5

Xalaumoo npaaj ua lub tuam tsev

(2VKk. 2:1-18)

1Thaus Hilaa kws ua vaajntxwv huv lub nroog Thailab nov tas puab tau tsaa Xalaumoo ua vaajntxwv nyob leej txwv chaw, tes nwg txhad tso nwg cov tub teg tub taw moog cuag Xalaumoo, tsua qhov Hilaa pheej nrug Tavi ua phoojywg. 2Mas Xalaumoo xaa xuv rua Hilaa tas, 3“Koj yeej paub tas kuv txwv Tavi ua tsw tau lub tuam tsev rua nwg tug Vaajtswv Yawmsaub lub npe tsua qhov muaj yeeb ncuab ua rog rua nwg vej ib ncig nwg, moog txug thaus Yawmsaub muab nwg cov yeeb ncuab tso rua huv qaab nwg xwb taw. 4Nwgnuav Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv pub kuv tau su tsw ua rog rua txhua faab, tsw muaj yeeb ncuab hab tsw muaj xwm txheej phem lawm. 5Yog le nuav kuv txav sab yuav ua lub tuam tsev rua kuv tug Vaajtswv Yawmsaub lub npe, lawv le Yawmsaub tau has rua kuv txwv Tavi tas, ‘Koj tug tub kws kuv yuav muab tsaa nyob koj chaw sau koj lub zwm txwv yuav ua lub tuam tsev rua kuv lub npe.’ 6Yog le nuav thov koj khaiv tuabneeg moog txav cov ntoo cab huv Lenpanoo rua kuv, hab kuv cov tub teg tub taw yuav nrug koj cov tub teg tub taw ua num, hab kuv yuav muab nqe zug rua koj cov tub teg tub taw lawv le koj has ca. Koj yeej paub tas huv peb cov nuav tsw muaj leejtwg txawj txav ntoo yaam le cov tuabneeg Xaintoo.”
7Thaus Hilaa nov Xalaumoo tej lug nwg kuj zoo sab xyiv faab kawg hab nwg has tas, “Nub nua qhuas Yawmsaub kws tau pub Tavi muaj ib tug tub txawj ntse ua tug kws kaav cov tuabneeg coob nuav.” 8Hab Hilaa xaa xuv rov rua Xalaumoo has tas, “Kuv tub tau nov tej lug kws koj xaa tuaj rua kuv lawm. Has txug cov ntoo cab hab cov ntoo cab nplooj suab mas kuv npaaj txhwj ua txhua yaam kws koj xaav kuas kuv ua. 9Kuv cov tub teg tub taw yuav coj tej ntoo hov sau lub roob Lenpanoo lug txug dej havtxwv. Kuv yuav muab ua phuaj txwv xaa huv dej havtxwv moog txug qhov chaw kws koj teem ca, kuv le muab daws rua hov ntawd, mas koj ca le tuaj coj moog. Hab koj ca le npaaj zaub mov xaa tuaj rua kuv tsev tuabneeg npaum le kws kuv xaav yuav.” 10Hilaa txhad xaa cov ntoo cab hab cov ntoo cab nplooj suab rua Xalaumoo lawv le nwg xaav tau, 11mas Xalaumoo muab ob vaam khaula mog ua zaub mov rua Hilaa tsev tuabneeg hab neeg nkaum khaula roj aulib kws tsuam lim zoo zoo. Xalaumoo naj xyoo pub npaum le nuav rua Hilaa. 12Hab Yawmsaub pub tswvyim rua Xalaumoo lawv le nwg cog lug ca. Mas Hilaa hab Xalaumoo kuj sws hum xeeb hab ob tug cog lug sws raug zoo.
13Vaajntxwv Xalaumoo sau cov txwvneej huv cov Yixayee suavdawg ua tub zug raug yuam ua num tau peb vaam leej. 14Nwg khaiv puab moog rua huv Lenpanoo, ib vaam leej ua ib paab txhua lub hli sws hloov ua num. Ib paab yuav nyob huv Lenpanoo ib lub hlis rov lug tsev ob lub hlis. Antaunilaa yog tug kws coj cov tub zug. 15Xalaumoo kuj muaj xyaa vaam leej ua cov kws kwv hov txhua chaw, hab yim vaam leej ua cov kws txaam pob zeb peg roob. 16Dua le nuav nwg tseed muaj peb txheeb peb puas leej ua thawj kws saib tej daag num hab kaav cov tuabneeg ua num. 17Puab txaam tej pob zeb luj kws muaj nqes coj lug txhwm pua tag lub tuam tsev, lawv le vaajntxwv has. 18Yog le nuav Xalaumoo cov Kws ua tsev hab Hilaa cov Kws ua tsev hab cov tuabneeg Kenpaa txhad le txaam pob zeb hab npaaj tej ntoo hab tej pob zeb kws ua lub tuam tsev.