140

Cầu xin Chúa giải cứu khỏi kẻ thù

Thi Thiên của Đa-vít. Sáng tác cho nhạc trưởng.
  1Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu con khỏi kẻ ác;
   Bảo vệ con khỏi kẻ bạo tàn,
  2Là kẻ mưu toan điều ác trong lòng,
   Và suốt ngày gây chiến.
  3Chúng mài nhọn lưỡi mình như lưỡi rắn,
   Môi chúng có nọc độc của rắn hổ mang. (Sê-la)

  4Lạy Đức Giê-hô-va, xin giữ con khỏi tay kẻ ác,
   Bảo vệ con khỏi kẻ bạo tàn,
   Là kẻ âm mưu làm chân con vấp ngã.
  5Những kẻ kiêu ngạo gài bẫy,
   Chúng giăng dây, giương lưới dọc đường
   Và gài bẫy hại con. (Sê-la)

  6Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Đức Chúa Trời của con.
   Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng tai nghe tiếng nài xin của con.”
  7Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, là sức mạnh giải cứu của con,
   Chúa che chở đầu con trong ngày chiến trận.
  8Lạy Đức Giê-hô-va, xin đừng ban cho kẻ ác điều chúng ước ao;
   Xin chớ giúp cho mưu kế chúng thành công, kẻo chúng tự cao chăng. (Sê-la)

  9Nguyện sự gian ác của kẻ nói xấu con
   Đổ lại trên đầu chúng!
  10Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng!
   Nguyện chúng bị quăng vào lửa,
   Trong vũng lầy, không ngóc đầu lên nổi!
  11Đừng cho kẻ có lưỡi gian trá được vững bền trong xứ;
   Nguyện tai họa sẽ đuổi theo kẻ bạo tàn!

  12Con biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực công lý cho kẻ nghèo khổ,
   Phán xét công minh cho người thiếu thốn.
  13Người công chính hẳn sẽ cảm tạ danh Chúa;
   Người ngay lành sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài.