11

Semayas Cev Vajtswv Lus

(1 Vajntxwv 12.21-24)

1Thaum Lehaunpau-as los txog rau hauv lub nroog Yeluxalees, nws thiaj txhij tau ib puas yim caum txhiab leej tubrog uas siab tawv heev hauv xeem Yudas thiab Npeenyamees. Nws yuam kom lawv mus tua cov Yixalayees pem sab qaumteb thiab txeeb kom tau lub tebchaws rov qab los rau nws kav. 2Tiamsis Vajtswv hais rau Semayas tus uas cev Vajtswv lus 3kom coj tej lus no mus hais rau Lehaunpau-as thiab tagnrho cov neeg uas yog xeem Yudas thiab xeem Npeenyamees hais tias, 4“Nej tsis txhob mus tua nej cov kwvtij uas yog cov Yixalayees hlo li. Nej sawvdaws cia li rov qab mus tsev. Yeej yog kuv pom zoo thiaj muaj tej xwm no tshwmsim tuaj.” Lawv mloog tus TSWV lus thiab nyias rov mus nyias tsev tsis mus tua Yelaunpau-as.

Lehaunpau-as Xov Ntsa Yeej Thaiv Tej Nroog

5Lehaunpau-as nyob hauv lub nroog Yeluxalees, thiab xov ntsa yeej thaiv cov nroog uas nyob hauv tebchaws Yudas thiab Npeenyamees li nram no: 6Npelehees, Etas, Tekau-as, 7Npethes Xus, Xukaus, Adulas, 8Nkathas, Malesas, Xifes, 9Adaula-ees, Lakhis, Axekas, 10Xaulas, Aiyaloos, thiab Henploos. 11Nws xov ntsa yeej khov heev thaiv cov nroog ntawd, thiab nws tsa ib tug thawj tubrog saib ib lub nroog, nws muab zaub mov, roj txiv ntoo thiab cawv txiv hmab coj mus cia rau hauv txhua lub nroog, 12thiab nws muab tej thaiv hniav ntaj thiab tej hmuv cia rau hauv ib yam nkaus. Lehaunpau-as ua li no nws thiaj tswj tau cov Yudas thiab cov Npeenyamees.

Cov Povthawj thiab Cov Levis Rov Los rau Tebchaws Yudas

13Cov povthawj thiab cov Levis uas nyob hauv cov Yixalayees cheebtsam los tas rau nram tebchaws Yudas lawm. 14Cov Levis tso lawv tej tshav tsiaj thiab lawv tej teb tseg thiab khiav los nyob nram tebchaws Yudas thiab hauv lub nroog Yeluxalees, rau qhov Vajntxwv Yelaunpau-as uas kav cov Yixalayees thiab nws cov tub tsis pub lawv ua povthawj ua tus TSWV tes haujlwm lawm. 15Yelaunpau-as tsa dua ib cov povthawj teev dab ntawm tej chaw teev dab saum tej ncov roob, teev tej mlom tshis thiab mlom nyuj uas nws puab. 16Cov Yixalayees txhua tus uas muab siab npuab tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv puavleej nrog cov Levis los nyob rau hauv Yeluxalees kom lawv thiaj tau tua tsiaj hlawv fij rau tus TSWV uas yog lawv cov yawgkoob tus Vajtswv. 17Qhov no ua rau lub tebchaws Yudas nyob ruaj khov, thiab lawv txhawb Lehaunpau-as uas yog Xalumoos tus tub tau peb xyoos, thiab lawv ua raws li Vajntxwv Daviv thiab Vajntxwv Xalumoos txojkev tswjhwm.

Lehaunpau-as Tsevneeg

18Lehaunpau-as yuav Mahelas uas yog Daviv tus tub Yelimaus tus ntxhais ua pojniam, Yelimaus niam hu ua Anpihais uas yog Eli-as tus ntxhais thiab yog Yexais tus xeebntxwv. 19Lehaunpau-as thiab Mahelas muaj peb tug tub: Ye-uses, Semaliyas thiab Xahas. 20Tom qab no nws yuav Ma-akas uas yog Axaloos tus ntxhais ua niamyau. Lehaunpau-as thiab Ma-akas muaj plaub tug tub: Anpiyas, Athais, Xixas, thiab Selaumis. 21Lehaunpau-as muaj kaum yim tus niamhlob thiab rau caum tus niamyau, nws cov tub muaj nees nkaum yim leej thiab cov ntxhais muaj rau caum leej. Tagnrho cov niamhlob thiab niamyau, mas nws nyiam Ma-akas dua, 22thiab tagnrho nws cov tub, mas nws hlub Anpiyas uas yog Ma-akas tus tub dua, nws thiaj xaiv Anpiyas ua vajntxwv hloov nws chaw. 23Lehaunpau-as ua tib zoo faib haujlwm rau nws cov tub thiab tso lawv mus nyob rau txhua lub nroog uas muaj ntsa yeej hauv tebchaws Yudas thiab Npeenyamees; nws pub rau lawv muaj noj muaj haus nplua mias, thiab yuav ntau tus pojniam rau lawv.