26

Cov Yudas Tus Vajntxwv Uxiyas

(2 Vajntxwv 14.21-22; 15.1-7)

1Cov Yudas txawm muab Amaxiyas tus tub Uxiyas uas hnubnyoog muaj kaum rau xyoo tsa ua vajntxwv hloov nws txiv chaw. ( 2Tom qab uas Amaxiyas tuag lawm, Uxiyas rov mus txeeb tau lub nroog Elas thiab muab txhim kho dua tshiab.)
3Thaum Uxiyas ua vajntxwv nws hnubnyoog muaj kaum rau xyoo, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau plaub caug ob xyoos. Nws niam hu ua Yehauliyas uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees. 4Uxiyas coj raws li nws txiv tus yamntxwv, nws ua haum tus TSWV lub siab nyiam. 5Nws ua lub neej hwm tus TSWV raws li Xakhaliyas qhia nws, Vajtswv thiaj foom koob hmoov rau nws lub neej vammeej mus tas Xakhaliyas tiam.
6Uxiyas mus ua rog rau cov Filitees. Nws tsoo lub nroog Nkas, lub nroog Yanias thiab lub nroog Asedaus tej ntsayeej tawg pob tas, thiab nws txhim ntsayeej thaiv tej nroog uas nyob ze lub nroog Asedaus thiab tej nroog hauv tebchaws Filitees. 7Vajtswv pab Uxiyas tua yeej cov Filitees, cov Alav uas nyob hauv Nkunpa-as thiab cov Munis. 8Cov Amoos them nyiaj thiab kub ntau heev rau Vajntxwv Uxiyas, nws muaj hwjchim heev, thiab nws lub koob meej nrov ncha mus txog tebchaws Iziv.
9Uxiyas ua tej chaw tsomfaj rau ntawm lub Roojvag Ceskaum, rau ntawm lub Roojvag Hav thiab rau ntawm tus ntsayeej uas nkhaus hlo hauv lub nroog Yeluxalees. 10Nws tseem ua tau ntau lub chaw tsomfaj rau tom ntug nroog, thiab khawb tau ntau lub qhovdej, rau qhov nws muaj tsiaj txhu coob heev nyob rau zaj taw roob thiab hauv tej tiaj nrag sab hnubpoob. Uxiyas nyiam ua liaj ua teb, nws thiaj kom cov pejxeem cog txiv hmab txiv ntoo ntau heev rau saum tej laj roob thiab hauv tej teb uas av zoo.
11Uxiyas muaj cov tubrog uas kawm tiav kev tua rog coob heev. Vajntxwv tus thawj tubrog Hananiyas thiab ob tug teev ntawv uas yog Ye-iyees thiab Ma-axeyas sau cov tubrog ntawd tej npe huv tibsi cia rau hauv ntawv. 12Tagnrho cov thawj tubrog muaj ob txhiab rau puas leej. 13Lawv muaj peb puas xya txhiab tsib puas leej tubrog uas txawj tua rog heev, pab vajntxwv tua nws cov yeebncuab. 14Uxiyas muab tej cuabyeej ua rog, tsis hais daim thaiv hniav ntaj, hmuv, kausmom hlau, tsho hlau, hneevnti thiab xub, thiab qe zeb ntaus zes hlua rau cov tubrog. 15Nyob rau hauv lub nroog Yeluxalees, Uxiyas kom luag ua tau ib co cuabyeej tua xubvos thiab ib co tua pobzeb tso rau saum tej chaw tsomfaj thiab ntawm tej kaum ntsayeej uas thaiv lub nroog. Uxiyas lub koob meej nrov ncha moo lug mus rau txhua qhov, thiab nws muaj hwjchim heev rau qhov Vajtswv yog tus pab nws.

Uxiyas Raug Txim Vim Khavtheeb

16Thaum uas Uxiyas muaj hwjchim lawm, nws txawm khavtheeb heev thiaj ua rau nws raug kev puastsuaj. Nws ua txhaum rau tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv, vim nws mus rau hauv lub Tuamtsev thiab hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau saum lub thaj. 17Tus povthawj Axaliyas thiab yim caum leej povthawj uas muaj zog thiab siab tawv heev txawm raws vajntxwv qab mus rau hauv. 18Lawv cheem vajntxwv hais tias, “Uxiyas! Koj tsis muaj cai hlawv hmoov tshuaj tsw qab fij rau tus TSWV. Tsuas yog cov povthawj uas yog Aloos cov xeebntxwv uas twb ua kevcai ntxuav lawm thiaj ua tau xwb. Koj cia li tawm hauv qhov chaw dawbhuv no mus. Koj tau ua txhaum tawmtsam tus TSWV uas yog Vajtswv, mas koj yuav tsis tau koob hmoov ntawm Vajtswv lawm.”
19Uxiyas tseem tabtom sawv ntawm lub thaj ib sab hauv lub Tuamtsev thiab tuav rawv lub tais hlawv hmoov tshuaj tsw qab. Uxiyas chim heev rau cov povthawj, ces tamsim ntawd nws lub hauvpliaj mob ruas tawg pleb nrees. 20Ces Axaliyas uas yog tus povthawj hlob thiab cov povthawj saib ntsoov Uxiyas lub hauvpliaj ua rau lawv ntshai kawg. Lawv thiaj ntiab Uxiyas kom cia li tawm hauv tus TSWV lub Tuamtsev mus. Uxiyas txawm tawm ceev nrooj mus, rau qhov tus TSWV twb rau txim rau nws lawm.
21Vajntxwv Uxiyas mob ruas mus txog hnub uas nws tuag, vim nws mob ruas, nws thiaj nyob nws ib lub tsev; nws mus tsis tau rau hauv tus TSWV lub Tuamtsev li lawm. Nws tus tub Yauthas thiaj ua tus saib lub loog thiab tswjhwm lub tebchaws.
22Txhua yam uas Vajntxwv Uxiyas ua thiab nws tej kev tswjhwm, Yaxayas tus uas cev Vajtswv lus uas yog Amauxes tus tub muab sau tseg cia lawm. 23Uxiyas tuag thiab luag coj nws mus faus ze rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas, tiamsis vim nws mob ruas, luag thiaj tsis muab nws faus rau hauv cov vajntxwv lub toj ntxas. Thiab nws tus tub Yauthas ua vajntxwv hloov nws chaw.