5

Sự Loạn Luân trong Hội Thánh

1Tôi đã nghe báo rằng giữa anh chị em có sự gian dâm, một sự gian dâm mà ngay cả giữa vòng người ngoại cũng không có như vậy: có kẻ đã ăn nằm với vợ kế của cha mình. 2Thế mà anh chị em còn lên mình kiêu ngạo! Lẽ ra anh chị em phải buồn rầu hầu loại trừ kẻ làm điều loạn luân đó khỏi giữa anh chị em mới đúng.
3Về phần tôi, tuy vắng mặt trong thân xác nhưng hiện diện trong tâm linh; và như thể tôi đã hiện diện, tôi tuyên án kẻ làm việc loạn luân ấy 4nhân danh Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta. Khi anh chị em họp lại với nhau, có tôi hiện diện với anh chị em trong tâm linh, cùng với quyền năng của Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, 5anh chị em hãy phó người ấy cho Sa-tan để nó hủy diệt xác thịt, hầu tâm linh người ấy có thể được cứu trong ngày của Ðức Chúa Jesus.
6Ðiều anh chị em khoe khoang chẳng có gì tốt đẹp. Anh chị em không biết rằng một chút men làm dậy cả đống bột sao? 7Hãy loại sạch men cũ, để anh chị em thành một đống bột mới, như anh chị em là bột không men, vì Ðấng Christ là Con Chiên của Lễ Vượt Qua đã được dâng làm con vật hiến tế cho chúng ta rồi. 8Thế thì chúng ta hãy ăn mừng thánh lễ, không với men cũ, không với men hiểm ác và gian tà, nhưng với bánh không men của sự ngay thật và chân thành.
9Trong thư tôi viết gởi cho anh chị em, tôi có dặn đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm. 10Tôi không có ý nói phải đoạn giao với những kẻ gian dâm trong thế gian nầy, hay với những kẻ tham lam và trộm cướp, hay với những kẻ thờ thần tượng đâu, vì nếu vậy thì anh chị em phải ra khỏi thế gian nầy. 11Nhưng ý tôi viết cho anh chị em là đừng giao tiếp với những người nào được gọi là anh chị em nhưng gian dâm, tham lam, thờ thần tượng, chưởi rủa, say sưa, hoặc lừa đảo; đừng ăn chung với những người như thế.
12Xét xử những người ngoài nào phải là việc của tôi sao? Không phải anh chị em xét xử những người trong hội thánh sao? 13Những người ngoài, Ðức Chúa Trời sẽ xét xử. Hãy loại bỏ kẻ tội lỗi ra khỏi anh chị em.