32

Cov Axilias Yuav Tua Lub Nroog Yeluxalees

(2 Vajntxwv 18.13-37; 19.14-19,35-37; Yaxayas 36.1-22; 37.8-38)

1Vajntxwv Hexekiyas muaj lub siab ncaj ncees ua tus TSWV tes haujlwm txhua yam tiav. Tom qab ntawd, Xenakhelis uas yog tus vajntxwv kav lub tebchaws Axilias txawm tuaj tua lub tebchaws Yudas. Nws xub tuaj vij cov nroog uas muaj ntsa yeej thaiv thiab kom nws cov tubrog tsoo tej ntsayeej mus rau hauv nroog. 2Thaum Hexekiyas pom hais tias Xenakhelis yuav tua lub nroog Yeluxalees, 3-4ces nws thiab nws cov nomtswv txiav txim siab txhub tej qhovdej sab nraum ntug nroog, kom thaum cov Axilias tuaj txog ntawm lub nroog Yeluxalees lawv tsis txhob tau dej haus. Cov nomtswv thiaj coj ib pab neeg coob heev mus meem tej qhovdej tsis pub kom dej ntws tshwm qhov twg li. 5Vajntxwv kho tus ntsayeej uas thaiv lub nroog tej ntu uas puas lawm, thiab ua tej chaw tsomfaj rau saum tus ntsa yeej, thiab ua ib txheej ntsayeej rau sab nraum. Dua li ntawd, nws kho tus ntsayeej uas thaiv Daviv lub nroog, thiab nws ua tau ib co hmuv thiab ib co thaiv hniav ntaj ntau heev. 6Thiab vajntxwv tsa ib cov thawj tubrog ua cov saib, thiab lawv tuaj sib sau rau ntawm lub roojvag nroog lub chaw las tshav. Vajntxwv hais rau lawv tias, 7“Nej cia li ua siab tawv qhawv thiab tsis txhob ntshai tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Axilias thiab nws cov tubrog. Tus uas tuaj peb tog muaj zog dua tus uas tuaj lawv tog. 8Nws lub zog tsuas yog zog neeg xwb, tiamsis peb muaj tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv pab peb tua rog.” Vajntxwv tej lus txhawb cov pejxeem lub zog heev.
9Tom qab ntawd, thaum Xenakhelis thiab nws cov tubrog tseem nyob hauv lub nroog Lakhis, nws tso xov tuaj rau Hexekiyas thiab cov Yudas uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees hais tias, 10“Kuv yog Xenakhelis uas yog tus vajntxwv kav lub tebchaws Axilias. Kuv nug hais tias dabtsi ua rau nej tso siab nyob hauv lub nroog Yeluxalees uas luag twb vij tas lawm? 11Hexekiyas hais rau nej tias tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav pab nej kom dim ntawm peb lub hwjchim, tiamsis yog Hexekiyas dag nej thiab yuav cia nej tshaib plab thiab nqhis dej tuag xwb. 12Nws yog tus uas rhuav tej chaw pehawm tus TSWV thiab tej thaj, thiab tseem hais rau cov Yudas thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees tias, nej tsuas mus pe thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau saum tib lub thaj xwb. 13Nej puas tau paub tej uas kuv cov yawgkoob thiab kuv tau ua rau lwm haivneeg lawm? Cov neeg ntawd, tej vajtswv puas pab tau lawv dim ntawm tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Axilias? 14Thaum twg cov tebchaws ntawd tej vajtswv pab tau lawv dim ntawm peb tes? Yog li ntawd, dabtsi ua rau nej xav hais tias nej tus Vajtswv yuav pab tau nej dim? 15Nimno nej tsis txhob cia Hexekiyas dag nej thiab coj nej yuam kev li ntawd. Nej tsis txhob ntseeg nws tej lus! Tsis muaj ib haivneeg twg tus vajtswv yuav pab cawm tau nws haivneeg dim ntawm cov Axilias tus vajntxwv txhais tes li. Yog li ntawd, nej tus Vajtswv los yeej yuav cawm tsis tau nej li thiab!”
16Cov Axilias cov nomtswv hais lus phem rau tus TSWV uas yog Vajtswv thiab rau Vajntxwv Hexekiyas uas yog tus TSWV tus tubtxib. 17Xenakhelis sau ib tsab ntawv tuaj thuam tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais tias, “Lwm haivneeg tej vajtswv twb cawm tsis tau lawv dim ntawm kuv txhais tes, txawm yog Hexekiyas tus Vajtswv los yeej cawm tsis tau nws haivneeg dim ntawm kuv txhais tes li thiab.” 18Cov Axilias cov nomtswv cem ua lus Henplais nrov nrov kom cov neeg hauv Yeluxalees uas tuaj nyob saum tus ntsaj yeej ntshai thiab poob siab thiab kom lawv thiaj txeeb tau lub nroog yoojyim. 19Lawv hais txog lub nroog Yeluxalees tus Vajtswv ib yam li hais txog lwm haivneeg tej vajtswv uas yog neeg txhais tes puab.
20Ces Vajntxwv Hexekiyas thiab Yaxayas tus uas cev Vajtswv lus uas yog Amauxes tus tub txawm quaj thov Vajtswv pab. 21Tus TSWV thiaj tso ib tug timtswv los tua cov Axilias cov nomtswv thiab cov tubrog tuag tas. Ces cov Axilias tus vajntxwv thiaj txajmuag ntsuav rov qab mus rau pem tebchaws Axilias lawm. Muaj ib hnub thaum nws nyob hauv nws lub tsev teev nws tus vajtswv, nws ob tug tub txawm muab ntaj tua nws tuag rau hauv.
22Yog li ntawd, tus TSWV thiaj cawm Vajntxwv Hexekiyas thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees dim ntawm Xenakhelis uas kav lub tebchaws Axilias thiab ntawm lwm pab yeebncuab txhais tes. Tus TSWV cia cov Yudas tau nyob thaj yeeb lug tsis pub lwm haivneeg tuaj tua lawv. 23Muaj neeg coob nqa khoom tuaj fij rau tus TSWV thiab pub rau Hexekiyas hauv lub nroog Yeluxalees. Yog li ntawd, txij thaum ntawd los txhua haivneeg thiaj hwm Hexekiyas heev.

Hexekiyas Mob thiab Khavtheeb

(2 Vajntxwv 20.1-3,12-19; Yaxayas 38.1-3; 39.1-8)

24Thaum ntawd, Vajntxwv Hexekiyas mob hnyav thiab yuav tuag. Nws thov thiab tus TSWV ua ib qhov cim qhia rau nws hais tias nws tus mob yuav zoo. 25Tiamsis Hexekiyas khavtheeb heev, nws tsis nco tus TSWV tej txiaj ntsig uas kho nws zoo, tus TSWV thiaj chim rau nws, rau cov Yudas thiab rau cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees. 26Ces Hexekiyas lees txim qhov uas nws khavtheeb thiab cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees los lees txim ib yam nkaus. Yog li ntawd, tus TSWV thiaj tsis rau txim rau lawv mus txog thaum Hexekiyas tuag.

Hexekiyas Npluanuj thiab Vammeej

27Vajntxwv Hexekiyas npluanuj thiab txhua tus hwm nws heev; nws ua tau ntau chav tsev rau nws tej nyiaj tej kub, tej qe zeb muaj nqis, tej tshuaj tsw qab, tej thaiv hniav ntaj thiab lwm yam uas muaj nqis. 28Nws ua ntau lub txhab rau nplej, rau txiv hmab thiab roj txiv ntoo; ua ntau lub nkuaj kaw nws tej nyuj thiab ua ntau lub nkuaj kaw nws cov yaj. 29Vajtswv foom koob hmoov rau Hexekiyas muaj yaj, muaj nyuj coob thiab muaj lwm yam ntau heev, nws thiaj rhawv tau ntau lub nroog. 30Vajntxwv Hexekiyas tauv tus Dej Kihoos thiab khawb kwj tso dej ntws rau sab hnubpoob ntawm Daviv lub nroog. Txhua yam uas Hexekiyas ua puavleej vammeej. 31Cov Npanpiloos tso ib cov nomtswv tuaj nug Hexekiyas txog tej txujci uas tus TSWV ua hauv nws lub tebchaws, Vajtswv cia Hexekiyas ua raws li nws lub siab nyiam, rau qhov Vajtswv xav sim Hexekiyas siab.

Hexekiyas Tuag

32Dua li lwm yam uas Vajntxwv Hexekiyas ua, thiab nws muab siab npuab tus TSWV, puavleej muab sau cia rau hauv Amauxes tus tub Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus zaj yogtoog, thiab hauv Phau Ntawv keebkwm uas teev cov Yixalayees thiab cov Yudas tej vajntxwv lub neej lawm. 33Hexekiyas tuag thiab luag coj nws mus faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas theem siab. Tagnrho cov Yudas thiab cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees puavleej tuaj ua kevcai hwm thaum nws tuag. Thiab nws tus tub Manaxes ua vajntxwv hloov nws chaw.