1

1Povlauj kws yog Yexu Kheto le tub qhe lawv le Vaajtswv lub sab nyam, hab peb tug kwv Timaute 2has moog rua cov xuv dawb hab cov kwvtij kws ntseeg Kheto huv lub moos Khaulauxi. Thov txujkev hlub hab txujkev sab tug ntawm Vaajtswv kws yog peb leej Txwv nrug nraim mej nyob.

Povlauj ua Vaajtswv tsaug

3Txhua zag kws peb thov Vaajtswv paab mej peb ua Vaajtswv kws yog peb tug Tswv Yexu Kheto leej Txwv tsaug, 4vem peb tub nov txug mej txujkev ntseeg huv Yexu Kheto hab nov txug qhov kws mej hlub Vaajtswv cov xuv dawb txhua tug. 5Txujkev ntseeg hab txujkev hlub hov lug ntawm txujkev vaam kws khaws ca sau ntuj ceeb tsheej rua mej, kws mej tub txeev nov ntawm txuj lug tseeb kws yog txuj xuv zoo, 6kws tub tuaj txug mej lawm. Txuj xuv zoo hov saamswm tawg paaj txw txwv hab fuam vaam thoob nplajteb, ib yaam le fuam vaam rua huv mej txwj nub kws mej tau nov hab nkaag sab Vaajtswv txujkev hlub lawv le qhov tseeb. 7Mej tau kawm ntawm Epafa kws nrug kuv koom ua num hab kuv hlub nwg, nwg yog ib tug kws muaj sab xwb ua Kheto teg num vem yog saib rua mej, 8hab nwg tau qha rua peb paub txug mej txujkev hlub huv Vaaj Ntsuj Plig.
9Vem le nuav txwj nub kws peb nov txug mej, peb kuj tsw tseg qhov kws thov Vaajtswv paab mej. Peb thov kuas mej yuav muaj txhua yaam tswvyim hab nkaag sab saab ntsuj plig txhad paub taag nrho Vaajtswv lub sab nyam le caag, 10sub mej txhad ua lub neej lawv le kws tswm nyog ua rua tug Tswv, hab txaus nwg lub sab txhua yaam, yog tawg paaj txw txwv rua txhua yaam num zoo hab paub Vaajtswv zuj zug. 11Kuv thov txhawb mej tug zug kuas muaj zug heev lawv le Vaajtswv tug fwjchim ci ntsaa quas ab, sub mej txhad thev taug hab ua sab ntev rua txhua yaam hab muaj sab xyiv faab 12hab ua leej Txwv tsaug kws pub mej a muaj feem nrug cov xuv dawb tau qub txeeg qub teg huv qhov kaaj. 13Vaajtswv cawm peb dim tug fwjchim tsaus ntuj hab coj peb lug nyob huv nwg tug Tub kws nwg hlub lub tebchaws. 14Huv tug Tub hov peb txhad raug txhwv dim, yog qhov kws daws lub txem.

Kheto teg num

15Kheto yog Vaajtswv kws peb qhov muag tsw pum tug yaam ntxwv, yog thawj tug kws yug lug huv ib puas tsaav yaam kws tswm lug. 16Vem tug Tub hov, txhad le tswm ib puas tsaav yaam tshwm lug yog tej kws nyob sau nruab ntug, tej kws nyob huv nplajteb, tej kws qhov muag pum hab tej kws qhov muag tsw pum, tsw has tej daab, tej timtswv, tej fwjchim hab tej daab kws kaav huvsw, txhua yaam puavleej tswm ntawm nwg hab tswm rua nwg. 17Nwg nyob ua ntej dua txhua yaam hab txhua yaam raug nqug lug txuas ua ke rua huv nwg. 18Nwg yog lub taubhau rua lub cev kws yog pawg ntseeg. Nwg yog lub hauv paug, nwg yog tug Tub hlub kws xub caj sawv huv qhov tuag rov lug, sub nwg txhad ua txhua yaam tug thawj. 19Tsua qhov Vaajtswv txaus sab pub qhov kws yog Vaajtswv taag nrho huvsw nyob rua huv Kheto, 20hab Vaajtswv swv Kheto ua rua txhua yaam rov lug nrug Vaajtswv sws raug zoo, tsw has tej kws nyob huv lub nplajteb hab nyob sau nruab ntug, vem yog Kheto cov ntshaav ntawm tug khaublig ntoo ua kuas muaj kev sws hum xeeb.
21Yaav nraag ntej mej raug txav tu ntawm Vaajtswv, hab lub sab ua yeeb ncuab ua phem kawg, 22tassws nwgnuav Vaajtswv pub mej rov nrug nwg sws raug zoo vem yog qhov kws Yexu lub cev tau tuag txhad coj mej lug cuag Vaajtswv ua cov kws dawb huv hab tsw muaj qhov qas hab tsw muaj chaw thuaj rua ntawm Vaajtswv xubndag, 23tsuav yog mej tswm tsaa ruaj huv txujkev ntseeg hab nyob ruaj nreeg, tsw xob tswv ntawm txujkev vaam huv txuj xuv zoo kws mej tau nov, kws tub tshaaj tawm rua txhua tug tuabneeg thoob qaab ntuj lawm, hab kuv Povlauj yog tug kws ua teg num tshaaj txuj xuv zoo nuav.

Povlauj teg num huv pawg ntseeg

24Nwgnuav kuv zoo sab qhov kws raug kev txom nyem vem yog saib rua mej, hab raug kev txom nyem ntxwv rua tej kev tswm txom kws Kheto raug tsw taag, vem yog saib rua nwg lub cev kws yog pawg ntseeg, kuv txhad rws kuas tav rua huv kuv lub cev. 25Kuv ua num rua pawg ntseeg hov lawv le teg num kws Vaajtswv muab cob rua kuv kuas qha Vaajtswv txujlug taag nrho huvsw rua mej, 26yog tej kws muab npog ca ib txwm thau u lug hab ntau tam tuabneeg lug lawm tassws nwgnuav raug muab nthuav tshwm lug rua nwg cov xuv dawb lawm. 27Vaajtswv xaav kuas puab paub tas yaam kws muab npog ca nuav muaj fwjchim ci ntsaa ab nplua mag le caag rua huv lwm haiv tuabneeg. Yaam ntawd yog Kheto kws nyob huv mej, yog qhov chaw vaam tas yuav tau koob meej ci ntsaa ab. 28Peb tshaaj tawm tug Tswv nuav, hab peb muab txhua yaam tswvyim lug ntuag hab qhuab qha txhua tug sub peb txhad coj tau txhua tug moog cuag Vaajtswv ua tuabneeg kws hlub tav rua huv Kheto lawm. 29Kuv txhad swv zug ua num khwv rua qhov ntawd lawv le tug zug kws Vaajtswv pub kuv muaj ntau kawg le.