20

Zôphar

1Giŏng anŭn, Zôphar, jing mơnuih mơ̆ng plei pơnăng Naamat, pơhiăp tui anai:
  2“Khul boh hiăp ih hơmâo pơrŭng hĭ kâo, tui anŭn kâo khŏm laĭ glaĭ yơh,
   yuakơ kâo ƀu anăm ư̆ añ dơ̆ng tah.
  3Kâo hơmư̆ ih pơhiăp ƀuăh kơ kâo ƀu pơyom kơ kâo ôh,
   samơ̆ tơlơi thâo hluh kâo yơh pơđu̱r kơ kâo kiăng kơ laĭ glaĭ kơ ih.

  4“Sĭt nik ih thâo rơđah mơ̆n, čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk đưm adih,
   čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk tơdang Ơi Adai pioh laih mơnuih ta ƀơi lŏn tơnah anai,
  5mơnuih sat ƀai kơnơ̆ng hơ̆k mơak ƀiă đôč,
   laih anŭn ƀing mơnuih ƀu huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai kơnơ̆ng hơ̆k mơak ƀiă mơnĭt mông đôč.
  6Wơ̆t tơdah ñu pơgao pơang đơi kar hăng ñu đĭ truh pơ adai rơngit adih,
   laih anŭn akŏ ñu kar hăng tĕk truh pơ kơthul hiăng adih,
  7Ơi Adai či pơrai hĭ ñu hlŏng lar kar hăng kơmơ̆k angĭn pưh pơđuaĭ hĭ yơh;
   ƀing mơnuih juăt ƀuh ñu či tơña, ‘Pơpă ñu dŏ lĕ?’
  8Ñu răm rơngiă hĭ kar hăng tơlơi rơpơi, arăng ƀu thâo hơduah ƀuh ñu dơ̆ng tah,
   ñu rơngiă hĭ thĕng kar hăng tơlơi pơƀuh amăng mlam yơh.
  9Hlơi pô ƀuh ñu hlâo adih, ƀu či ƀuh ñu dơ̆ng tah;
   sang anŏ ñu dŏ ăt kŏn ƀuh ñu dơ̆ng lơi.
  10Ƀing ană bă ñu khŏm kla glaĭ hơget gơnam ñu mă hĭ mơ̆ng mơnuih ƀun rin yơh;
   ƀing ană bă ñu pô khŏm kla glaĭ gơnam ñu klĕ mă laih mơ̆ng ƀing mơnuih rin anŭn.
  11Drơi jan ñu jing hlak ai laih anŭn kơtang,
   samơ̆ ƀu sui ôh drơi jan anŭn či jing hĭ ƀruih lŏn yơh.

  12“Wơ̆t tơdah ngă tơlơi sat ƀai jing kar hăng gơnam mơmĭh ƀơi amăng bah ñu
   laih anŭn kar hăng gơnam jơma̱n ñu djă̱ pioh gah yŭ jơlah ñu,
  13wơ̆t tơdah ñu khăp ngă tơlơi sat ƀai
   kar hăng djă̱ pioh gơnam mơmĭh gah lăm amăng bah ñu,
  14hơget tơlơi ñu ngă či jing kar hăng gơnam ƀơ̆ng jing hĭ mơsăm amăng hlŭng ñu yơh;
   gơnam anŭn jing hĭ kar hăng ia bư̱ih ala dŏ amăng ñu yơh.
  15Kar hăng kơčŭh tơbiă gơnam ƀơ̆ng yơh ñu či rơngiă hĭ tơlơi pơdrŏng jing gơnam klĕ mă laih;
   Ơi Adai či ngă kơ ñu mă pơđuaĭ hĭ gơnam anŭn yơh.
  16Tơlơi anŭn či hrup hăng tơlơi ñu dje̱p bư̱ih ala;
   kar hăng tŭ djai hĭ yuakơ ala mơtah kĕ hĭ ñu yơh.
  17Ñu ƀu či hơdip ôh kiăng mơak lăng ƀuh khul hơnŏh ia,
   kar hăng khul krong rô wơ̆t hăng ia hơni laih anŭn ia tơsâo tơlŏ yơh.
  18Ñu khŏm kla glaĭ hơget gơnam ñu jŭ pla laih, hlâo kơ ñu hơmâo ƀơ̆ng hĭ laih gơnam anŭn;
   ñu kŏn či mơak mă tŭ tơlơi tŭ yua mơ̆ng tơlơi ñu sĭ mơnia lơi.
  19Yuakơ ñu hơmâo kơtư̆ juă laih mơnuih rin laih anŭn lui raih hĭ gơ̆,
   laih anŭn ñu sua mă laih sang dŏ jing anih ñu ƀu pơdơ̆ng đĭ ôh.

  20“Sĭt yơh ñu ƀu či hrăp ôh tơlơi ñu hưp kluh;
   ñu ƀu dưi pơklaih hĭ ñu pô yua mơ̆ng mŭk dram ñu ôh.
  21Ƀu hơmâo gơnam hơget ôh dŏ glaĭ kơ ñu kiăng kơ hưp kluh;
   tơlơi đĭ kơyar ñu ƀu či dŏ nanao ôh.
  22Tơdang ñu tŭ mă tơlơi bă blai ñu, ñu či čơdơ̆ng tŭ tơlơi ruă rơngot,
   laih anŭn ñu či tŭ tơlơi gleh tơnap kơtang kơtĭt yơh.
  23Tơdang ñu hơmâo pơbă laih kian ñu,
   Ơi Adai či hil ƀrŭk laih anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu
   laih anŭn pơkơhma̱l hĭ ñu kơtang kơtĭt yơh.
  24Wơ̆t tơdah ñu đuaĭ kơdŏp mơ̆ng mơnuih mơnam hăng gơnam blah pơsơi,
   mơnuih mơnam hrŏm hăng hraŏ hăng ƀrŏm hraŏ ko̱ng yơh či klâŏ hluh hĭ ñu.
  25Ñu suă tơbiă hĭ sa ƀĕ ƀrŏm mơ̆ng rŏng ñu,
   laih anŭn rơjŭng ƀrŏm anŭn klâŏ hluh hĭ hơtai ñu yơh.
   Ñu či huĭ bra̱l yơh;
  26laih anŭn amăng anih kơnăm mơmŏt mơnuih mơnam či krăp mă ñu hăng mă tŭ hĭ mŭk dram ñu yơh.
   Apui ƀu thăm yơh či ƀơ̆ng hĭ ñu
   laih anŭn lun ƀơ̆ng hĭ hơget gơnam dŏ glaĭ amăng sang khăn ñu.
  27Adai rơngit adih jing kar hăng mơnuih gơ̆ng jơlan či pơrơđah hĭ tơlơi soh ñu;
   laih anŭn lŏn tơnah jing kar hăng mơnuih gơ̆ng jơlan či ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu yơh.
  28Ia li̱ng či pơđuaĭ hĭ sang ñu dŏ,
   ƀơi hrơi tơdang Ơi Adai hil phat kơđi ƀing mơnuih soh sat.
  29Tơlơi truh kar hăng anŭn yơh, jing bưng Ơi Adai pơkă brơi kơ mơnuih sat ƀai,
   laih anŭn jing bưng thut Ơi Adai hơmâo pơkă brơi laih kơ ƀing gơñu.”