24

Thành Giê-ru-sa-lem Bị Phá Hủy

1Vào ngày mười tháng mười năm thứ chín, lời của CHÚA phán với tôi rằng: 2“Hỡi con người, hãy ghi xuống ngày này, chính ngày này. Vua Ba-by-lôn sẽ bao vây thành Giê-ru-sa-lem vào ngày này. 3Hãy kể cho nhà phản loạn một ngụ ngôn, nói với chúng: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
  Đặt nồi lên, đặt nồi
   Và đổ nước vào;
  4Bỏ thịt vào nồi,
   Tất cả thịt ngon, thịt đùi, thịt vai;
  Bỏ đầy nồi những xương ngon lành.
   5Hãy bắt con tốt nhất trong bầy súc vật,
  Chất xương làm củi phía dưới,
   Nấu cho thật sôi;
   Cũng hầm xương trong đó.
6Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
  Khốn cho thành đổ máu,
   Là cái nồi rỉ sét,
   Vết rỉ không rửa sạch được,
  Phải lấy ra từng miếng,
   Không phải chọn lựa gì cả.
  7Vì máu vẫn còn ở giữa thành,
   Nó làm đổ máu trên mặt đá nhẵn,
  Nó không đổ xuống đất
   Để bụi đất lấp đi.
  8Ta để cho máu đổ trên mặt đá nhẵn,
   Để không có gì che lấp,
   Để Ta nổi giận và ra tay báo thù.
9Cho nên, CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
  Khốn cho thành đổ máu,
   Ta sẽ làm cho đống củi lớn hơn;
  10Hãy chất nhiều củi,
   Nhóm lửa lên,
  Nấu thịt cho sôi,
   Chêm thêm gia vị,
   Hãy để xương cốt cháy thiêu.
  11Hãy đặt cái nồi không trên than lửa,
   Để nồi nóng lên, cho đồng nóng đỏ,
  Để cặn bẩn tan chảy,
   Để rỉ sét tiêu tan.
  12Nhưng chỉ nhọc công vô ích,
   Lớp rỉ sét dày vẫn không tróc ra khỏi nồi,
   Dù nung đốt trong lửa.
13Vì sự ô uế dâm đảng của ngươi, Ta muốn thanh tẩy ngươi. Nhưng ngươi không để sự ô uế mình được thanh tẩy, nên ngươi sẽ không được thanh tẩy nữa cho đến khi cơn giận Ta đối với ngươi nguôi đi.
14Chính Ta, CHÚA đã phán thì điều ấy sẽ đến. Ta sẽ hành động, Ta sẽ không nương tay, Ta sẽ không tiếc, không đổi ý. Ta sẽ trừng phạt ngươi tùy theo đường lối, công việc của ngươi, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.’ ”
15Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 16“Hỡi con người, này, bất thần Ta sẽ cất niềm vui mừng trong mắt ngươi đi nhưng ngươi không được than vãn, khóc lóc và không được chảy nước mắt. 17Hãy than thở âm thầm, đừng than khóc cho người chết; hãy đội khăn, mang giày; đừng che râu, không ăn bánh của những người khách an ủi.”
18Buổi sáng, tôi nói với dân chúng, buổi chiều vợ tôi qua đời. Sáng hôm sau, tôi làm y như tôi đã được truyền.
19Dân chúng nói với tôi: “Ông không giải thích cho chúng tôi điều mà ông làm nghĩa là gì sao?”
20Tôi bảo họ: “Lời của CHÚA phán với tôi rằng: 21Hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, Ta sẽ làm ô uế đền thánh Ta, đền ấy là sự hãnh diện của quyền năng ngươi, niềm vui của mắt ngươi, sự mong ước của linh hồn ngươi. Các con trai, con gái ngươi để lại sẽ ngã gục vì gươm. 22Các ngươi sẽ làm như tôi đã làm, không che râu, không ăn bánh của những người khách an ủi. 23Các ngươi hãy đội khăn trên đầu, hãy đi giày, không than vãn, không khóc lóc; các ngươi sẽ mòn mỏi trong tội lỗi mình và than thở với nhau. 24Ê-xê-chi-ên sẽ là dấu hiệu cho các ngươi, tất cả những gì người đã làm, các ngươi cũng sẽ làm. Khi điều này xảy đến, các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA Toàn Năng.’
25Còn ngươi, hỡi con người, vào ngày Ta cất đi khỏi chúng nó thành trì, sự vui mừng, vinh quang, niềm vui của mắt chúng nó, sự mong ước của linh hồn chúng nó cùng con trai, con gái chúng. 26Vào ngày ấy, có người chạy thoát, đến báo tin cho ngươi; 27Ngày ấy, miệng ngươi sẽ mở và nói với người thoát nạn kia; ngươi không còn câm nữa. Ngươi sẽ là dấu hiệu cho chúng nó và chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA Toàn Năng.”