19

Yehus Tus uas Cev Vajtswv Lus Cem Yehausafas

1Thaum cov Yudas tus Vajntxwv Yehausafas rov los txog hauv nws lub loog hauv lub nroog Yeluxalees, nws tseem noj qab nyob zoo. 2Muaj ib tug cev Vajtswv lus hu ua Yehus uas yog Hananis tus tub tuaj cuag Vajntxwv Yehausafas thiab hais rau nws tias, “Puas tsimnyog koj pab cov neeg ua phem ua qias thiab hlub cov neeg uas ntxub tus TSWV? Qhov uas koj ua ntawd, ua rau tus TSWV chim heev rau koj. 3Txawm li ntawd los koj tseem ua tau qee yam zoo thiab. Koj tau rhuav tej mlom pojniam Aselas uas tej neeg sawvdaws pheej mus pe, thiab koj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam.”

Yehausafas Kev Txhim Kho

4Txawm yog Vajntxwv Yehausafas nyob hauv lub nroog Yeluxalees los nws mus mus los los rau nram Npesenpas thiab pem lub laj roob Efalayees nqua hu kom cov pejxeem sawvdaws rov los cuag tus TSWV uas yog lawv cov yawgkoob tus Vajtswv. 5Vajntxwv tsa ib co txiav txim nyob rau hauv txhua lub nroog uas muaj ntsayeej thaiv hauv tebchaws Yudas 6thiab hais rau lawv tias, “Nej yuav tsum ua tib zoo saib thaum nej txiav txim, rau qhov tsis yog nej txiav txim raws li neeg lub siab nyiam, tiamsis yog raws li tus TSWV lub siab nyiam, nws yuav nrog nraim nej thaum nej txiav txim. 7Nej yuav tsum hwm tus TSWV thiab txiav txim ncaj ncees, rau qhov tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv yog tus ncaj ncees, nws tsis xaiv leej twg ntsej muag thiab yuav luag tej nyiaj xiab.”
8Yehausafas tsa cov Levis, cov povthawj thiab cov thawjcoj qee leej ntawm tej cuab hauv lub nroog Yeluxalees ua cov txiav txim rau tus uas ua txhaum rau tus TSWV txoj kevcai lossis cov pejxeem uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees tej plaub ntug. 9Yehausafas hais rau lawv tias, “Nej yuav tsum hwm tus TSWV, muab siab npuab nws thiab ua nej tej haujlwm kom ncaj ncees. 10Thaum nej cov neeg uas nyob hauv tej nroog, coj lawv tej plaub ntug tuaj rau nej hais, tsis hais kev sib ntaus sib tua, ua txhaum kevcai lossis tus TSWV tej lus, nej yuav tsum ua tib zoo ntuas thiab qhia kom lawv tsis txhob ua txhaum rau tus TSWV. Yog nej tsis ua li ntawd, tus TSWV txoj kev chim yuav los raug nej thiab cov neeg. Tiamsis yog nej ua nej tes haujlwm ncaj, nej yuav tsis muaj txim. 11Amaliyas uas yog tus Povthawj Hlob, yog tus txiav txim thaum kawg rau tus uas ua txhaum tus TSWV txoj kevcai, thiab Yisamayees tus tub Xenpadiyas uas yog cov Yudas tus tswvxeev, yog tus txiav txim thaum kawg rau tus uas ua txhaum nomtswv kevcai. Cov Levis tes haujlwm yog saib cov txiav txim. Nej tsis txhob qaug zog ua tej haujlwm no, thov tus TSWV nrog nraim tus uas ua ncaj.”