17

Tin-Hungh Caux Ndaawitv Laengz Jiez Ngaengc Waac

(Beiv mangc 2 Saa^mu^en 7:1-17)

1Ndaawitv duqv yiem jienv ganh nyei hungh dinc, ninh gorngv mbuox douc waac mienh, Naatan, “Mangc maah! Yie yiem jienv si^ndaa zongh ndiangx nyei biauv mv baac Ziouv nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ corc yiem ndopv-liuh gu'nyuoz.”
2Naatan dau Ndaawitv, “Yiem meih nyei hnyouv meih oix zoux haaix nyungc, gunv zoux maah! Weic zuqc Tin-Hungh caux meih yiem.”
3Dongh wuov muonz Naatan duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv,
4“Mingh mbuox yie nyei bou, Ndaawitv, ‘Ziouv hnangv naaiv nor gorngv. “Meih maiv dungx gomv biauv bun yie yiem oc. 5Yiem yie dorh I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung taux ih hnoi yie maiv yiem jiex yietc norm biauv. Yie yiem jiex yietc norm ndopv-liuh ciangv suiv jiex ganh norm ndopv-liuh ciangv, yiem yietc norm dorngx suiv jiex ganh norm dorngx. 6Da'faanh yie caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh suiv jiex nyei dorngx, yie maiv duqv mbuox jiex I^saa^laa^en nyei domh jien, dongh yie paaiv ziangx goux yie nyei baeqc fingx nyei haaix dauh, “Meih weic haaix diuc maiv longc si^ndaa zongh ndiangx ceix norm biauv bun yie?”+’
7“Ih zanc mbuox yie nyei bou, Ndaawitv, ‘Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, “Yie zorqv meih yiem yungh ciangv bungx ba'gi yungh nyei ziangh hoc cuotv daaih, liepc meih zoux yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, nyei hungh. 8Maiv gunv meih mingh haaix, yie caux meih yiem. Yiem meih nyei wuov ndaangc maengx nyei yietc zungv win-wangv yie pai guangc mi'aqv. Yie oix bun meih duqv mengh dauh hlo, ndongc lungh ndiev maaih mengh dauh hlo jiex nyei mienh. 9Yie oix bun norm dorngx yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh yiem, yaac liepc ninh mbuo yiem wuov weic benx ninh mbuo ganh nyei dorngx, maiv zuqc aengx hnyouv lunc. Mienh waaic mienh yaac maiv duqv aengx daaih hoic ninh mbuo hnangv zinh ndaangc wuov nor, 10yaac maiv hnangv yie paaiv domh jien gunv I^saa^laa^en Mienh nyei ziangh hoc. Yie yaac oix hingh jiex meih nyei yietc zungv win-wangv.
“ ‘Maiv daan mbuoqc naaiv. Yie yaac mbuox meih, Ziouv oix ceix hoz doic zeiv-fun bun meih.
11Meih nyei hnoi-nyieqc buangv, meih guei seix wuov zanc, yie oix bun meih nyei dorn, se meih ganh nyei cien dorn, duqv nzipc jienv meih zoux hungh. Yie yaac oix liepc ninh nyei guoqv wuonv. 12Ninh zungv oix gomv norm biauv bun yie yiem. Yie yaac oix liepc ninh nyei weic taux yietc liuz. 13Yie oix zoux ninh nyei die. Ninh yaac oix zoux yie nyei dorn. Yie oix yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv ninh, maiv zorqv nzuonx hnangv yie zorqv nzuonx, maiv hnamv dongh zoux hungh ndaangc meih wuov dauh Saulo. 14Yie zungv oix liepc ninh yietc liuz gunv yie nyei baeqc fingx caux yie nyei guoqv. Ninh nyei hungh weic zungv oix liepc taux yietc liuz.”+’+”
15Naatan zorqv Tin-Hungh laauc yaangh bun ninh naaiv deix yietc zungv sic gorngv mbuox Ndaawitv.

Ndaawitv Daux Gaux Nyei Waac

(Beiv mangc 2 Saa^mu^en 7:18-29)

16Ndaawitv Hungh ziouc bieqc mingh zueiz jienv Ziouv nyei nza'hmien gorngv,
“O Ziouv Tin-Hungh aac, yie se dongh haaix dauh, yie nyei hmuangv doic yaac funx benx haaix nyungc, meih cingx daaih zoux ndongc naaiv longx bun yie?
17O Tin-Hungh aac, ziux meih mangc, naaiv se faix-fiuv sic. Meih yaac gorngv taux meih nyei bou nyei hoz doic zeiv-fun. O Ziouv Tin-Hungh aac, meih mangc yie hnangv yie zoux dauh hlo jiex nyei mienh.
18“Meih ndongc naaiv taaih meih nyei bou, yie, Ndaawitv, haih jaa gorngv haaix nyungc? Weic zuqc meih hiuv duqv yie, meih nyei bou. 19O Ziouv aac, weic meih nyei bou yaac ziux meih ganh nyei eix, meih zoux naaiv deix yietc zungv hlo haic nyei sic, yaac laauc yaangh naaiv deix yietc zungv hlo haic nyei sic cuotv daaih.
20“O Ziouv aac, ziux yie mbuo ganh nyei m'normh haiz, maiv maaih haaix dauh hnangv meih. Cuotv liuz meih, maiv maaih ganh dauh Tin-Hungh. 21Aengx maaih haaix fingx hnangv meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh? Yiem lungh ndiev se dongh naaiv fingx, Tin-Hungh zuoqc nzuonx zoux ganh nyei baeqc fingx. Weic bun meih ganh duqv mengh dauh hlo, meih yaac zoux domh mbuoqc horngh nyei sic, zunc cuotv ganh fingx mienh yiem meih nyei baeqc fingx nyei wuov ndaangc maengx biaux cuotv I^yipv. 22Meih bun I^saa^laa^en Mienh yietc liuz zoux meih ganh nyei baeqc fingx. O Ziouv aac, meih duqv zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh.
23“O Ziouv aac, tov zorqv meih weic yie, meih nyei bou, caux yie nyei zeiv-fun laengz nyei waac liepc wuonv taux yietc liuz. Tov meih ei jienv meih gorngv nyei waac zoux. 24Meih nyei mengh ziouc liepc wuonv yaac maaih mienh yietc liuz ceng weih hlo. Ninh mbuo ziouc gorngv, ‘Nernh Jiex nyei Ziouv se gunv I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh. Ninh zoux I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh.’ Ndaawitv nyei douh zong yaac duqv yiem meih nyei nza'hmien liepc wuonv.
25“Yie nyei Tin-Hungh aac, meih laauc yaangh bun yie, meih nyei bou, hiuv duqv meih oix liepc yie nyei hoz doic zeiv-fun. Weic naaiv yie, meih nyei bou, daamv hlo nyei yiem meih nyei nza'hmien daux gaux. 26Ziouv aac, meih se Tin-Hungh. Meih laengz naaiv deix longx nyei sic bun yie, meih nyei bou. 27Weic naaiv tov meih a'hneiv ceix fuqv bun yie, meih nyei bou, nyei zeiv-fun weic bun ninh mbuo yietc liuz duqv yiem meih nyei nza'hmien. Ziouv aac, meih zungv ceix fuqv bun ninh mbuo yaac oix ceix fuqv ninh mbuo taux yietc liuz.”