ntag.