21

1Yehausafas tuag thiab luag coj nws mus faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas hauv Daviv lub nroog; thiab nws tus tub Yehaulas ua vajntxwv hloov nws chaw.

Cov Yudas tus Vajntxwv Yehaulas

(2 Vajntxwv 8.17-24)

2Yehaulas uas yog Vajntxwv Yehausafas tus tub muaj rau leej kwvtij: Axaliyas, Yehiyees, Xakhaliyas, Axalihus, Mikhayees thiab Sefatiyas. 3Lawv txiv Yehausafas muab kub, muab nyiaj thiab lwm yam khoom muaj nqis ntau heev rau lawv, thiab nws tsa nws cov tub ib tug kav ib lub nroog uas muaj ntsayeej thaiv hauv tebchaws Yudas. Tiamsis nws tsa Yehaulas ua vajntxwv hloov nws chaw, rau qhov Yehaulas yog tus tub hlob. 4Thaum Yehaulas ua vajntxwv kav lub tebchaws lawm, nws txawm muab nws cov kwv tua tas, thiab nws tseem tua cov Yixalayees tej nom ibtxhia thiab.
5Thaum Yehaulas ua vajntxwv nws hnubnyoog muaj peb caug ob xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau yim xyoo. 6Yehaulas ua phem ua qias ib yam li Vajntxwv Ahaj thiab lwm tus vajntxwv uas kav tebchaws Yixalayees, rau qhov nws yuav Ahaj tug ntxhais los ua pojniam. Nws ua txhaum rau tus TSWV, 7tiamsis tus TSWV tsis xav rhuav kom Daviv cajces puastsuaj, rau qhov nws tau coglus tseg rau Daviv hais tias Daviv cajces yuav tau ua vajntxwv mus li.
8Ntu uas Yehaulas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas, cov Edoos tau ntxeev siab rau cov Yudas thiab sawv ua dua ib lub tebchaws tsis zwm rau leejtwg. 9Yog li ntawd, Yehaulas thiab nws cov nomtswv thiaj caij tsheb nees mus tua cov Edoos, tiamsis cov tubrog Edoos tuaj vij lawv, ces thaum ib taghmo Yehaulas thiab nws cov tubrog txawm sib faib kev khiav. 10Txij thaum ntawd los cov Edoos tsis zwm rau cov Yudas li lawm. Tib lub sijhawm ntawd, cov neeg uas nyob hauv lub nroog Linas los ntxeev siab thiab, rau qhov Yehaulas tau tso tus TSWV uas yog nws cov yawgkoob tus Vajtswv tseg lawm. 11Tsis tas li ntawd xwb, Yehaulas tseem ua ib co chaw teev dab rau saum tej roob siab hauv tebchaws Yudas, nws coj cov Yudas thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees mus ua txhaum rau tus TSWV.
12Eliyas tus uas cev Vajtswv lus sau ib tsab ntawv rau Vajntxwv Yehaulas hais tias, “Tus TSWV uas yog koj yawgkoob Daviv tus Vajtswv hais tias nws yuav rau txim rau koj, rau qhov koj tsis ua lub neej li koj txiv uas yog Vajntxwv Yehausafas lossis raws li koj yawg uas yog Vajntxwv Axas. 13Tiamsis koj ua raws li cov Yixalayees tej vajntxwv ua, koj ua rau cov Yudas thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees tsis muab siab npuab Vajtswv ib yam li Ahaj thiab nws cov tub tau ua rau cov Yixalayees tsis muab siab npuab Vajtswv ntag. Koj tseem muab koj cov kwv uas yog neeg zoo dua koj tua povtseg lawm thiab. 14Twb yog vim li ntawd, tus TSWV yuav rau txim rau koj cov neeg, koj cov menyuam, koj cov pojniam thiab rhuav koj tej liaj tej teb kom puastsuaj tas huv tibsi. 15Koj lub plab yuav mob thiab yuav tawg, koj cov hnyuv yuav tawm tuaj.”
16Muaj cov Filitees thiab cov Alav uas nyob ze cov Sudas ntawm ntug hiavtxwv, tus TSWV thiaj tshoov lawv siab kom tuaj ua rog rau Yehaulas; 17lawv tuaj tua cov Yudas, huab tej khoom hauv vajntxwv lub loog, ntes nws cov pojniam thiab nws cov tub huv tibsi mus, tsuas tseg Ahaxiyas uas yog Yehaulas tus tub ntxawg xwb.
18Tom qab uas tej ntawd dhau lawm, tus TSWV txawm ua rau vajntxwv mob plab heev. 19Vajntxwv mob plab yuav luag tau ob lub xyoos; nws tus mob pheej huam loj zuj zus mus txog hnub uas vajntxwv tuag. Nws cov pejxeem tsis rauv taws ua kevcai hwm nws ib yam li luag ua rau nws cov yawgkoob lawm.
20Thaum Yehaulas ua vajntxwv nws hnubnyoog muaj peb caug ob xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau yim xyoo. Thaum Yehaulas tuag tsis muaj leej twg quaj thiab hlub tshua li. Luag coj nws mus faus rau hauv Daviv lub nroog, tiamsis tsis yog faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas.