5

Chuẩn bị xây cất Đền thờ

1Hi-ram, vua Ty-rơ vốn có nhiều thiện cảm với Đa-vít, nên khi nghe Sa-lô-môn lên ngôi kế vị vua cha, liền gửi sứ thần đến chúc mừng. 2,3Sa-lô-môn cũng sai sứ đến trình bày với Hi-ram: "Như vua đã biết, Đa-vít cha tôi không thể cất Đền thờ cho Thượng Đế Hằng Hữu, vì phải chinh chiến với quân thù tứ phía, cho đến khi Chúa cho người chà đạp hết cừu địch. 4Nhưng ngày nay Thượng Đế Hằng Hữu cho tôi được hòa bình, an ổn tứ phía, không còn bóng dáng quân thù hay loạn nghịch. 5Nay tôi định cất một Đền thờ cho Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế tôi, như Ngài đã bảo Đa-vít, cha tôi: 'con trai con, người được Ta cho lên ngôi kế vị con, sẽ cất cho Ta một Đền thờ.' 6Vậy, xin vua cho người đốn gỗ bách hương ở Li-ban cho tôi. Tôi sẽ gửi nhân công đến giúp họ, và trả lương cho công nhân của vua theo mức vua ấn định. Vì như vua biết, không ai trong Y-sơ-ra-ên thạo đốn gỗ bằng người Si-đôn."
7Nghe xong lời này, Hi-ram vui mừng nói: "Ngợi khen Chúa Hằng Hữu vì Ngài đã cho Đa-vít người con khôn ngoan để cai trị một nước đông dân như thế." 8Rồi vua sai sứ đáp lời Sa-lô-môn như sau: "Tôi đã nhận được lời vua sai nói với tôi. Tôi sẵn lòng làm theo điều vua yêu cầu về gỗ bách hương và trắc bá. 9Công nhân tôi sẽ kéo gỗ từ núi Li-ban xuống biển, kết gỗ thành bè, thả biển cho đến vị trí vua định. Tại đấy chúng tôi sẽ rã bè, giao gỗ cho vua; tôi mong vua sẽ cung cấp thực phẩm cho công nhân của tôi."
10Vậy Hi-ram cung cấp tất cả số gổ bách hương và trắc bá mà Sa-lô-môn muốn. 11Đồng thời Sa-lô-môn trả cho Hi-ram hằng năm hai vạn bao lúa mì làm lương thực cho công nhân, cộng thêm hai vạn thùng dầu nguyên chất. 12Vậy Chúa cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan như Ngài đã hứa. Hi-ram và Sa-lô-môn cùng ký hòa ước hữu nghị.
13Vua Sa-lô-môn trưng dụng ba vạn công nhân trong toàn cõi Y-sơ-ra-ên, 14và gửi đi Li-ban mỗi tháng một vạn người. Các công nhân luân phiên nhau, một tháng làm việc tại Li-ban, hai tháng ở nhà. A-dô-ni-ram điều khiển đoàn công nhân này. 15Sa-lô-môn có bảy vạn công nhân khuân vác, tám vạn thợ đẽo đá trên núi, 16và ba ngàn ba trăm đốc công trông coi phu thự làm việc. 17Theo chỉ thị của vua, họ đào và đẽo những tảng đá lớn rất quý, dùng làm nền Đền thờ. 18Thợ của Sa-lô-môn và Hi-ram được những người Ghê-ban giúp đỡ trong việc đào núi đẽo đá và chuẩn bị cây gỗ sẵn sàng để xây Đền thờ.