7

Nau Y-Daniel Mbơi Saơ Puăn Mlâm Mpa Bri

1Năm tal nguay Y-Beltisasar hđăch n'gor bri Babilôn. Y-Daniel geh nau mbơi saơ jêh ri nau tâm saơ dôl păng gŭ lâng săk ta sưng bêch. Păng chih nau păng mbơi saơ jêh ri nkoch bri nau nây.
2Y-Daniel lah: "Dôl măng gâp saơ tâm nau tâm saơ pô aơ: puăn ntil sial bơh trôk khôm ta kalơ dak mƀŭt toyh. 3Jêh ri puăn mlâm mpa bri toyh luh bơh dak mƀŭt, khân păng jêng êng êng dadê. 4Mpa bri rơh nguay jêng tâm ban ma yau mŭr jêh ri geh năr klang. Gâp uănh kŏ saơ pâk năr păng bu pư păng bơh neh ăn păng dâk râng ma bar mlâm jâng tâm ban ma bunuyh; jêh ri bu ăn ma păng nau mĭn bunuyh;
5Aơ, geh du mlâm mpa bri êng rơh bar, jêng tâm ban ma kau. Păng gŭ nkêng mpeh du đah, jêh ri geh pe mlâm nting rpaih tâm trôm mbung păng ta nklang neng; jêh ri bu lah ma păng: "Dâk sa hom âk puăch. 6Jêh ma nây gâp uănh jêh ri aơ, geh du mlâm mpa bri êng jêng tâm ban ma yau brăch; ta ndŭr kơi geh puăn plơp năr sĭm. Mpa bri nây geh puăn mlâm bôk; jêh ri bu ăn nau dơi chiă uănh ma păng. 7Jêh ma nây gâp saơ tâm nau tâm saơ dôl măng, ta aơ du mlâm mpa bri rơh puăn, janh, nhhu bu, jêh ri katang ngăn; păng geh neng loih toyh, păng rvăn sa, ƀư chah, jêh ri jot ma jâng păng mpa ăt hôm. Păng jêng êng đah lĕ mpa bri tât lor, jêh ri păng geh jât mlâm nke. 8Dôl gâp nchrâng nke nây, ta aơ geh du mlâm nke jê̆ êng hon ta nklang nke nây, jêh ri păng tŏk lŏk lơi pe mlâm nke geh lor. Aơ, nke nây geh măt tâm ban ma măt bunuyh jêh ri mbung păng ngơi ma nau sưr.
9"Dôl gâp uănh: bu dăp âk sưng hđăch jêh ri Nơm Gŭ Rêh Bơh Rnôk Kăl e gŭ, bok ao păng nglang nâm bu pler jêh ri chhŏk (sŏk) păng tâm ban ma rsau biăp kloh; sưng hđăch păng hit ma mpiăt ŭnh, jêh ri mpok sưng nây jêng ŭnh hit.
10Geh dak krong ŭnh hoch, luh tă bơh ta năp păng,
 Âk rbăn nuyh pah kan ma păng, jêh ri âk rmưn rsen nuyh gŭ ta năp păng.
 Phung phat dôih gŭ phat dôih jêh ri bu pơk jêh âk ndrom sămƀŭt.
11"Dôl nây gâp gŭ uănh yor nau sưr nke nây ngơi. Dôl gâp uănh bu nkhĭt mpa bri nây, ƀư rai săk jăn păng, jêh ri jao păng ăn ŭnh sa lơi. 12Bi ma lĕ rngôch mpa bri êng nây, bu sŏk lơi nau khân păng dơi chiă uănh, ƀiălah bu njong jŏ nau rêh khân păng du yăn tâm nal jêh. 13Gâp saơ tâm nau tâm saơ dôl măng, aơ geh tâm ban ma kon bunuyh văch ndrel ma ndâr bơh trôk. Păng tât ma Nơm Gŭ Rêh Bơh Rnôk kăl E, jêh ri bu tâm mpơl păng ta năp Nơm Gŭ Rêh Bơh Rnôk kăl E. 14Bu ăn ma păng nau dơi chiă uănh, nau chrêk rmah jêh ri ƀon bri hđăch, gay ma lĕ rngôch phung ƀon lan, phung ndŭl mpôl bunuyh jêh ri ngơi nau êng êng mra pah kan ma păng. Nau păng chiă uănh gŭ ƀaƀơ n'ho ro, mâu mra rlau lôch ôh, jêh ri ƀon bri hđăch păng mâu mra rai ôh,
15Bi gâp be, Y-Daniel, huêng gâp rŭng răng jêh ri nau gâp saơ nhhu gâp. 16Gâp hăn dăch du huê tâm phung gŭ râng ta nây, jêh ri ôp păng ma nau rblang ngăn tâm lĕ nau aơ. Pô ri păng mbơh ma gâp jêh ri ăn gâp gĭt rbăng nau rblang ma nau nây: 17"Puăn mlâm mpa bri toyh nây tâm ntĭt ma puăn nuyh hđăch mra chiă uănh ta neh ntu. 18Ƀiălah phung kloh ueh Nơm Kalơ Lơn mra sŏk dơn ƀon bri hđăch ƀaƀơ n'ho ro tâm lĕ rngôch rnôk.'
19Jêh ri gâp ŭch gĭt rbăng nau nanê̆ di ma mpa bri rơh puăn, jêng êng đah lĕ mpa bri êng, tâm nhhu ngăn; geh neng loih jêh ri nheh kông; păng hêk sa, nchah rai jêjê̆ jêh ri jot ma jâng păng mpa hôm; 20jêh ri di ma jât mlâm nke ta bôk păng, jêh ri ma du mlâm nke êng hon jêh ri tŏk lŏk lơi pe mlâm nke êng, nke nây geh măt jêh ri mbung ngơi nau sưr, jêh ri uănh păng tâm ban ma katang lơn ma nke êng. 21Dôl gâp gŭ uănh nke nây tâm lơh đah phung kloh ueh, jêh ri dơi đah khân păng, 22kŏ Nơm Gŭ Rêh Bơh Rnôk kal E tât jêh ri ăn nau phat dôih yor phung kloh ueh Nơm Kalơ Lơn, jêh ri rnôk tât tơ lah phung kloh ueh sŏk dơn ƀon bri hđăch.
23Pô aơ păng lah: "Bi ma mpa bri rơh puăn, nâm bu ntĭt mra geh ƀon bri hđăch rơh puăn ta neh ntu mra jêng êng đah lĕ rngôch ƀon bri hđăch êng, jêh ri păng mra hêk sa lĕ neh ntu. 24Bi ma jât mlâm nke, nâm bu ntĭt jât nuyh hđăch mra luh văch bơh ƀon bri hđăch. Du huê hđăch êng mra luh văch pa kơi lơn ma khân păng, păng mra jêng êng đah phung hđăch lor, jêh ri mra n'glưh pe nuyh hđăch. 25Păng mra ngơi tâm rdâng đah Nơm Ta Kalơ Lơn, jêh ri mra dơi đah phung kloh ueh Nơm Ta Kalơ Lơn jêh ri mra mĭn tâm rgâl rnôk tâm nal jêh ri nau vay; jêh ri bu mra jao phung kloh ueh tâm ti păng dôl du năm, bar năm jêh ri n'gul năm.
26Ƀiălah phung phat dôih mra ntơm phat dôih, jêh ri bu mra sŏk lơi nau păng dơi chiă uănh, gay ƀư rai ƀư roh lơi n'ho ro. 27Jêh ri bu mra jao ƀon bri hđăch, nau dơi chiă uănh, jêh ri nau toyh lĕ rngôch ƀon bri hđăch tâm rdâng lĕ trôk ma phung kloh ueh, phung ƀon lan Nơm Ta Kalơ Lơn. Ƀon bri hđăch păng mra jêng ƀon bri hđăch gŭ n'ho ro, jêh ri lĕ rngôch phung chiă uănh mra pah kan jêh ri tông ma păng.
28Ta aơ lôch nau nkoch bri aơ. Bi gâp be Y-Daniel, nau mĭn gâp rŭng răng âk, muh măt gâp êr; ƀiălah gâp djôt prăp lĕ nau nây tâm nuih n'hâm gâp.