28

Aha ua vaajntxwv kaav Yuta

(2Vntx. 16:1-20)

1Thaus Aha chiv ua vaajntxwv kaav nwg noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo, nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau kaum rau xyoo. Nwg ua tej kws tsw hum Yawmsaub lub sab, nwg tsw ua lawv le nwg yawm koob Tavi tau ua, 2tassws nwg taug nraim Yixayee tej vaajntxwv tug neev taw. Nwg kuj nchuav tej txoov daab lug teev daab Npa‑aa hab. 3Nwg hlawv xyaab rua huv lub haav Npeehinoo, hab muab nwg tej tub hlawv xyeem rua daab ua lawv le tej kevcai qas vuab tsuab kws lwm haiv tuabneeg ua, yog cov kws Yawmsaub ntab tawm ntawm cov Yixayee hauv ntej moog. 4Nwg xyeem tsaj hab hlawv moov xyaab rua sau tej chaw sab teev daab hab rua sau tej pov roob hab huv qaab txhua tsob ntoo ntsuab.
5Vem le nuav Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv txhad muab nwg cob rua huv cov Alaa tug vaajntxwv txhais teg, kws ntaus yeej Aha hab nteg tau cov pejxeem coob coob coj moog rua huv lub nroog Ntamaxaka. Hab Aha raug muab cob rua huv cov Yixayee tug vaajntxwv txhais teg, kws kov yeej nwg hab tua tuabneeg coob heev. 6Pekha kws yog Lemaliya tug tub tua cov Yuta tuag 120,000 leej rua tuab nub, puavleej yog cov kws sab luj sab tuab, vem yog puab tub tso Yawmsaub kws yog puab tej laug tug Vaajtswv tseg lawm. 7Xikhi kws yog tuabneeg Efa‑i muaj zug heev muab vaajntxwv tug tub Ma‑axeya hab Alikhaa kws yog tug saib vaajntxwv lub tsev hab Eekhana kws yog vaajntxwv tug tim xyoob tua pov tseg.
8Cov Yixayee nteg puab cov kwvtij 200,000 leej, muaj quaspuj muaj tub muaj ntxhais, hab lws tau hov txhua chaw ntau coj lug rua huv lub nroog Xamali. 9Muaj ib tug xwbfwb cev Yawmsaub lug nyob ntawd hu ua Aunte. Nwg txawm tuaj ntswb cov tub rog kws rov lug rua huv Xamali hab has rua puab tas, “Saib maj, Yawmsaub kws yog mej tej laug tug Vaajtswv chim rua cov Yuta, nwg txhad muab puab cob rua huv mej txhais teg, tassws qhov kws mej muab puab tua ua npau tawg quas vog tub nrov moog txug sau ntuj lawm. 10Hab nwgnuav mej tseed yuav quab yuam cov Yuta hab cov Yeluxalee tsw has quaspuj quasyawg kuas ua mej qhev. Mej tsw ua txhum muaj txem rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lov? 11Nwgnuav ca le noog kuv has. Ca le xaa mej cov kwvtij kws mej nteg tau nuav rov qaab moog, tsua qhov Yawmsaub txujkev npau tawg nyob rawv sau mej lawm.”
12Muaj qee leej kws ua thawj huv cov Efa‑i, yog Yauhanaa tug tub Axaliya hab Mesilemau tug tub Npelekhiya, hab Salu tug tub Yehikhiya, hab Halai tug tub Amaxa, mas puab sawv taav cov kws moog ua rog lug, 13hab has rua puab tas, “Mej tsw xob coj cov kws mej nteg tau, lug rua huv nuav, tsua qhov mej yuav coj lub txem kws ua txhum rua Yawmsaub lug raug peb, tsaav rua lub txem hab tej kev txhum kws nwgnuav peb tub muaj lawm. Tsua qhov peb lub txem kuj luj kawg lawm, hab Yawmsaub txujkev npau tawg heev tub muaj rua cov Yixayee lawm.” 14Yog le hov cov tub rog txhad le tso cov tuabneeg kws nteg tau hab tej hov txhua chaw kws lws tau lug hov tseg rua ntawm cov thawj hab cov pejxeem suavdawg xubndag. 15Mas cov txwvneej kws tub has npe lawd, txawm sawv pis tseeg muab tej rwg tsho kws lws tau lug hov cev rua txhua tug kws puab nteg lug es tsw muaj rwg tsho naav. Puab muab ua rua cov hov naav hab muab khau rua puab rau hab npaaj zaub mov hab dej haus rua puab hab muab roj pleev puab tej mob. Hab muab cov kws tsw muaj zug caij neeg luav xaa puab rov moog cuag puab cov kwvtij huv lub moos Yelikhau, kws yog lub moos toov laaj. Tes puab le rov qaab lug rua ntawm lub nroog Xamali.
16Thaus hov vaajntxwv Aha khaiv tuabneeg moog thov Axilia tug vaajntxwv paab nwg, 17tsua qhov cov Entoo rov txeem tuaj rua huv lub tebchaws dua ib zag hab kov yeej cov Yuta hab nteg ib txha coj moog lawm. 18Cov Filixatee kuj txeem moog ua rog rua tej moos ntawm tej pov roob Sefela hab huv Neke huv Yuta tebchaws, hab txeeb tau lub moos Npeseme, Aiyaloo hab Kentelau, hab txeeb tau lub moos Xaukhau, Thinaj hab Kixau hab tej zej zog ib ncig tej moos ntawd. Hab puab lug nyob rua huv. 19Yawmsaub ua rua cov Yuta poob qeg vem yog tim Aha kws yog Yuta tug vaajntxwv, vem yog Aha rhuav tej kevcai huv Yuta hab tsw muab lub sab xwb rua Yawmsaub. 20Axilia tug vaajntxwv Thikapinexaw txawm tuaj tawm tsaam nwg hab ua rua Aha raug txom nyem tsw yog tuaj txhawb nwg tug zug. 21Tsua qhov Aha muab tej hov txhua chaw huv Yawmsaub lub tuam tsev hab huv vaajntxwv tsev hab huv cov thawj tej tsev, them se rua Axilia tug vaajntxwv. Qhov kws nwg ua le hov tsw paab nwg hlo le.
22Thaus tug vaajntxwv Aha nuav raug kev txom nyem hov nwg yimfuab faav xeeb rua Yawmsaub. 23Nwg tua tsaj xyeem rua lub nroog Ntamaxaka tej daab kws ua rua nwg swb, hab has tas, “Vem cov Alaa tej vaajntxwv le daab tau paab puab lawm, kuv yuav tua tsaj xyeem rua tej daab hov kuas paab kuv hab.” Tassws tej daab hov ua rua nwg hab cov Yixayee suavdawg puam tsuaj xwb. 24Hab Aha sau zog tej pestwj swv huv Vaajtswv lub tuam tsev hab muab txav ua tej dwb daim, hab muab Vaajtswv lub tuam tsev tej qhov rooj kaw ca hab nwg ua tej thaaj xyeem daab rua nwg swv rua txhua qhov huv lub nroog Yeluxalee. 25Nwg ua tej chaw sab rua huv Yuta txhua lub moos hlawv tsaj xyeem rua luas tej daab, zwg ua rua Yawmsaub kws yog nwg tej laug tug Vaajtswv chim. 26Lwm yaam num kws Aha ua hab nwg lub neej huvsw txwj thaus chiv moog txug thaus kawg tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug Yuta hab Yixayee tej vaajntxwv. 27Aha tuag moog nrug nwg tej laug nyob, mas puab muab nwg log rua huv lub nroog Yeluxalee, tsua qhov puab tsw muab log rua huv tej qhov ntxaa kws log Yixayee tej vaajntxwv. Nwg tug tub Hexekhiya sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav.