28

Lub koog povtxwv Melita

1Thaus peb dim taag lawm peb le paub tas lub koog povtxwv hov hu ua Melita. 2Cov tuabneeg huv lub tebchaws hlub peb heev. Puab rauv tawg tog txais peb tsua qhov naag lug hab no heev. 3Povlauj moog khaws ib tsuag tawg lug rauv rua huv qhov cub, tes muaj ib tug naab muaj taug txawm tawm huv tsuag tawg lug vem yog kub mas tum Povlauj txhais teg. 4Thaus cov tuabneeg huv lub tebchaws hov pum tug naab dai vag ntawm Povlauj txhais teg, puab sws has tas, “Tug nuav yeej yog ib tug tua tuabneeg tag tag le. Txawm yog nwg dim huv havtxwv lug lawm, los tug kws txav txem ncaaj tsw pub nwg muaj txujsa nyob.” 5Tassws Povlauj txawm tuab nchu tug naab poob rua huv qhov cub hab nwg tsw ua le caag hlo le. 6Puab tog ntsoov saib nwg yuav o o lossws qaug ntawg tuag taamswm. Tassws thaus puab tog ntev lawm kuj tsw pum nwg ua le caag, puab txawm hloov kev xaav has tas nwg yog ib tug timtswv.
7Tug thawj kws kaav lub tebchaws ntawd npe hu ua Pulia muaj teb nyob ze ntawd. Nwg tog txais peb hab yug peb zoo tau peb nub. 8Pulia txwv saamswm ua npaws hab thoj plaab, mas Povlauj moog saib nwg hab thov Vaajtswv hab muab teg npuab rua sau nwg khu nwg zoo. 9Thaus ua le hov lawm cov tuabneeg muaj mob kws nyob huv lub koog povtxwv hov txawm tuaj cuag nwg mas nwg kuj khu puab tej mob zoo. 10Puab kuj pub tshaav ntuj rua peb ntau yaam. Thaus peb yuav caij nkoj tawm moog, puab kuj coj tej kws peb cheem tsum tuaj pub rua peb.

Povlauj moog txug lub nroog Loo

11Dhau peb lub hli peb le caij ib lub nkoj kws tuaj nreg taag lub caij ntuj no rua huv koog povtxwv hov tawm moog. Lub nkoj hov yog tuaj ntawm lub nroog Alexaantia tuaj, hab muaj ob tug txoov daab ntxaib rua ntawm hauv nkoj. 12Peb moog nreg su rua ntawm lub moos Xailakhu tau peb nub. 13Thaus tawm hov ntawd peb moog txug lub moos Leki‑u. Nub tom qaab cua ntsawj saab nraag tuaj mas nub kws ob peb moog txug lub moos Puthi‑auli. 14Peb ntswb cov kwvtij hov ntawd hab puab hu peb moog su huv puab tau xyaa nub. Yog le kws has nuav peb txhad moog txug lub nroog Loo. 15Thaus cov kwvtij kws nyob huv lub nroog Loo nov xuv, puab txawm tuaj tog peb ntawm lub Kab Apia hab ntawm Peb Lub Tsev Su. Thaus Povlauj pum puab lawm nwg txawm ua Vaajtswv tsaug hab txhawb tau nwg tug zug. 16Thaus peb tuaj txug lub nroog Loo, num tswv tso cai rua Povlauj nyob ib caag hab muaj ib tug tub rog zuv.

Povlauj qhuab qha huv Loo

17Dhau peb nub lawm, Povlauj txawm hu Yutai cov thawj tuaj txoos ua ke. Thaus tuaj txhwj lawd, nwg has rua puab tas, “Cov kwvtij, txawm yog kuv tsw tau ua txhum rua peb haiv tuabneeg lossws ua txhum peb tej laug tej kevcai los kuv tseed raug nteg huv lub nroog Yeluxalee hab raug muab cob rua huv cov Loo txhais teg. 18Thaus puab tshuaj kuv zaaj lawm puab xaav muab kuv tso vem tsw muaj keeb puam daabtsw kws yuav rau txem tuag rua kuv. 19Thaus cov Yutai txwv taav, kuv txhad le yuav tsum thov ca has moog txug Xixa, tassws kuv tsw muaj ib zaaj daabtsw yuav kom kuv haiv tuabneeg. 20Vem le nuav, kuv txhad hu mej tuaj sub txhad ntswb mej hab nrug mej has lug. Qhov kws kuv raug saw hlau khi nuav tub yog tim cov Yixayee txujkev vaam.”
21Puab has rua nwg tas, “Peb tsw tau txais tsaab ntawv kws xaa huv lub xeev Yutia tuaj has txug koj hab tsw muaj ib tug kwvtij twg coj xuv tuaj has phem txug koj. 22Mas peb xaav nov koj has saib koj xaav le caag, vem peb paub tas cov kws ntseeg Txujkev nuav raug luas tawm tsaam txhua qhov.”
23Thaus puab teem dua ib nub tuaj ntswb nwg, muaj tuabneeg coob tuaj cuag nwg huv nwg lub chaw nyob. Nwg txawm qha puab txwj thaus taagkig moog txug tsaus ntuj. Nwg ua timkhawv txug Vaajtswv lub tebchaws hab muab tej lug huv Mauxe phoo kevcai hab huv cov xwbfwb cev Vaajtswv lug phoo ntawv lug qha yum kuas puab lug ntseeg Yexu. 24Tej lug kws nwg has hov muaj qee leej ntseeg, muaj qee leej tsw ntseeg. 25Tes puab txawm tsw sws hum lawm. Thaus puab yuav sws ncaim moog, Povlauj has dua ib nqais ntxwv tas, “Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv has raug lawm qhov kws nwg kuas xwbfwb Yaxaya kws cev lug has rua mej tej laug tas,
26“ ‘Ca le moog hab has rua cov tuabneeg nuav tas,
  “ ‘ “Mej yeej yuav noog taag noog thab
   los tsw nkaag sab,
  mej yuav saib taag saib thab
   los tsw pum.”
  27Vem haiv tuabneeg nuav lub sab tawv,
   hab puab ua ntsej laag muag dig
   hab puab kaw puab lub qhov muag,
  tsaam tes puab lub qhov muag tsua pum,
   hab puab lub qhov ntsej tsua nov,
   hab puab lub sab yuav to taub,
  tes puab yuav tig rov lug cuag kuv
   khu puab kuas zoo.’
28Vem le nuav mej ca le paub tas Vaajtswv txujkev dim nuav txhad raug muab xaa moog rua lwm haiv tuabneeg lawm, mas puab yuav noog.”
30Povlauj nyob huv lub tsev kws nwg ndav tau ob xyoos hab tog txais txhua tug kws tuaj cuag nwg. 31Nwg tshaaj tawm txug Vaajtswv lub tebchaws hab ua sab tuab qha txug tug Tswv Yexu Kheto tsw muaj daabtsw khuam cheem.