5

Tơlơi Prap Rơmet Kơ Tơlơi Pơdơ̆ng Đĭ Sang Yang Yahweh

1Hiram pơtao lŏn čar Tir hơmâo pơjing laih gơyut gơyâo nanao hăng pơtao Dawid. Tui anŭn, tơdang ñu hơmư̆ arăng hơmâo trôč laih Solomôn jing pơtao kiăng kơ tŏ tui ama ñu Dawid, ñu pơkiaŏ sa grup khua moa pơala ñu nao pơ Solomôn. 2Solomôn mơit glaĭ tơlơi pơhiăp anai kơ pơtao Hiram hrŏm hăng ƀing gơñu:
3“Ih thâo laih ama kâo Dawid kiăng pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang kiăng kơ pơyom anăn Yahweh Ơi Adai ñu, samơ̆ ñu ƀu dưi pơdơ̆ng đĭ ôh yuakơ khul tơlơi pơblah truh ñu mơ̆ng djŏp lŏn čar jum dar ñu. Ñu ƀu dưi ngă ôh tơl Yahweh hơmâo dưi hĭ laih abih bang ƀing rŏh ayăt ñu, jing dưm hĭ ƀing rŏh anŭn gah yŭ plă̱ tơkai ñu. 4Samơ̆ ră anai, Yahweh Ơi Adai kâo hơmâo brơi laih kơ kâo dŏ rơnŭk rơnua hăng abih bang lŏn čar jum dar kâo. Sĭt ƀu hơmâo rŏh ayăt ôh kŏn hơmâo tơlơi răm rai truh kơ kâo lơi. 5Hơnŭn yơh, kâo pơmĭn kiăng pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang kiăng kơ pơyom kơ Anăn Yahweh Ơi Adai kâo, jing tơlơi Yahweh ƀuăn rơ̆ng laih hăng ama kâo Dawid tui anai, ‘Ană đah rơkơi ih jing pô Kâo či pioh ƀơi grê pơtao ih kiăng kơ tŏ tui ih, ñu anŭn yơh či pơdơ̆ng đĭ sang yang kơ Anăn Kâo.’
6“Tui anŭn, Ơ pơtao ăh, rơkâo kơ ih brơi rai bĕ khul kơyâo sar mơ̆ng anih tring Lebanôn khăt brơi kơ kâo. Ƀing ding kơna kâo či mă bruă hăng ƀing ding kơna ih laih anŭn kâo či kla kơ ih hơget nua ih rơkâo kơ ƀing ding kơna ih yơh. Ih thâo mơ̆n ƀing gơmơi ƀu hơmâo ôh mơnuih thâo khăt kơyâo kar hăng ƀing mơ̆ng plei pơnăng Sidôn.”
7Tơdang pơtao Hiram hơmư̆ tơlơi pơhiăp Solomôn, ñu mơak biă mă. Tui anŭn, ñu laĭ tui anai, “Bơni hơơč kơ Yahweh hrơi anai, yuakơ Ñu hơmâo brơi laih kơ Dawid sa čô ană đah rơkơi rơgơi kiăng kơ git gai lŏn čar prŏng Israel anŭn.”
8Giŏng anŭn, Hiram mơit nao tơlơi pơhiăp anai kơ pơtao Solomôn:
“Kâo hơmâo hơmư̆ laih boh hiăp ih mơit rai kơ kâo. Kâo či ngă abih bang tơlơi ih rơkâo kiăng kơ pha brơi khul kơyâo sar hăng khul kơyâo hơngo̱ anŭn.
9Ƀing ding kơna kâo či ba nao khul kơyâo anŭn pơ ia rơsĭ Meditera laih anŭn kâo či brơi kơ ƀing gơñu pơđu̱ng hơdôm kơyâo anŭn kar hăng ra ba nao truh pơ anih ih kơčrâo brơi yơh. Pơ anŭn yơh ƀing gơmơi či yaih hĭ hơdôm kơyâo anŭn kiăng kơ ƀing gih dưi mă pơđuaĭ hĭ yơh. Bơ kơ ih, kiăng kơ pơmơak kơ kâo, rơkâo kơ ih pha brơi bĕ gơnam ƀơ̆ng kơ sang anŏ kâo jing ƀing ƀơ̆ng huă amăng sang kâo.”
10Amăng hơdră anŭn yơh, Hiram djru brơi Solomôn abih bang kơyâo sar laih anŭn kơyâo hơngo̱ ñu kiăng, 11laih anŭn rĭm thŭn Solomôn pha brơi Hiram duapluh-rơbâo kor pơdai kơtor jing gơnam ƀơ̆ng kơ sang anŏ ding kơna gơ̆, wơ̆t hăng duapluh kor ia rơmuă hiam djet mơ̆ng boh ôliwơ mơ̆n. Solomôn ngă tơlơi anŭn kơ Hiram amăng lu thŭn. 12Yahweh brơi kơ Solomôn tơlơi rơgơi kar hăng tơlơi Ñu hơmâo ƀuăn brơi laih kơ gơ̆. Hiram hăng Solomôn ăt pơjing sa tơlơi pơtŭ ư laih anŭn hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m pơgop lir tŏng krah dua ƀing gơñu amăng abih rơnŭk pơtao gơñu yơh.
13Pơtao Solomôn brơi iâu rai klâo-rơbăn čô, jing ƀing khŏm mă bruă mơ̆ng abih bang ƀing Israel, 14laih anŭn pơkiaŏ ƀing gơ̆ nao pơ anih tring Lebanôn tui hăng tơpul sa-rơbăn čô amăng sa blan. Tui anŭn, ƀing gơñu dưi mă bruă sa blan pơ anih Lebanôn anŭn laih anŭn dŏ dua blan amăng sang gơñu pô. Adôniram yơh jing khua wai lăng abih bang ƀing mă bruă anŭn.
15Solomôn ăt hơmâo mơ̆n sapăn-rơbăn čô ƀing treh čih boh pơtâo amăng khul bŏl čư̆ lŏn čar Israel laih anŭn tơjuh-rơbăn čô ƀing pơdŭ pơdiăng khul pơtâo anŭn, 16wơ̆t hăng klâo-rơbâo klâo-rơtuh čô khua wai kiăng kơ kơčrâo brơi kơ ƀing mă bruă. 17Pơtao pơđar kơ ƀing khăt pơtâo mă khul boh pơtâo prŏng, jing boh pơtâo yom laih anŭn trah hĭ, kiăng kơ yua ngă atur kơ sang yang. 18Ƀing pơdơ̆ng sang Solomôn, ƀing pơdơ̆ng sang Hiram laih anŭn ƀing đah rơkơi mơnuih mơ̆ng plei prŏng Gebal khăt hăng prap pre djŏp mơta kơyâo laih anŭn boh pơtâo kơ tơlơi bruă pơdơ̆ng đĭ sang yang Yahweh.