17

Vaajtswv cog lug rua Tavi

(2Xmy. 7:1-17)

1Thaus Tavi nyob ruaj huv nwg lub tsev Tavi has rua Nathaa kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug tas, “Koj swm saib, kuv nyob huv lub tsev kws xuas ntoo cab ua huas Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug nyob huv lub tsev ntaub xwb.” 2Mas Nathaa has rua Tavi tas, “Koj ca le moog ua txhua yaam kws koj lub sab xaav ua, tsua qhov Vaajtswv nrug nraim koj.”
3Tassws mo ntawd Yawmsaub has lug tuaj rua Nathaa tas, 4“Ca le moog has rua kuv tug qhev Tavi tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Koj tsw xob ua lub tuam tsev rua kuv nyob. 5Tsua qhov txwj thaus kuv coj cov Yixayee tawm lug txug nub nua, kuv tsw txeev nyob huv tsev, kuv tsuas yog tshais lub tsev ntaub rua hov u hov nuav hab tshais lub chaw nyob rua hov u hov nuav. 6Txhua qhov kws kuv nrug cov Yixayee suavdawg moog, kuv puas tau has ib lu lug rua cov Yixayee ib tug thawj twg kws kuv khaiv kuas saib kuv haiv tuabneeg has tas, “Ua caag mej tsw ua ib lub tsev ntoo cab rua kuv?” ’ 7Vem le nuav nwgnuav koj ca le has rua kuv tug qhev Tavi tas, ‘Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, Kuv coj koj tawm huv lub tshaav zaub kws koj yug yaaj lug ua tug thawj kaav kuv haiv tuabneeg Yixayee. 8Koj moog hovtwg los kuv nrug nraim koj qhov ntawd, hab kuv rhuav tshem koj cov yeeb ncuab huvsw ntawm koj lub xubndag moog. Kuv yuav pub kuas koj muaj koob meej ib yaam le tej kws muaj koob meej luj huv nplajteb nuav. 9Kuv yuav tu ib lub chaw ca rua kuv haiv tuabneeg Yixayee nyob, hab kuv yuav muab puab cog ca nyob ruaj khov rua huv lub chaw kws yog puab tug, tsw muaj leejtwg yuav tuaj zwg puab. Tej tuabneeg limham ndais ntuj yuav tsw tuaj lws puab dua le lawm yaam le yaav taag lug, 10txwj thaus kuv tsaa cov thawj kaav kuv haiv tuabneeg Yixayee. Kuv yuav yuam koj cov yeeb ncuab huvsw kuas swb hlo. Dua le ntawd mas kuv has rua koj tas, Yawmsaub yuav pub kuas koj muaj caaj ceg ua vaaj moog le. 11Thaus koj noob nyoog taag moog nrug koj tej laug nyob lawd, kuv yuav tsaa ib tug tub kws koj yug lug nyob koj chaw hab kuv yuav tsaa nwg ua vaajntxwv kaav ruaj khov. 12Nwg yog tug kws yuav ua lub tuam tsev rua kuv mas kuv yuav tsaa nwg lub zwm txwv nyob moog ib txhws. 13Kuv yuav ua nwg leej txwv hab nwg yuav ua kuv tug tub. Kuv yuav tsw muab kuv txujkev hlub kws ruaj khov rhu ntawm nwg moog, yaam le kws kuv tau rhu ntawm tug kws nyob ua koj ntej. 14Kuv yuav tsaa nwg saib kuv cov tuabneeg hab kuv lub tebchaws moog ib txhws hab nwg lub zwm txwv yuav nyob ruaj khov moog ib txhws.’ ” 15Nathaa has tej lug nuav huvsw rua Tavi lawv le tej kws nwg ua yug quas toog pum.

Tavi tej lug thov

(2Xmy. 7:18-29)

16Tes vaajntxwv Tavi txawm nkaag rua huv lub tsev ntaub nyob quas tsawg ntawm Yawmsaub xubndag mas has tas, “Au Vaajtswv Yawmsaub, kuv yog leejtwg hab kuv caaj ceg yog leejtwg es koj coj kuv lug txug txwj nuav? 17Au Vaajtswv, tej nuav yog tej yaam miv miv ntawm koj lub qhov muag xwb. Koj tseed has tseg txug kuv kws yog koj tug qhev caaj ceg rua ntau xyoo tom hauv ntej. Au Vaajtswv Yawmsaub, koj tseed pum tas kuv yog ib tug kws tswm txaj kawg. 18Kuv Tavi yuav has daabtsw ntxwv rua koj txug qhov kws koj tau pub koob meej rua kuv kws yog koj tug qhev? Tsua qhov koj yeej paub kuv kws yog koj tug qhev. 19Au Yawmsaub, vem koj saib rua koj tug qhev hab vem yog lawv le koj lub sab nyam koj txhad ua tej num luj nuav huvsw hab qha tej num luj nuav huvsw rua kuv paub. 20Au Yawmsaub, tsw muaj leejtwg zoo cuag le koj. Dhau koj lawm tsw muaj dua ib tug vaajtswv txwj le peb lub qhov ntsej tau nov. 21Haiv tuabneeg twg huv lub nplajteb nuav yuav zoo thooj le koj haiv tuabneeg Yixayee kws Vaajtswv koj moog txhwv lug ua koj haiv tuabneeg? Koj ua rua koj lub npe nto moo quas lug vem yog koj ua tej yaam kws luj hab txaus ntshai kawg txhad lawv tau tej haiv tuabneeg kuas tswv ntawm koj haiv tuabneeg hauv ntej moog, yog koj haiv tuabneeg kws koj txhwv ntawm Iyi tebchaws lug. 22Hab koj tswm tsaa koj haiv tuabneeg Yixayee lug ua koj le teej tug moog ib txhws, hab Yawmsaub koj tau ua puab tug Vaajtswv.
23“Au Yawmsaub, nwgnuav thov kuas koj tej lug kws koj has tseg txug kuv kws yog koj tug qhev hab has txug kuv caaj ceg nyob ruaj moog ib txhws hab thov koj ua lawv le kws koj tau has ca lawd. 24Koj lub npe yuav nyob ruaj khov hab yuav raug qhuas moog ib txhws has tas, ‘Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus nwg yeej yog Yixayee tug Vaajtswv ntaag,’ hab Tavi kws yog koj tug qhev caaj ceg yuav nyob ruaj khov ntawm koj lub xubndag moog le. 25Au kuv tug Vaajtswv, koj tub qha rua kuv kws yog koj tug qhev paub tas, koj yuav tswm kuv kuas muaj caaj ceg ua vaaj moog le. Vem le nuav kuv kws yog koj tug qhev txhad le muaj cuabkaav tsaa ncauj thov koj. 26Au Yawmsaub, koj yeej los yog Vaajtswv, hab koj tau cog tej lug zoo nuav rua koj tug qhev. 27Yog le nuav nwgnuav thov koj txaus sab foom koob moov rua koj tug qhev caaj ceg kuas nyob ruaj rua ntawm koj lub xubndag moog ib txhws. Au Yawmsaub, yaam twg kws koj foom koob moov rua yaam ntawd yeej tau txais koob moov ib txhws.”