133

Phước hạnh của sự hòa thuận

Bài ca đi lên từng bậc. Thi Thiên của Đa-vít
  1Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau
   Thật tốt đẹp biết bao!
  2Điều ấy như dầu quý giá đổ trên đầu,
   Chảy xuống râu,
  Tức râu của A-rôn,
   Chảy xuống gấu áo người;
  3Giống như sương móc Hẹt-môn,
   Sa xuống các núi Si-ôn.
  Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước
   Tức là sự sống cho đến đời đời.