17

Vajtswv cog lus rau Davi

(2Xmy. 7:1-17)

1Thaum Davi nyob ruaj hauv nws lub tsev Davi hais rau Nathas uas ua xibhwb cev Vajtswv lus tias, “Koj sim saib, kuv nyob hauv lub tsev uas xuas ntoo ciab ua, hos Yawmsaub lub phij xab sib cog lus nyob hauv lub tsev ntaub xwb.” 2Mas Nathas hais rau Davi tias, “Koj cia li mus ua txhua yam uas koj lub siab xav ua, rau qhov Vajtswv nrog nraim koj.”
3Tiamsis hmo ntawd Yawmsaub hais lus tuaj rau Nathas tias, 4“Cia li mus hais rau kuv tus qhev Davi tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Koj tsis txhob ua lub tuam tsev rau kuv nyob. 5Rau qhov txij thaum kuv coj cov Yixayee tawm los txog hnub no, kuv tsis txeev nyob hauv tsev, kuv tsuas yog tshais lub tsev ntaub rau tom ub tom no thiab tshais lub chaw nyob rau tom ub tom no. 6Txhua qhov uas kuv nrog cov Yixayee sawvdaws mus, kuv puas tau hais ib lo lus rau cov Yixayee ib tug thawj twg uas kuv txib kom saib xyuas kuv haiv neeg hais tias, “Ua cas nej tsis ua ib lub tsev ntoo ciab rau kuv?” ’ 7Vim li no nimno koj cia li hais rau kuv tus qhev Davi tias, ‘Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, Kuv coj koj tawm hauv lub tshav zaub uas koj yug yaj los ua tus thawj kav kuv haiv neeg Yixayee. 8Koj mus qhovtwg los kuv nrog nraim koj qhov ntawd, thiab kuv rhuav tshem koj cov yeeb ncuab huvsi ntawm koj lub xubntiag mus. Kuv yuav pub kom koj muaj koob meej ib yam li tej uas muaj koob meej loj hauv ntiajteb no. 9Kuv yuav tu ib lub chaw cia rau kuv haiv neeg Yixayee nyob, thiab kuv yuav muab lawv cog cia nyob ruaj khov rau hauv lub chaw uas yog lawv tug, tsis muaj leejtwg yuav tuaj zes lawv. Tej neeg limhiam ntais ntuj yuav tsis tuaj lws lawv dua li lawm yam li yav tag los, 10txij thaum kuv tsa cov thawj kav kuv haiv neeg Yixayee. Kuv yuav yuam koj cov yeeb ncuab huvsi kom swb kiag. Dua li ntawd mas kuv hais rau koj tias, Yawmsaub yuav pub kom koj muaj caj ces ua vaj mus li. 11Thaum koj hnub nyoog tag mus nrog koj tej poj koob yawm txwv nyob lawd, kuv yuav tsa ib tug tub uas koj yug los nyob koj chaw thiab kuv yuav tsa nws ua vajntxwv kav ruaj khov. 12Nws yog tus uas yuav ua lub tuam tsev rau kuv mas kuv yuav tsa nws lub zwm txwv nyob mus ib txhis. 13Kuv yuav ua nws leej txiv thiab nws yuav ua kuv tus tub. Kuv yuav tsis muab kuv txojkev hlub uas ruaj khov rho ntawm nws mus, yam li uas kuv tau rho ntawm tus uas nyob ua koj ntej. 14Kuv yuav tsa nws saib xyuas kuv cov neeg thiab kuv lub tebchaws mus ib txhis thiab nws lub zwm txwv yuav nyob ruaj khov mus ib txhis.’ ” 15Nathas hais tej lus no huvsi rau Davi raws li tej uas nws ua yog toog pom.

Davi tej lus thov

(2Xmy. 7:18-29)

16Ces vajntxwv Davi txawm nkag rau hauv lub tsev ntaub zaum ntawm Yawmsaub xubntiag mas hais tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, kuv yog leejtwg thiab kuv caj ces yog leejtwg es koj coj kuv los txog txij no? 17Au Vajtswv, tej no yog tej yam me me ntawm koj lub qhov muag xwb. Koj tseem hais tseg txog kuv uas yog koj tus qhev caj ces rau ntau xyoo tom hauv ntej. Au Vajtswv Yawmsaub, koj tseem pom tias kuv yog ib tug uas tsim txiaj kawg. 18Kuv Davi yuav hais dabtsi ntxiv rau koj txog qhov uas koj tau pub koob meej rau kuv uas yog koj tus qhev? Rau qhov koj yeej paub kuv uas yog koj tus qhev. 19Au Yawmsaub, vim koj saib rau koj tus qhev thiab vim yog raws li koj lub siab nyiam koj thiaj ua tej haujlwm loj no huvsi thiab qhia tej haujlwm loj no huvsi rau kuv paub. 20Au Yawmsaub, tsis muaj leejtwg zoo cuag li koj. Dhau koj lawm tsis muaj dua ib tug vajtswv txij li peb lub qhov ntsej tau hnov. 21Haiv neeg twg hauv lub ntiajteb no yuav zoo thooj li koj haiv neeg Yixayee uas Vajtswv koj mus txhiv los ua koj haiv neeg? Koj ua rau koj lub npe nto moo lug vim yog koj ua tej yam uas loj thiab txaus ntshai kawg thiaj ntiab tau tej haiv neeg kom khiav ntawm koj haiv neeg hauv ntej mus, yog koj haiv neeg uas koj txhiv ntawm Iyi tebchaws los. 22Thiab koj tsim tsa koj haiv neeg Yixayee los ua koj li teej tug mus ib txhis, thiab Yawmsaub koj tau ua lawv tus Vajtswv.
23“Au Yawmsaub, nimno thov kom koj tej lus uas koj hais tseg txog kuv uas yog koj tus qhev thiab hais txog kuv caj ces nyob ruaj mus ib txhis thiab thov koj ua raws li uas koj tau hais cia lawd. 24Koj lub npe yuav nyob ruaj khov thiab yuav raug qhuas mus ib txhis hais tias, ‘Yixayee tus Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus nws yeej yog Yixayee tus Vajtswv ntag,’ thiab Davi uas yog koj tus qhev caj ces yuav nyob ruaj khov ntawm koj lub xubntiag mus li. 25Au kuv tus Vajtswv, koj twb qhia rau kuv uas yog koj tus qhev paub tias, koj yuav tsim kuv kom muaj caj ces ua vaj mus li. Vim li no kuv uas yog koj tus qhev thiaj li muaj cuabkav tsa ncauj thov koj. 26Au Yawmsaub, koj yeej los yog Vajtswv, thiab koj tau cog tej lus zoo no rau koj tus qhev. 27Yog li no nimno thov koj txaus siab foom koob hmoov rau koj tus qhev caj ces kom nyob ruaj rau ntawm koj lub xubntiag mus ib txhis. Au Yawmsaub, yam twg uas koj foom koob hmoov rau yam ntawd yeej tau txais koob hmoov ib txhis.”