66

Ca ngợi công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời

Thi Thiên. Bài ca sáng tác cho nhạc trưởng
  1Hỡi cả trái đất,
   Hãy cất tiếng reo mừng Đức Chúa Trời.
  2Hãy ca ngợi danh vinh quang của Ngài,
   Hãy ca ngợi và tôn vinh Ngài.
  3Hãy thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Các việc Ngài đáng sợ thay!
   Vì quyền năng vĩ đại của Chúa, các kẻ thù Ngài đều sẽ quy phục Ngài.
  4Cả trái đất đều thờ lạy Chúa;
   Họ ca ngợi Ngài,
   Chúc tụng danh của Ngài.” (Sê-la)

  5Hãy đến chiêm ngưỡng công việc của Đức Chúa Trời:
   Công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ.
  6Ngài đổi biển cả ra đất khô;
   Người ta đi bộ qua sông,
  Tại nơi ấy chúng con vui mừng trong Ngài.
   7Ngài dùng quyền năng Ngài mà cai trị đời đời;
  Mắt Ngài xem xét các nước;
   Những kẻ phản nghịch chớ tự cao. (Sê-la)

  8Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta!
   Hãy làm cho tiếng ca ngợi Chúa vang vọng khắp nơi.
  9Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta,
   Không để cho chân chúng ta trượt ngã.
  10Vì Đức Chúa Trời ôi, Chúa đã thử thách chúng con,
   Luyện chúng con như luyện bạc.
  11Chúa để chúng con sa vào bẫy lưới,
   Chất gánh nặng trên lưng chúng con.
  12Chúa để người ta cưỡi trên đầu chúng con;
   Chúng con phải đi qua lửa, qua nước,
  Nhưng Chúa đem chúng con ra nơi giàu có.

  13Con sẽ mang tế lễ thiêu vào nhà Chúa,
   Thực hiện các lời con hứa nguyện với Ngài,
  14Là lời môi con đã nói
   Và miệng con đã hứa khi gặp gian truân.
  15Con sẽ dâng cho Chúa những con vật béo tốt làm tế lễ thiêu
   Chung với mỡ chiên đực.
  Con cũng sẽ dâng những bò đực và dê đực. (Sê-la)

  16Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe,
   Tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi.
  17Miệng tôi kêu cầu Chúa
   Và lưỡi tôi tôn cao Ngài.
  18Nếu lòng tôi xu hướng về điều ác
   Chúa chẳng nghe tôi đâu.
  19Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe;
   Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi.

  20Đáng ca ngợi Đức Chúa Trời!
   Vì Ngài chẳng từ chối lời con cầu xin
   Cũng không cất sự nhân từ Ngài khỏi con.