28

Baulo Mbuo Yiem Morn^daa Koiv-Nzou

1Zuangx mienh yietc zungv duqv maengc cuotv nzengc, faaux mbienx mingh, yie mbuo cingx daaih hiuv duqv naaiv norm koiv-nzou nyei mbuox heuc Morn^daa. 2Yiem wuov nyei buonv-deic mienh zipv yie mbuo longx haic. Duih mbiungc, juangv haic, ninh mbuo ziouc buov douz bun yie mbuo nzaaux. 3Baulo mingh lorz duqv yietc baav zaangh daaih buov douz. An wuov douz-nzauc douz jaamh zuqc jorm, maaih diuh naang-doqc yiem wuov zaangh cuotv daaih nyorqv jienv buoz, maiv bungx guangc. 4Buonv-deic mienh buatc naang ngaatc jienv Baulo nyei buoz saaih saaih wuov, ninh mbuo ziouc gorngv, “Naaiv laanh mienh gengh! daix jiex mienh aqv. Yiem koiv njoux cuotv maengc daaih mv baac lungh ndau maiv bouc sengh ninh.”
5Mv baac Baulo fengx ndutv naang bieqc douz-nzauc. Ninh yaac maiv benx haaix nyungc. 6Yiem wuov nyei mienh laaic ninh haih omx fai king wuov ndau daic mv baac mangc lauh dangh nyei maiv buatc fungc. Ninh mbuo ziouc goiv waac gorngv, “Naaiv laanh mienh gengh! zoux dauh zienh aqv.”
7Leih wuov norm dorngx maiv nangc go maaih wuov norm koiv-nzou nyei daauh mienh, mbuox heuc Bupc^li^atc, nyei ndeic. Ninh zipv yie mbuo mingh yiem biauv buo hnoi yaac juang duqv longx haic. 8Bupc^li^atc nyei die butv baengc sin jorm, ga'sie yaac fiex kouv nyei, bueix jienv coux. Baulo bieqc mingh mangc, tengx ninh daux gaux liuz, dorh buoz maan ninh nyei sin, baengc ziouc longx mi'aqv. 9Hnangv naaiv nor zoux liuz, yiem koiv-nzou nyei butv-baengc mienh yietc zungv daaih lorz Baulo, dauh dauh ziouc zorc longx nzengc. 10Ninh mbuo yaac taaih yie mbuo, bun camv-nyungc ga'naaiv zoux zingh nyeic. Yie mbuo oix bieqc nzangv cuotv wuov zanc, yie mbuo qiemx zuqc nyei ga'naaiv ninh mbuo yaac fungx daaih an jienv nzangv.

Baulo Mingh Taux Lomaa Zingh

11Yie mbuo yiem Morn^daa Koiv-Nzou buo hlaax nyieqc aengx bieqc nzangv mingh aqv. Wuov poux nzangv se yiem Aa^lekv^saan^nde^lie Zingh daaih yaac yiem naaiv norm koiv-nzou jiex dong-gen hnoi. Nzangv-m'nqorngv diu jienv i dauh zienh nyei fangx benx sung-gu'nguaaz-dorn, zoux jangx-hoc. 12Bieqc nzangv mingh taux Sai^laa^kiu hitv buo hnoi wuov. 13Yiem naaic aengx mingh taux Le^yi^um Mungv. Da'nyeic hnoi maaih nziaaux yiem naamh bung maengx daaih, nqa'haav yietc hnoi ziouc taux Bu^ti^o^li Mungv. 14Taux wuov yie mbuo buangh zuqc deix sienx Yesu nyei mienh. Ninh mbuo tov yie mbuo yiem yietc norm leiz-baaix wuov. Hnangv naaic yie mbuo ziouc mingh taux Lomaa Zingh. 15Yiem wuov nyei gorx-youz haiz fienx gorngv yie mbuo daaih, ninh mbuo ziouc cuotv mingh taux Apc^bi^atc Hei caux Buo Norm Kaeqv-Biauv wuov deix i norm laangz zipv yie mbuo. Baulo yietv buatc naaiv deix mienh ziouc laengz zingh Tin-Hungh yaac haiz hnyouv longx haic aqv.

Baulo Yiem Lomaa Zingh

16Yie mbuo taux Lomaa Zingh, hungh jaa sueih Baulo yiem ninh ganh nyei dorngx, mv baac maaih dauh baeng goux jienv.
17Nqa'haav buo hnoi, Baulo tov Yiutai Mienh nyei mienh gox daaih. Daaih nzoih, Baulo gorngv mbuox ninh mbuo, “Zuangx gorx-youz aac, yie maiv zoux haaix nyungc dorngc mbuo nyei mienh yaac maiv zoux dorngc mbuo nyei ong-taaix nyei leiz, mv baac yie yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zuqc zorqv zoux zuiz-mienh yaac zuqc jiu bun Lomaa jien. 18Ninh mbuo siemv liuz yaac maiv buatc yie dorngc haaix nyungc zic duqv daix ziouc oix bungx yie. 19Mv baac Yiutai Mienh nzaeng jienv, yie ziouc maiv haih fungc zoux. Yie oix zuqc tov bun Lomaa Hungh dunx yie nyei sic. Mv baac maiv zeiz yie maaih haaix nyungc sic gox caux yie juangc fingx nyei mienh. 20Weic naaiv yie heuc meih mbuo daaih doix hmien gorngv. I^saa^laa^en Mienh maaih lamh hnamv weic zuqc ninh mbuo zuov jienv maaih dauh daaih. Se weic ninh mbuo zuov wuov dauh yie cingx zuqc naaiv hlieqv-limc ndoh.”
21Muangx nyei mienh dau, “Yie mbuo maiv duqv zipv Yu^ndie Saengv nyei fienx gorngv taux meih nyei sic, yaac maiv maaih haaix dauh gorx-youz yiem wuov daaih gorngv meih zoux dorngc haaix nyungc. 22Mv baac yie mbuo oix muangx meih ganh hnamv cuotv nyei jauv, weic zuqc meih sienx wuov nyungc leiz maiv gunv mingh taux haaix yie mbuo yaac haiz mienh daanh.”
23Hnangv naaic gorngv liuz, ninh mbuo ziouc dunx hnoi. Taux ninh mbuo dunx ziangx wuov hnoi maaih mienh gauh camv gapv zunv daaih yiem Baulo hitv nyei dorngx. Baulo ziangh hnoi zunh doz taux hmuangx, longc ⟨Mose nyei Leiz-Latc⟩ caux Tin-Hungh nyei zuangx Douc Waac Mienh nyei Sou gorngv mengh ⟨Mose nyei Leiz-Latc⟩ nyei doz yaac kuinx ninh mbuo sienx Yesu. 24Baulo gorngv naaiv deix waac maaih deix ziouc sienx, maaih deix maiv sienx. 25Ninh mbuo ziouc fiuv-congx jienv cuotv. Maiv gaengh cuotv wuov zanc Baulo aengx tipv waac. Ninh gorngv, “Singx Lingh longc douc waac mienh, I^saa^yaa, caux mbuo nyei ong-taaix gorngv duqv horpc haic. 26I^saa^yaa gorngv,
  ‘Meih oix zuqc mingh mbuox naaiv deix baeqc fingx,
  maiv gunv ndongc haaix muangx, meih mbuo yaac maiv bieqc hnyouv,
   ndongc haaix mangc, yaac maiv buatc.
  27Weic zuqc naaiv deix mienh nyei hnyouv nzotv.
   Ninh mbuo zotv jienv m'normh kuotv, yaac njipv jienv m'zing.
  Maiv zei aeqv, ninh mbuo nyei m'zing haih mangc duqv buatc,
   m'normh haih muangx duqv haiz.
  Hnyouv yaac haih mengh baeqc.
   Hnangv naaic ninh mbuo ziouc huin nzuonx daaih lorz yie,
  yie yaac oix zorc longx ninh mbuo.’+”
28Baulo aengx gorngv, “Hnangv naaiv meih mbuo oix zuqc hiuv aqv. Tin-Hungh nyei njoux en ih zanc zunh taux fingx-fingx Janx, Janx yaac oix muangx.” 29Baulo gorngv liuz naaiv deix waac, Yiutai Mienh ziouc nzaeng jienv jaax cuotv.
30Baulo yiem ninh ganh gouv daaih nyei biauv buangv i hnyangx. Haaix dauh daaih lorz ninh, ninh a'hneiv zipv. 31Ninh bungx laangc nyei zunh Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei doz, yaac zorqv Ziouv Yesu Giduc nyei jauv-louc njaaux ninh mbuo, yaac maiv maaih haaix dauh laanh jienv aqv.