46

Đức Chúa Trời là nơi nương náu của con dân Chúa

Bài ca của con cháu Cô-ra, sáng tác cho nhạc trưởng, theo điệu A-la-mốt
  1Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con,
   Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn.
  2Vì vậy, chúng con chẳng sợ hãi dù đất biến đổi,
   Núi rung chuyển và bị quăng vào lòng biển. (Sê-la)
  3Dù nước biển ầm ầm sôi bọt
   Và các núi rung chuyển vì địa chấn. (Sê-la)

  4Có một dòng sông, nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời,
   Là nơi thánh, chỗ ở của Đấng Chí Cao.
  5Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, nó sẽ không bị rúng động.
   Vừa rạng đông Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó.
  6Các dân náo loạn, các nước rúng động;
   Ngài lên tiếng, đất liền tan chảy.
  7Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con;
   Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con. (Sê-la)

  8Hãy đến xem các công việc của Đức Giê-hô-va,
   Sự hoang tàn mà Ngài đã làm trên đất.
  9Ngài dẹp yên giặc giã cho đến tận cùng trái đất,
   Bẻ gãy cung, chặt giáo ra từng mảnh
   Và đốt cháy các chiến xa.

  10Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời;
   Ta sẽ được tôn cao trong các nước,
   Ta sẽ được tôn cao trên đất nầy.
  11Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con;
   Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con. (Sê-la)