24

Vua vinh hiển vào thành Si-ôn

Thi Thiên của Đa-vít
  1Đất và muôn vật trên đất,
   Thế giới và những người ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va.
  2Vì Ngài lập trái đất trên biển cả,
   Và đặt nền nó trên các dòng nước.

  3Ai sẽ lên núi Đức Giê-hô-va?
   Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh Ngài?
  4Đó là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết,
   Không hướng linh hồn mình vào thần tượng hư không,
   Cũng chẳng thề nguyện giả dối.
  5Người ấy sẽ nhận được phước từ nơi Đức Giê-hô-va
   Và sự công chính từ nơi Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi mình.
  6Đó là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va,
   Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)

  7Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên!
   Hỡi các cửa cổ kính, hãy mở cao lên!
   Thì Vua vinh hiển sẽ vào.
  8Vua vinh hiển nầy là ai?
   Chính là Đức Giê-hô-va đầy sức mạnh và quyền năng,
   Đức Giê-hô-va mạnh mẽ trong chiến trận.
  9Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên!
   Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên!
   Thì Vua vinh hiển sẽ vào.
  10Vua vinh hiển nầy là ai?
   Đó là Đức Giê-hô-va vạn quân,
   Chính Ngài là Vua vinh hiển. (Sê-la)