5

Saa^lo^morn Liuc Leiz Ceix Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 2:1-18)

1Tailaqv Zingh nyei hungh, Hilaam, muangx haiz I^saa^laa^en Mienh orn Saa^lo^morn nzipc jienv ninh nyei die, Ndaawitv, zoux hungh, ninh ziouc paaiv deix ninh nyei jien mingh buangh Saa^lo^morn, weic zuqc zinh ndaangc Hilaam zanc-zanc caux Ndaawitv jiu zuoqc. 2Saa^lo^morn aengx wuih waac nzuonx bun Hilaam. Ninh gorngv,
3“Meih hiuv duqv laaix caux bung-bung weih gormx nyei win-wangv mborqv jaax, yie nyei die, Ndaawitv, maiv duqv ceix biauv weic Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh, nyei Mengh. Zuov taux Ziouv bun ninh nyei win-wangv yiem ninh nyei zaux-ndiev. 4Mv baac ih zanc Ziouv, yie nyei Tin-Hungh, bun yie yiem bung-bung taaix-baengh, maiv maaih win-wangv yaac maiv maaih sic. 5Yie ziouc jiez hnyouv oix ceix norm biauv weic Ziouv, yie nyei Tin-Hungh, nyei Mengh, hnangv Ziouv mbuox yie nyei die, Ndaawitv, nyei waac. Ziouv gorngv, ‘Meih nyei dorn, dongh yie oix bun div meih nzipc jienv zueiz meih nyei weic wuov dauh, oix ceix norm biauv weic yie nyei Mengh.’
6“Hnangv naaic, tov paaiv meih nyei mienh weic yie goix si^ndaa zongh ndiangx. Yie nyei mienh yaac caux meih nyei mienh haih lomh nzoih zoux. Ziux meih dingc daaih nyei gong-zinh yie m'daaih bun meih weic cingv meih nyei mienh, weic zuqc meih hiuv duqv yiem yie mbuo mbu'ndongx maiv maaih haaix dauh haih goix ndiangx ndongc Sai^ndorn Mienh.”
7Hilaam muangx haiz Saa^lo^morn nyei waac, ninh gengh a'hneiv haic. Ninh gorngv, “Ih hnoi oix zuqc ceng Ziouv weic zuqc ninh bun Ndaawitv duqv dauh cong-mengh nyei dorn gunv naaiv hlo haic nyei fingx.”
8Hilaam aengx wuih waac bun Saa^lo^morn. Ninh gorngv,
“Meih fungx bun yie nyei waac yie duqv zipv mi'aqv. Yie ziouc ziux meih tov wuov deix si^ndaa zongh ndiangx caux zongh ndiangx bun meih.
9Yie nyei gong-mienh oix yiem Le^mbaa^norn Geh wuonc ndiangx njiec taux koiv. Taux koiv ziouc gitv benx mbaih, nzaeng mingh taux meih dingc ziangx nyei dorngx. Yiem naaic jaiv nqoi ndiangx, meih ziouc haih dorh jienv mingh aqv. Meih yaac oix zuqc ziux yie tov nyei waac liuc leiz nyanc hopv bun yie nyei biauv zong mienh.”
10Hilaam ziouc liuc leiz si^ndaa zongh ndiangx caux zongh ndiangx bun Saa^lo^morn ziux Saa^lo^morn oix longc nyei. 11Saa^lo^morn yaac fungx i sinx i waanc tongv mbiauh witv caux i waanc i cin tongv zien ga'lanv youh mingh bun Hilaam weic ninh nyei biauv zong mienh nyei nyanc hopv. Saa^lo^morn hnyangx-hnyangx hnangv naaiv nor fungx bun Hilaam. 12Ziouv ceix cong-mengh bun Saa^lo^morn ziux ninh laengz nyei waac. Hilaam caux Saa^lo^morn jiu tong maaih baengh orn, laanh caux laanh liepc jiez ngaengc waac.
13Saa^lo^morn Hungh yiem I^saa^laa^en nyei zuangx mienh ginv cuotv buo waanc dauh gong-mienh aapv tengx zoux gong. 14Ninh paaiv naaiv deix mienh zoux buo guanh tiuv jienv mingh Le^mbaa^norn, yietc hlaax yietc waanc dauh. Hnangv naaic ninh mbuo ziouc yiem Le^mbaa^norn yietc hlaax nyieqc, aengx yiem biauv i hlaax nyieqc. Aa^ndo^ni^lam gunv naaiv deix zuqc aapv daaih zoux gong nyei mienh. 15Saa^lo^morn yaac maaih siec waanc dauh bienh ga'naaiv nyei mienh yaac maaih hietc waanc yiem mbong-aiv dorngx zuqc la'bieiv. 16Ganh ca'lengc aengx maaih buo cin faam-baeqv dauh zoux hlo nyei mienh gunv gong, yaac gunv zoux gong nyei mienh. 17Ziux hungh diex paaiv nyei waac, mienh zuqc ziangx jaaix haic, hlo haic nyei domh la'bieiv weic longc zuqc ziangx nyei la'bieiv liepc zaangc Ziouv nyei biauv nyei gorn-ndoqv. 18Saa^lo^morn zoux biauv nyei zaangc mienh caux Hilaam zoux biauv nyei zaangc mienh caux Ge^mbaan Mienh, zuqc la'bieiv yaac liuc leiz ziangx ndiangx weic zoux zaangc Tin-Hungh nyei biauv.