5

Xalaumoo npaj ua lub tuam tsev

(2VKk. 2:1-18)

1Thaum Hilas uas ua vajntxwv hauv lub nroog Thailab hnov tias lawv tau tsa Xalaumoo ua vajntxwv nyob leej txiv chaw, ces nws thiaj tso nws cov tub teg tub taws mus cuag Xalaumoo, rau qhov Hilas pheej nrog Davi ua phoojywg. 2Mas Xalaumoo xa xov rau Hilas tias, 3“Koj yeej paub tias kuv txiv Davi ua tsis tau lub tuam tsev rau nws tus Vajtswv Yawmsaub lub npe rau qhov muaj yeeb ncuab ua rog rau nws vij ib ncig nws, mus txog thaum Yawmsaub muab nws cov yeeb ncuab tso rau hauv nws qab xib taws. 4Nimno Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv pub kuv tau so tsis ua rog rau txhua fab, tsis muaj yeeb ncuab thiab tsis muaj xwm txheej phem lawm. 5Yog li no kuv txiav txim siab yuav ua lub tuam tsev rau kuv tus Vajtswv Yawmsaub lub npe, raws li Yawmsaub tau hais rau kuv txiv Davi tias, ‘Koj tus tub uas kuv yuav muab tsa nyob koj chaw saum koj lub zwm txwv yuav ua lub tuam tsev rau kuv lub npe.’ 6Yog li no thov koj txib neeg mus txiav cov ntoo ciab hauv Lenpanoo rau kuv, thiab kuv cov tub teg tub taws yuav nrog koj cov tub teg tub taws ua haujlwm, thiab kuv yuav muab nqe zog rau koj cov tub teg tub taws raws li koj hais cia. Koj yeej paub tias hauv peb cov no tsis muaj leejtwg txawj txiav ntoo yam li cov neeg Xaidoo.”
7Thaum Hilas hnov Xalaumoo tej lus nws kuj zoo siab xyiv fab kawg thiab nws hais tias, “Hnub no qhuas Yawmsaub uas tau pub Davi muaj ib tug tub txawj ntse ua tus uas kav cov neeg coob no.” 8Thiab Hilas xa xov rov rau Xalaumoo hais tias, “Kuv twb tau hnov tej lus uas koj xa tuaj rau kuv lawm. Hais txog cov ntoo ciab thiab cov ntoo ciab nplooj suab mas kuv npaj txhij ua txhua yam uas koj xav kom kuv ua. 9Kuv cov tub teg tub taws yuav coj tej ntoo ntawd saum lub roob Lenpanoo los txog dej hiavtxwv. Kuv yuav muab ua phuaj xa hauv dej hiavtxwv mus txog qhov chaw uas koj teem cia, kuv li muab daws rau qhov ntawd, mas koj cia li tuaj coj mus. Thiab koj cia li npaj zaub mov xa tuaj rau kuv tsev neeg npaum li uas kuv xav yuav.” 10Hilas thiaj xa cov ntoo ciab thiab cov ntoo ciab nplooj suab rau Xalaumoo raws li nws xav tau, 11mas Xalaumoo muab ob vam khaula mog ua zaub mov rau Hilas tsev neeg thiab nees nkaum khaula roj aulib uas tsuam lim zoo zoo. Xalaumoo niaj xyoo pub npaum li no rau Hilas. 12Thiab Yawmsaub pub tswvyim rau Xalaumoo raws li nws cog lus cia. Mas Hilas thiab Xalaumoo kuj sib hum xeeb thiab ob tug cog lus sib raug zoo.
13Vajntxwv Xalaumoo sau cov txivneej hauv cov Yixayee sawvdaws ua tub zog raug yuam ua haujlwm tau peb vam leej. 14Nws txib lawv mus rau hauv Lenpanoo, ib vam leej ua ib pab txhua lub hli sib hloov ua haujlwm. Ib pab yuav nyob hauv Lenpanoo ib lub hlis rov los tsev ob lub hlis. Adaunilas yog tus uas coj cov tub zog. 15Xalaumoo kuj muaj xya vam leej ua cov uas kwv qhov txhia chaw, thiab yim vam leej ua cov uas txam pob zeb pem roob. 16Dua li no nws tseem muaj peb txhiab peb puas leej ua thawj uas saib xyuas tej haujlwm thiab kav cov neeg ua haujlwm. 17Lawv txam tej pob zeb loj uas muaj nqes coj los txhim pua tiag lub tuam tsev, raws li vajntxwv hais. 18Yog li no Xalaumoo cov Kws ua tsev thiab Hilas cov Kws ua tsev thiab cov neeg Kenpas thiaj li txam pob zeb thiab npaj tej ntoo thiab tej pob zeb uas ua lub tuam tsev.