28

Cov Yudas Tus Vajntxwv Ahas

(2 Vajntxwv 16.1-14)

1Thaum Ahas ua vajntxwv nws hnubnyoog muaj nees nkaum xyoo, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau kaum rau xyoo. Ahas tsis ua lub neej zoo raws li nws yawgkoob uas yog Vajntxwv Daviv; tiamsis nws ua tej uas tsis haum tus TSWV lub siab nyiam, 2thiab nws ua raws li cov vajntxwv uas kav lub tebchaws Yixalayees ua. Nws nchuav tau ib tug mlom tooj Npa-as, 3nws mus hlawv hmoov tshuaj tsw qab hauv lub Hav Hinoos, thiab nws muab nws cov tub tua hlawv fij rau tej mlom, raws li cov neeg uas tus TSWV ntiab tawm hauv lub tebchaws mus ua ntej uas cov Yixalayees los nyob. 4Ahas tua tsiaj hlawv fij thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau ntawm tej chaw teev dab uas ua rau saum tej pov roob thiab hauv qab tej tsob ntoo uas muaj nplooj ntxoov nyos.

Ua Rog rau Cov Xilias thiab Cov Yixalayees

(2 Vajntxwv 16.5)

5-6Vim Ahas tau ua txhaum, tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv thiaj cia cov Xilias tus vajntxwv tuaj tua yeej nws thiab ntes cov Yudas coob heev coj mus rau pem lub nroog Damaxes lawm. Tus TSWV tseem cia cov Yixalayees tus Vajntxwv Pekas uas yog Lemaliyas tus tub tuaj tua yeej Ahas, thiab hnub ntawd cov tubrog Yudas uas siab tawv raug tua tuag ib puas nees nkaum txhiab leej. Tus TSWV uas yog lawv cov yawgkoob tus Vajtswv cia kom muaj tej xwm no los raug cov Yudas, rau qhov lawv tau tso nws tseg lawm. 7Ib tug tubrog Yixalayees hu ua Xikhalis yog tus tua Vajntxwv Ahas tus tub Ma-axeyas, Axelikas uas yog tus nomtswv saib lub loog, thiab Ekanas uas yog tus thawj tubrog ntawm vajntxwv. 8Txawm yog cov Yudas yog cov Yixalayees kwvtij los cov Yixalayees tseem ntes cov Yudas ob puas txhiab leej pojniam thiab menyuam, thiab huab khoom ntau yam coj mus rau pem lub nroog Xamalis lawm.

Audes uas Yog Tus Cev Vajtswv Lus

9Audes uas yog tus TSWV tus cevlus uas nyob hauv lub nroog Xamalis, nws tuaj ntsib cov tubrog Yixalayees uas coj cov Yudas uas lawv ntes los, thaum lawv los txog ntawm ntug nroog Xamalis. Nws hais rau lawv tias, “Tus TSWV uas yog nej cov yawgkoob tus Vajtswv chim heev rau cov Yudas, nws thiaj cia nej tua yeej lawv, tiamsis qhov uas nej ua limhiam thiab tua lawv tuag, Vajtswv twb hnov lawm. 10Qhov uas nej coj cov Yudas tej pojniam thiab txivneej nram Yeluxalees los ua nej qhev. Nej puas paub hais tias yog nej ua txhaum rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv? 11Nej cia li mloog kuv hais! Cov uas nej ntes los no yog nej cov kwvtij thiab cov muam xwb. Nej yuav tso lawv mus lossis cia tus TSWV chim thiab rau txim rau nej?”
12Cov Efalayees plaub tug thawjcoj uas yog Yehauhanas tus tub Axaliyas, Mesilemaus tus tub Npelekhiyas, Salumes tus tub Yehekiyas thiab Halais tus tub Amaxas los tsis pom zoo qhov uas cov tubrog ua li ntawd, 13lawv thiaj hais tias, “Nej tsis txhob coj cov neeg uas nej ntes ko los rau hauv lub nroog no! Peb twb ua txhaum rau tus TSWV thiab ua rau nws chim heev, tsimnyog nws rau txim rau peb lawm. Nimno nej tseem yuav tsub kev txhaum ntxiv rau peb thiab los?” 14Yog li ntawd, cov tubrog thiaj muab cov Yudas uas lawv ntes thiab tej khoom uas lawv huab los cob rau cov nomtswv thiab cov pejxeem, 15ces lawv txawm tsa plaub leeg ntawd ua cov saib thiab muab tej khoom uas lawv huab tau los ntawd, faib rov rau cov neeg uas lawv ntes los thiab muab ris tsho rau lawv hnav, muab khau khiab rau lawv rau, muab mov rau lawv noj, muab dej rau lawv haus, thiab muab roj txiv ntoo pleev lawv tej qhov txhab. Muab cov uas mus tsis taus kev caij neesluav, thiab coj cov neeg uas lawv ntes los ntawd rov mus rau nram tebchaws Yudas ntawm Yelikaus uas yog lub nroog toovlaj. Ces cov Yixalayees thiaj rov los rau pem lub nroog Xamalis lawm.

Cov Axilias Tsis Kam Pab Cov Yudas

(2 Vajntxwv 16.7-9)

16-17Cov Edoos rov tuaj tua cov Yudas thiab ntes tau coob leej coj mus lawm. Yog li ntawd, Vajntxwv Ahas thiaj mus thov Vajntxwv Tinkelas Pilexes uas kav lub tebchaws Axilias kom tuaj pab nws. 18Tib lub sijhawm ntawd, cov Filitees txawm tuaj tua cov nroog uas nyob sab hnubpoob ntawm tej taw roob thiab sab qabteb hauv lub tebchaws Yudas. Lawv txeeb tau lub nroog Npethes Semes, lub nroog Aiyaloos, lub nroog Nkedelaus, thiab lub nroog Xukaus, lub nroog Tinas thiab lub nroog Nkixaus nrog tej zos uas nyob ibncig, thiab lawv cia li nyob hauv tej nroog ntawd li lawm. 19Vim Vajntxwv Ahas uas kav lub tebchaws Yudas ua tsis ncaj rau cov pejxeem thiab ua txhaum rau tus TSWV, tus TSWV thiaj tso kev txomnyem los rau cov Yudas. 20Tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Axilias tsis tuaj pab Ahas, tiamsis nws tuaj tua Ahas thiab ua rau Ahas raug kev kub ntxhov ntau yam. 21Yog li ntawd, Ahas thiaj muab tej kub hauv lub Tuamtsev, hauv lub loog thiab sau tagnrho cov nomtswv tej kub hauv lawv tej tsev coj mus rau tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Axilias. Txawm li ntawd los qhov uas Ahas ua no pab tsis tau nws li.

Ahas Tej Kev Txhaum

22Thaum uas Ahas raug teebmeem, nws tseem hajyam ua txhaum rau tus TSWV heev dua yav tas los. 23Nws tua tsiaj hlawv fij rau cov Xilias tej vajtswv uas ua rau nws swb. Nws hais tias, “Cov Xilias tej vajtswv twb pab cov vajntxwv uas kav lub tebchaws Xilias lawm, yog kuv tua tsiaj fij rau tej vajtswv ntawd, tej vajtswv ntawd, yuav pab kuv ib yam nkaus thiab.” Qhov uas Ahas ua no, ua rau nws thiab nws lub tebchaws raug puastsuaj xwb. 24Ahas tseem muab tej khoom siv hauv lub Tuamtsev sau los thiab muab tsoo tawg tas. Nws muab tus TSWV lub Tuamtsev tej qhovrooj kaw thiab teeb tej thaj txi dab rau txhua qhov hauv lub nroog Yeluxalees. 25Ahas ua tej chaw teev dab rau txhua lub nroog hauv lub tebchaws Yudas thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab fij rau lwm haivneeg tej vajtswv. Qhov nws ua li no, ua rau tus TSWV uas yog nws cov yawgkoob tus Vajtswv chim heev rau nws.
26Txhua yam uas Ahas ua thiab nws tej kev tswjhwm tebchaws, thaum pib mus txog thaum xaus, puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yudas thiab cov Yixalayees tej vajntxwv lub neej lawm. 27Vajntxwv Ahas tuag thiab luag coj nws mus faus rau hauv lub nroog Yeluxalees, tiamsis tsis yog faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas. Thiab nws tus tub Hexekiyas ua vajntxwv hloov nws chaw.