1

1Kâo, Paul, jing sa čô ding kơna pơjao pơala kơ Krist Yêsu yuakơ Ơi Adai kiăng kơ tơlơi anŭn. Wơ̆t hăng Timothe ayŏng adơi ta,
2kâo mơit hră anai kơ ƀing ayŏng adơi jing ƀing đaŏ kơ Krist dŏ pơ plei Kolossai.
 Ƀing gơmơi iâu laĭ kơ tơlơi Ơi Adai Ama ta či khăp pap kơ ƀing gih laih anŭn či brơi kơ ƀing gih tơlơi rơnŭk rơno̱m amăng pran jua gih.

Ƀing Gơmơi Bơni Kơ Ơi Adai Hăng Iâu Laĭ Kơ Ƀing Gih

3Ƀing gơmơi nanao bơni kơ Ơi Adai, jing Ama kơ Khua Yang Yêsu Krist ta, tơdang ƀing gơmơi iâu laĭ kơ ƀing gih, 4yuakơ ƀing gơmơi hơmâo hơmư̆ laih kơ tơlơi ƀing gih đaŏ kơnang amăng Krist Yêsu laih anŭn kơ tơlơi ƀing gih khăp kơ abih bang ƀing đaŏ hiam klă. 5Ƀing gih ngă tơlơi anŭn yuakơ čang rơmang kơjăp tơlơi Ơi Adai hlak pioh brơi kơ ƀing gih amăng adai adih, laih anŭn ƀing gih hơmâo hơmư̆ laih boh hiăp sĭt anŭn, jing tơlơi pơthâo hiam kơ tơlơi Krist yơh. 6Ƀing arăng pơhaih laih tơlơi anŭn kơ ƀing gih, jing kar hăng ƀing arăng hơmâo pơhaih laih tơlơi anŭn amăng lu lŏn čar. Hơmâo lu mơnuih dơ̆ng tŭ đaŏ yuakơ đaŏ kơnang kơ tơlơi anŭn, kar hăng tơlơi Ơi Adai hơmâo pơplih laih ƀing gih tơdang ƀing gih hơmư̆ laih tơlơi anŭn hăng thâo hluh sĭt hiư̆m Ơi Adai khăp pap anăp nao pơ ƀing ta. 7Ƀing gih hrăm laih tơlơi anŭn mơ̆ng Epaphras, jing pô ƀing gơmơi khăp laih anŭn ăt jing pô mă bruă tŏng ten kơ Krist kiăng kơ djru ƀing gih. 8Ñu yơh pơruai laih kơ ƀing gơmơi kơ tơlơi Yang Bơngăt Hiam hơmâo pơdưi laih ƀing gih kiăng kơ khăp kơ abih bang ƀing đaŏ pơkŏn.
9Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ƀing gơmơi hơmâo hơmư̆ laih kơ tơlơi ƀing gih, ƀing gơmơi hơmâo iâu laĭ nanao laih kơ ƀing gih laih anŭn rơkâo laih kơ Ơi Adai kiăng kơ pơdưi ƀing gih dưi thâo hluh bă blai abih bang kơ tơlơi Ñu kiăng kơ ƀing gih ngă, kiăng laĭ kơ tơlơi Ñu pơdưi ƀing gih kiăng kơ jing rơgơi hăng thâo hluh abih bang khul mơta tơlơi gah mơyang yơh. 10Laih anŭn ƀing gơmơi iâu laĭ kơ tơlơi anŭn kiăng kơ ƀing gih či hơdip hơdơ̆ng gih pô kar hăng ƀing mơnuih lŏm kơ Khua Yang khŏm hơdip laih anŭn kơ tơlơi ƀing gih či pơmơak kơ Ñu amăng djŏp hơdră jơlan tui anai: Ƀing gih či ngă djŏp mơta bruă hiam laih anŭn ƀing gih či thâo krăn Ơi Adai hlo̱m tui yơh. 11Laih anŭn ƀing gơmơi iâu laĭ kơ tơlơi Ơi Adai či pơkơtang brơi ƀing gih gah bơngăt mơyang, kar hăng tơlơi Ñu hơmâo pơrơđah laih kơ tơlơi Ñu jing dưi kơtang hăng dưi mơyang, kiăng kơ ƀing gih dưi dŏ kơjăp dơnơ̆ng hăng gir run mơak mơai. 12Ƀing gơmơi ăt iâu laĭ kơ tơlơi ƀing gih či bơni hơơč kơ Ơi Adai Ama ta, yuakơ Ñu hơmâo yap laih ƀing gih kiăng kơ dưi tŭ mă črăn pơpha Ñu či pha brơi kơ ƀing đaŏ amăng plei hiam. 13Ñu hơmâo pơklaih hĭ laih ƀing ta kiăng kơ pô sat ƀai ƀu git gai ƀing ta dơ̆ng tah, laih anŭn Ñu hơmâo pơdưi laih ƀing ta kiăng kơ tŭ git gai yua mơ̆ng Ană Ñu, jing Pô Ñu khăp. 14Anŭn jing, yuakơ ƀing ta tŭ pơgop sa amăng Ană Ñu yơh, Ơi Adai hơmâo song mă hĭ laih ƀing ta; boh nik ñu, Ñu hơmâo pap brơi laih kơ ƀing ta kơ tơlơi soh sat.

Krist Jing Pô Yom Prŏng Hloh

15Wơ̆t tơdah ƀing arăng ƀu dưi ƀuh Ơi Adai ôh, samơ̆ Ană Ñu pơrơđah kơ ƀing arăng hlơi Ơi Adai jing, laih anŭn Ñu hơmâo nanao laih anŭn jing yom prŏng hloh kơ abih bang djuai mơnơ̆ng Ơi Adai hơmâo hrih pơjing laih yơh. 16Tơdang Ơi Adai hơmâo hrih pơjing laih abih bang tơlơi mơnơ̆ng, Ñu ngă laih tơlơi anŭn hăng tơlơi Ană Ñu ngă kơ tơlơi anŭn. Anŭn jing wơ̆t hăng khul tơlơi mơnơ̆ng ƀơi lŏn tơnah mơnuih mơnam dưi ƀuh, laih anŭn ăt wơ̆t hăng khul tơlơi mơnơ̆ng amăng adai adih mơnuih mơnam ƀu dưi ƀuh ôh. Boh nik ñu, Ană Ñu hrih pơjing laih abih bang djuai mơnơ̆ng dưi mơyang gah bơngăt laih anŭn Ñu jing Pô yom prŏng hloh kơ abih bang ƀing gơñu, yuakơ Ñu hrih pơjing laih abih bang tơlơi kiăng kơ rĭm čô dưi pơpŭ kơ Ñu. 17Ñu hơmâo hlâo kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng pơkŏn laih anŭn Ñu ăt pơkơjăp brơi kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng mơ̆n. 18Ñu yơh jing Pô wai lăng ƀing ană plei Ñu, jing ƀing kar hăng drơi jan Ñu. Ñu yơh jing Pô blung hlâo, jing Pô hơdip glaĭ dơ̆ng tơdơi kơ Ñu djai laih, kiăng kơ Ñu năng jing yom pơphan hloh kơ abih tơlơi mơnơ̆ng laih anŭn kơ rĭm mơnuih pơkŏn. 19Ñu pơrơđah hlo̱m ƀo̱m hlơi Ơi Adai jing, yuakơ Ơi Adai mơak yơh kiăng kơ dŏ hlo̱m ƀo̱m amăng Ană Ñu, 20laih anŭn yua mơ̆ng Ană Ñu yơh, Ơi Adai pơrơno̱m glaĭ laih abih bang tơlơi mơnơ̆ng hăng Ñu pô, wơ̆t hăng tơlơi mơnơ̆ng ƀơi lŏn tơnah ƀôdah tơlơi mơnơ̆ng amăng adai adih, kiăng kơ pơrơno̱m glaĭ rĭm tơlơi mơnơ̆ng kơ Ñu pô tơdang drah Ană Ñu tuh laih hlak Ñu djai ƀơi kơyâo bơrơkal.
21Đưm hlâo adih, ƀing gih jing kar hăng tuai dŏ ataih mơ̆ng Ơi Adai laih anŭn hơget tơlơi ƀing gih pơmĭn hăng ngă laih jing soh yơh anăp nao pơ Ñu. 22Samơ̆ ră anai Ơi Adai hơmâo pơrơno̱m glaĭ laih ƀing gih yuakơ Krist djai brơi laih kơ ƀing gih hăng drơi jan Ñu, kiăng kơ pơjing ƀing gih jing rơgoh hiam ƀơi anăp Ñu, tui anŭn arăng ƀu hơmâo tơlơi hơget ôh dưi ƀuăh ƀing gih ƀôdah phŏng kơđi kơ ƀing gih, 23tơdah ƀing gih ăt tŏ tui đaŏ kơnang kơ Krist laih anŭn čang rơmang kơjăp kơ tơlơi Ñu či ngă hơdôm tơlơi ƀing gih hơmư̆ laih amăng tơlơi pơthâo hiam. Anŭn jing tơlơi pơthâo hiam ƀing gih hơmâo hơmư̆ laih, laih anŭn ƀing arăng hơmâo pơhaih laih kơ ƀing mơnuih pơkŏn amăng lu anih biă mă, laih anŭn kâo, Paul, ăt jing sa čô mơnuih ră ruai tơlơi anŭn kơ ƀing arăng mơ̆n.

Tơlơi Bruă Paul Kơ Sang Ơi Adai

24Ră anai, kâo hơ̆k mơak kơ tơlơi kâo hlak tŭ ruă nuă kiăng kơ djru ƀing gih, laih anŭn kâo hlak pơgiŏng hĭ tơlơi Krist khưp ngă laih kơ tơlơi kâo khŏm tŭ tơnap kiăng kơ djru kơ Sang Ơi Adai, jing kar hăng drơi jan Ñu. 25Kâo hơmâo jing hĭ laih pô ding kơna mă bruă kơ Ơi Adai, yuakơ Ñu ruah laih kâo kiăng kơ pơruai kơ ƀing gih boh hiăp Ñu bă blai. 26Amăng lu rơnŭk laih, ƀing arăng ƀu thâo krăn ôh boh hiăp anŭn, samơ̆ ră anai Ñu hơmâo pơrơđah laih tơlơi anŭn kơ ƀing đaŏ kơnang kơ Ñu. 27Kơ ƀing đaŏ kơnang anŭn yơh, Ơi Adai hơmâo ruah laih kiăng kơ pơrơđah amăng tŏng krah ƀing mơnuih Tuai hiư̆m yom prŏng Ñu či bơni hiam kơ ƀing gơñu. Boh nik ñu, Krist či hơdip amăng ƀing gih, tui anŭn ƀing gih dưi čang rơmang kơjăp kơ tơlơi Ơi Adai či pơpŭ kơ ƀing gih yơh.
28Ƀing gơmơi pơhaih kơ tơlơi Krist kơ ƀing arăng, tơlơi pơkơđiăng rơgơi biă mă laih anŭn tơlơi pơtô pơhrăm kơ rĭm čô, kiăng kơ ƀing gơmơi dưi pơrơđah rĭm čô kơ Ơi Adai tŭ pơgop sa hlo̱m ƀo̱m hăng Krist yơh. 29Kiăng pơgiŏng hĭ tơlơi anŭn, kâo mă bruă kơtang yơh. Anŭn jing tơlơi Krist pơdưi kâo kơtang kiăng kơ ngă tơlơi anŭn yơh.