5

Klei Y-Salômôn Bi Mguôp Hŏng Mtao Y-Hiram

(II KYD 2:1-18)

1Y-Hiram mtao ƀuôn Tir tiŏ nao phung dĭng buăl ñu kơ Y-Salômôn tơdah ñu hmư̆ leh arăng trôč êa ƀâo mngưi kơ ñu brei jing mtao čuê ama ñu. Kyuadah Y-Hiram khăp nanao kơ Y-Đawit. 2Y-Salômôn mơĭt asăp blŭ kơ Y-Hiram, 3“Ih thâo kơ Y-Đawit ama kâo amâo dưi mdơ̆ng ôh sa boh sang kơ anăn Yêhôwa Aê Diê ñu, kyuadah klei ñu bi blah hŏng phung roh jŭm dar ñu, tơl Yêhôwa dưm leh phung roh anăn ti gŭ jơ̆ng ñu. 4Ƀiădah ară anei Yêhôwa Aê Diê kâo brei leh kơ kâo klei mdei jŭm dar, amâo mâo pô bi kdơ̆ng ôh, kăn mâo klei jhat truh rei. 5 Snăn kâo čiăng ngă sa boh sang kơ anăn Yêhôwa Aê Diê kâo, tui si Yêhôwa blŭ leh kơ Y-Đawit ama kâo, ‘Anak êkei ih pô kâo srăng mdưm ti jhưng mtao ih čuê ih srăng mdơ̆ng sang kơ anăn kâo.’ 6Kyuanăn ară anei, mtă bĕ brei arăng druôm kyâo sêdar mơ̆ng čar Liƀan kơ kâo; leh anăn phung dĭng buăl kâo srăng bi mguôp hŏng phung dĭng buăl ih, leh anăn kâo srăng mưn phung dĭng buăl ih tui si ênoh ih bi kčah. Kyuadah ih thâo amâo mâo ôh sa čô hlăm phung hmei thâo druôm kyâo msĕ si phung Sidôn.”
7Tơdah Y-Hiram hmư̆ klei Y-Salômôn blŭ, ñu mơak snăk, leh anăn lač, “Mpŭ mni kơ Yêhôwa hruê anei, pô brei leh kơ Y-Đawit sa čô anak êkei thâo mĭn kiă kriê phung ƀuôn sang êngŭm anei.” 8Leh anăn Y-Hiram tiŏ arăng nao lač kơ Y-Salômôn, “Kâo hmư̆ leh klei blŭ ih mơĭt leh kơ kâo. Kâo răng čiăng ngă jih klei ih čiăng hlăm klei djŏ kơ kyâo sêdar leh anăn kyâo Čiprơ. 9Phung dĭng buăl kâo srăng ba kyâo anăn mơ̆ng čar Liƀan truh ti êa ksĭ; leh anăn kâo srăng kă kyâo anăn mbĭt brei nao ti êa ksĭ kơ anôk ih ktrâo brei, leh anăn kâo srăng kleh digơ̆ tinăn, leh anăn ih srăng mă tŭ digơ̆. Leh anăn ih srăng ngă klei kâo čiăng êjai brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ phung sang kâo.” 10Snăn Y-Hiram mkra brei kơ Y-Salômôn jih jang kyâo sêdar leh anăn Čiprơ tui si ñu čiăng. 11Hlăk anăn Y-Salômôn brei kơ Y-Hiram dua pluh êbâo kôr mdiê ƀlê jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ phung sang gơ̆, leh anăn dua pluh kôr êa boh ôliwơ. Y-Salômôn brei mnơ̆ng anăn kơ Y-Hiram grăp thŭn. 12Leh anăn Yêhôwa brei kơ Y-Salômôn klei thâo mĭn tui si ñu ƀuăn leh kơ gơ̆; leh anăn mâo klei êđăp ênang Y-Hiram hŏng Y-Salômôn; leh anăn diñu dua ngă klei bi mguôp.
13Mtao Salômôn rĭng phung mă bruă mlan mơ̆ng jih jang phung Israel; leh anăn phung arăng rĭng mâo tlâo pluh êbâo čô êkei. 14 Leh anăn ñu tiŏ nao digơ̆ kơ čar Liƀan, pluh êbâo čô sa mlan. Sa mlan diñu dôk ti čar Liƀan, leh anăn dua mlan ti čar pô. Y-Adôniram jing khua bruă mlan anăn. 15Msĕ mơh Y-Salômôn mâo kjuh pluh êbâo čô mnuih kkung dŏ ktrŏ leh anăn sa păn pluh êbâo čô krah boh tâo hlăm čar kngư, 16êbeh kơ tlâo êbâo tlâo êtuh čô khua Y-Salômôn phung kiă kriê bruă, phung kiă kriê phung ƀuôn sang mă bruă anăn. 17Tui si klei mtao mtă diñu kblang boh tâo prŏng yuôm, čiăng mdơ̆ng tur sang hŏng boh tâo krah leh. 18Snăn phung mă bruă kơ Y-Salômôn leh anăn phung mă bruă kơ Y-Hiram leh anăn phung Gêbal druôm krah kyâo leh anăn boh tâo pioh mdơ̆ng sang.