134

Kêu gọi những người phục vụ trong đền thờ ca ngợi Chúa

Bài ca đi lên từng bậc
  1Hỡi các đầy tớ Đức Giê-hô-va, là những người ban đêm đứng trong nhà Chúa,
   Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!
  2Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh,
   Và chúc tụng Đức Giê-hô-va!

  3Nguyện Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời và đất,
   Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!